Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh thánh: Sáng Thế Ký đoạn 11

Câu ghi nhớ: Hê-bơ-rơ 11:8 Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu.
Mục đích: Cho chúng ta biết chúng ta là con cháu Áp-ra-ham thuộc linh, cũng được thừa hưởng cơ nghiệp của cha mình trong đức tin.

I. DÒNG DÕI ÁP-RAM
1. Cháu của Nô-ê:
Sáng 11:10 Đây là dòng dõi của Sem: Cách hai năm, sau cơn nước lụt, Sem được một trăm tuổi, sanh A-bác-sát. (Thêm 11- 25) 26 Còn Tha-rê được bảy mươi tuổi, sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran. 27 Đây là dòng dõi của Tha-rê: Tha-rê sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran; Ha-ran sanh Lót. 28 Ha-ran qua đời tại quê hương mình, tức là U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, khi cha người là Tha-rê hãy còn sống (thuộc xứ I-rắc hiện nay.)
Sáng 11:29 Áp-ram và Na-cô cưới vợ; vợ Áp-ram tên là Sa-rai, còn vợ Na-cô tên là Minh-ca; Minh-ca và Dích-ca tức là con gái của Ha-ran. 30 Vả, Sa-rai son sẻ, nên người không có con.
2. Cha của Áp ram: Sáng 11:31 Tha-rê dẫn Áp-ram, con trai mình, Lót, con trai Ha-ran, cháu mình, và Sa-rai, vợ Áp-ram, tức dâu mình, đồng ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, đặng qua xứ Ca-na-an.
3. Chưa đến đích: Khi đến Cha-ran thì lập gia cư tại đó. 32 Tha-rê hưởng thọ được hai trăm năm tuổi, rồi qua đời tại Cha-ran (khoảng nửa chặng đường đến Ca-na-an).
II. ĐƯỢC CHÚA CHỌN
Ê-phê-sô 1:4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời (mục đích của Đức Chúa Trời cho con cái Ngài).
1. Phán với Áp ram: Sáng 12:1 Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng:
Hê-bơ-rơ 1: 1 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2 rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;
Công vụ 1:1 Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn.
2. Mạng lịnh rõ ràng: Ra khỏi
a. Ngươi hãy ra khỏi quê hương,
Rô-ma 13:12 Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng.
Hê-bơ-rơ 11:16 nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.
b. Vòng bà con và nhà cha ngươi;
Ê-phê-sô 5:14 Cho nên có chép rằng: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.
c. Mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. (Đấng hướng dẫn)
Cô-rinh-tô 2:9 Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ 1 đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.
Châm Ngôn 8:17 Ta yêu mến những người yêu mến ta. Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. 18 Sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi ta. 19 Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ròng. Hoa lợi của ta quý hơn bạc cao. 20 Ta đi trong con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng, 21 Đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ.
3. Lời hứa: Chúa làm hết mọi sự cho ….
  a. Phát triển: Sáng 11:2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn;…
  b. Thịnh vượng: Ta sẽ ban phước cho ngươi,…
Ê-sai 1:19 Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất.
  c. Nổi tiếng: Cùng làm nổi danh ngươi,…
Ê-sai 61:9 Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước.
  d. Ích lợi: Và ngươi sẽ thành một nguồn phước.
  e. Đối diện với người tốt: Sáng 11:3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi,…
  f. Đối diện với kẻ xấu: Rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; …
1 Sử Ký 16:21 Ngài không cho ai hà hiếp chúng, Ngài trách phạt các vua vì cớ họ, 22 mà rằng: Chớ đụng đến những kẻ chịu xức dầu ta. Đừng làm hại cho các tiên tri ta.
Rô-ma 8:33 Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy.
  g. Thế gian được phước: và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.
Công Vụ 3:25 Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri, và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta, khi Ngài phán cùng Áp-ra-ham rằng: Các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.
Ga-la-ti 3:8 Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành nầy: Các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước.
Ga-la-ti 3:16 Vả, các lời hứa đã được phán cho Áp-ra-ham và cho dòng dõi người. (Không nói: Và cho các dòng dõi người, như chỉ về nhiều người; nhưng nói: Và cho dòng dõi ngươi, như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ.)
III. THÁI ĐỘ CỦA ÁP-RAM: Vâng lời, không có câu hỏi (gương tốt).
1. Đi theo Lời Chúa: Sáng 12:4 Rồi Áp-ram đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy;
Hê-bơ-rơ 11:8 Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu.
2. Đem cháu theo: Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được bảy mươi lăm.
3. Đem vợ đi theo: Sáng 12:5 Áp-ram dẫn Sa-rai, vợ mình, Lót, cháu mình,…
4. Đem tài sản theo: Cả gia tài đã thâu góp, và các đầy tớ đã được tại Cha-ran, từ đó ra, để đi đến xứ Ca-na-an; rồi, chúng đều đến xứ Ca-na-an. 6 Áp-ram trải qua xứ nầy, đến cây dẻ bộp của Mô-rê, tại Si-chem. Vả, lúc đó, dân Ca-na-an ở tại xứ.
Ê-xơ-ra 8:21 Tại đó, gần bên sông A-ha-va, ta truyền kiêng cữ ăn, để chúng hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta, và cầu xin Ngài chỉ cho biết đường chánh đáng chúng ta, con cái chúng ta, và tài sản mình phải đi.
IV. CHÚA XÁC NHẬN ĐỊA ĐIỂM
Sáng 12:7 Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy!
Phục Truyền 5:33 Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước, và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được.
V. LẬP BÀN THỜ CHO CHÚA
Sáng 12:7b Rồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, là Đấng đã hiện đến cùng người.
1. Lập một bàn thờ cho Chúa:
2. Được gặp Chúa: Ghi nhớ Danh Chúa, đất đó thuộc về Chúa.
Xuất 20:24 Ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu, cùng của lễ thù ân của ngươi, hoặc chiên hay bò. Phàm nơi nào có ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó.
3. Cầu khẩn danh Chúa
Sáng 12:8 Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại; phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn, người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài.
a. Cầu khẩn: Thi Thiên 141:2 Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương. Nguyện sự giơ tay tôi lên được giống như của lễ buổi chiều!
Khải Huyền 8:3 Đoạn, một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng, và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ.
b. Dâng tế lễ: Xuất 29:18 đoạn xông cả con chiên đực tại trên bàn thờ; ấy là một của lễ thiêu, có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va, tức là một của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va vậy (Ngợi khen; thờ phượng, cảm tạ).
Xuất 29:36 Mỗi ngày hãy dâng một con bò tơ đực đặng chuộc tội, và dâng vì bàn thờ một của lễ chuộc tội cùng xức dầu cho, để biệt bàn thờ riêng ra thánh. (Xưng tội, được xức dầu, biệt riêng ra thánh).
c. Thông công: 1 Cô-rinh-tô 9:13 Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dâng trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? (Có phần, dự phần)
1 Cô-rinh-tô 10:18 Hãy xem dân Y-sơ-ra-ên theo phần xác; những kẻ ăn thịt con sinh tế, há không thông đồng với bàn thờ sao? BDM thông công, (liên kết với Chúa).
VI. GẶP ĐÓI KÉM: Sự yếu đuối của Áp-ram …
Thi Thiên 37:3 Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành. Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.
1. Sợ đói: Sáng 12:9 Kế sau, Áp-ram vừa đi vừa đóng trại lần lần đến Nam phương. 10 Bấy giờ, trong xứ bị cơn đói kém; sự đói kém ấy lớn, nên Áp-ram xuống xứÊ-díp-tô mà kiều ngụ.
2. Sợ chết: Sáng 12:11 Khi hầu vào đất Ê-díp-tô, Áp-ram bèn nói cùng Sa-rai, vợ mình, rằng: Nầy, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. 12 Gặp khi nào dân Ê-díp-tô thấy ngươi, họ sẽ nói rằng: Ấy là vợ hắn đó; họ sẽ giết ta, nhưng để cho ngươi sống.
3. Nhờ vợ giữ mạng sống: Sáng 12:13 Ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta. (Vì lợi cho mình, dạy vợ làm sai)
Ha-ba-cúc 3:17 Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho. Cây ô-li-ve không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn. Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa. 18 Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. 19 Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.
4. Đúng như dự đoán:
Gióp 3:25 Vì điều tôi sợ đã xảy đến cho tôi, điều tôi kinh hãi đã đổ ập xuống tôi.
a. Thấy: Sáng 12:14 Áp-ram vừa đến xứ Ê-díp-tô, dân Ê-díp-tô nhìn thấy người đàn bà đó đẹp lắm.
b. Bàn tán: Sáng 12:15 Các triều thần của Pha-ra-ôn cũng thấy người và trầm trồ trước mặt vua;
c. Dẫn đi: Đoạn người đàn bà bị dẫn vào cung Pha-ra-ôn. (Gây họa cho vợ)
d. Được vật chất: Sáng 11:16 Vì cớ người, nên Pha-ra-ôn hậu đãi Áp-ram, và Áp-ram được nhiều chiên, bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái.
VII. CHÚA CAN THIỆP
Thi Thiên 37:23 Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, và Ngài thích đường lối người: 24 Dầu người té, cũng không nằm sải dài vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.
1. Hành phạt: Sáng 11:17 Song vì Sa-rai, vợ Áp-ram, nên Đức Giê-hô-va hành phạt Pha-ra-ôn cùng nhà người bị tai họa lớn. (Gây họa cho người khác)
2. Nhận thức:
a. Biết sai lầm: Sáng 12:18 Pha-ra-ôn bèn đòi Áp-ram hỏi rằng: Ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi? 19 Sao đã nói rằng: người đó là em gái tôi? Nên nỗi ta đã lấy nàng làm vợ. Bây giờ, vợ ngươi đây; hãy nhận lấy và đi đi.
b. Cho họ đi khỏi: Sáng 12:20 Đoạn, Pha-ra-ôn hạ lịnh cho quan quân đưa vợ chồng Áp-ram cùng hết thảy tài vật của người đi.
Châm Ngôn 21:1 Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.

CẦU NGUYỆN: Cầu xin Chúa giúp chúng con trọn đường bước theo Chúa bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để con và hết thảy những người trong gia đình con được ở trong Đất Hứa mà Chúa đã dành cho chúng con và cứ ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Amen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + nineteen =