Tải MP3


Kinh Thánh:  Ê-xê-chi-ên 47
Câu ghi nhớ:  Giăng 7:38  Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng-sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.
Mục đích:  Giúp chúng ta hiểu được “Dòng Sông Sự Sống” đang ở trong chúng ta và Ngài muốn sự-sống đó văng ra cho đến sự-sống đời-đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − five =