Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh:  Ê-xê-chi-ên 47
Câu ghi nhớ:  Giăng 7:38  Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng-sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.
Mục đích:  Giúp chúng ta hiểu được “Dòng Sông Sự Sống” đang ở trong chúng ta và Ngài muốn sự-sống đó văng ra cho đến sự-sống đời-đời.

I. LÀM THẾ NÀO ĐỂ HƯỞNG ĐƯỢC “DÒNG SÔNG SỰ SỐNG”:
Ê-xê-chi-ên 47:1  Kế đó, người dẫn ta đem ta về cửa nhà; và nầy, có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa, về phía đông; vì mặt trước nhà ngó về phía đông, và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà, về phía nam bàn thờ, 2 Người đem ta ra bởi đường cổng phía bắc, và dẫn ta đi vòng quanh bởi đường phía ngoài, cho đến cổng ngoài, tức là bởi đường cổng hướng đông; và nầy, có những nước chảy về bên hữu.
1.  Dẫn ta đem ta vào:  Để Ngài hướng dẫn (Áp-ra-ham; Ê-xơ-tê; Đa-ni-ên; Giô-sép; Các sứ đồ; Phao-lô; Phi-líp, …)
Thi Thiên 23:2  Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
2.  Cửa nhà:  Nhờ Chúa Jesus
Giăng10:9  Ta là cái Cửa: nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.
3.  Nước văng ra:  Sự hiện diện của Đức Thánh Linh,
Giăng 7:38  Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. 39a. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy;
Giăng 4:14  nhưng uống nước Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.
4.  Từ ngạch cửa:  Khiêm nhường
 
Ê-sai 61:1  Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng Tin-Lành cho kẻ khiêm-nhường.

Châm ngôn 3:34b  Nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm-nhường.
 
Ma-thi-ơ 11:29  Ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ.
5.  Ngó về hướng đông:  Hướng về Chúa
* Sự vinh quang của Chúa:  Ê-xê-chi-ên 43:2  Ta thấy vinh quang của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên từ phương đông mà đến. Tiếng Ngài giống như tiếng nước lớn, và đất sang-rực vì vinh-quang Ngài.

Ê-xê-chi-ên 43:4 Vinh quang của Đức Giê-hô-va vào trong nhà do hiên cửa hướng đông.
* Sự thành tín:  Ca thương 3:23  Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.
Ô-sê 6:3  Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.
* Sự công bình:  Sô-phô-ni 3:5  Đức Giê-hô-va ở giữa nó là công bình, chẳng hề làm sự gian ác; mỗi buổi mai Ngài tỏ sự công-bình mình ra giữa sự-sáng, chẳng hề cách dứt;
* Không thờ Chúa nhưng thờ mặt trời:  Ê-xê-chi-ên 8:16  Kế đó, Ngài đem ta vào hành lang trong của nhà Đức Giê-hô-va; nầy, nơi lối vào đền thờ Đức Giê-hô-va, giữa hiên cửa và bàn thờ, ta thấy có ước chừng hai mươi lăm người sấp lưng về phía đền thờ Đức Giê-hô-va và xây mặt về phía đông, hướng về phương đông mà thờ lạy mặt trời.
6.  Bên hữu bàn thờ:  Tế-lễ hy-sinh: Nhờ Huyết của Đức Chúa Jesus Christ đã đổ ra trên bàn thờ.
Lê-vi-ký 17:11
 vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được.
Hê-bơ-rơ 9:22  Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ
a.  Xưng tội mình: I Giăng 1:9  Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành-tín công-bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
b.  Được cứu chuộc:  Ê-phê-sô 1:7  Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
c.  Được hòa thuận:  Cô-lô-se 1:20  và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.
d.  Được xưng công bình:  Rô-ma 3:24  và họ nhờ ân-điển Ngài mà được xưng công-bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.
e.  Được chữa lành:  Ê-sai 53:4  Thật Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 5 Nhưng Người đã vì tội-lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian-ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bịnh. 6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội-lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người.
f. Phá diệt ma-quỉ:  Hê-bơ-rơ 2:14  Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá-diệt kẻ cầm-quyền sự-chết, là ma-quỉ

II.  LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐI SÂU VÀO “DÒNG SÔNG SỰ SỐNG”:
A.  Nước đến mắt-cá:  Đức tin
Ê-xê-chi-ên 47:3  Người dẫn ta sấn lên phía đông, tay cầm một cái dây, lấy dây đo được một ngàn cu-đê; người khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt-cá ta.
1. Người dẫn ta sấn lên:  Cùng tiến bước với Chúa 

I Ti-mô-thê 4:15
 Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên-hạ thấy sự tấn-tới của con.
Hê-bơ-rơ 6:1  
Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ-học về Tin-Lành của Đấng Christ, mà tấn-tới sự trọn-lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời,
2.  Một ngàn cu-đê:  Số nhiều
3.  Người khiến:  Chúa hành động

I Tê-sa-lô ni-ca 2:13  Bởi vậy, chúng tôi tạ-ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp-nhận Lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như Lời của Đức Chúa Trời, vì thật là Lời Đức Chúa Trời, cũng hành-động trong anh em có lòng-tin.
4.  Nước đến mắt-cá:  Đức tin để hành động
Giô-suê 3:13  và khi những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, là Chúa cả thế gian, mới để bàn chân mình dưới nước sông Giô-đanh, thì nước của sông, tức nước từ nguồn chảy xuống, sẽ chia ra, và dồn lại thành một đống.
Ha-ba-cúc 2:4  song người công-bình thì sống bởi đức-tin mình. (Áp-ra-ham)

Hê-bơ-rơ 11:6  Vả, không có đức-tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.

Gia-cơ 2:26   Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.
B.  Nước đến đầu gối:  Cầu nguyện
Ê-xê-chi-ên 47:4a  Người lại đo một ngàn, và khiến ta lội qua nước, nước vừa đến đầu-gối ta
1.  Thêm một ngàn:  Xa hơn
2.  Khiến ta lội qua nước
3.  Nước đến đầu-gối:  Đời sống cầu-nguyện, thờ-phượng, đầu-phục Chúa. Nhờ-cậy Chúa
Đa-ni-ên 6:10  Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước.
Ê-xơ-ra 9:5  Đến giờ dâng của lễ buổi chiều, ta đứng dậy khỏi nơi khổ nhục mình, áo trong và áo tơi ta xé rách; ta quì gối xuống, giơ tay ra hướng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta,

Phao-lô (Ê-phê-sô 3:14):  Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha,

Chúa Jesus (Mác 14:35):  Rồi Ngài đi một đỗi xa hơn, sấp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng: nếu có thể được, xin giờ nầy qua khỏi mình.
* Ma-thi-ơ 4:2  Ngài đã kiêng-ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói
* Ma-thi-ơ 14:23  Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình.
*Mác 1:35  Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó
* Mác 6:46  Ngài lìa khỏi chúng rồi, thì lên núi mà cầu nguyện.
* Mác 14:32  Kế đó, đi đến một nơi kia, gọi là Ghết-sê-ma-nê, Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Các ngươi hãy ngồi đây, đợi ta cầu nguyện. 14:38 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác-thịt thì yếu-đuối.
C.  Nước đến ngang hông:   Có lẽ thật:  Phục-vụ
Ê-xê-chi-ên 47:4b  Người lại đo một ngàn, và khiến ta lội qua nước, nước lên đến hông ta.
1.  Lẽ thật (Ê-phê-sô 6:14):  Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng,
2.  Phục vụ:  Giăng 13:3  Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, 4 nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. 5 Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. (Không như Ma-thê)
D.  Không lội qua được:  Để Chúa đưa đi
Ê-xê-chi-ên 47:5  Người lại đo một ngàn nữa; bấy giờ là một con sông, ta không lội qua được; vì nước đã lên, phải đạp bơi; ấy là một con sông mà người ta không có thể lội qua.
1. Một ngàn nữa:  Xa hơn nữa.
2. Ta không lội qua được:  Không dùng đôi chân nữa.
3. Nước đã lên:  Sự hiện diện của Đức Thánh Linh đầy dẫy. (Các môn đồ đầu tiên)
4. Phải đạp bơi:  Được nước nâng lên
5. Ấy là một con sông không thể lội qua được:  Không dùng sức mình được nữa
Giăng 3:8  Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh-Linh thì cũng như vậy.
Xa-cha-ri 4:6  Người đáp lại rằng: Đây là Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền-thế, cũng chẳng phải là bởi năng-lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

III.  TRỞ LẠI BỜ SÔNG:
Ê-xê-chi-ên 47:6  Bấy giờ người bảo ta rằng: Hỡi con người, có thấy không? Rồi người đem ta trở lại nơi bờ sông. 7 Khi đến đó rồi, nầy, bên nầy và bên kia bờ sông có cây rất nhiều.
1.  Có thấy không?
2.  Đem trở lại bờ sông:  Chỗ ban đầu,

Khải  huyền 2:4  Nhưng điều Ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính-mến ban đầu.
Khải huyền 2:5  Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa-sút từ đâu, hãy ăn-năn và làm lại những công việc ban đầu của mình;
3.  Cây rất nhiều:  Về con người (Cây nho, cây vả, cây Ô-li-ve) phát triển

IV.   PHƯỚC HẠNH KHI “DÒNG SÔNG” CHẢY ĐẾN:
1.  Tươi mới:
Ê-xê-chi-ên 47:8  Người bảo ta rằng: Những nước nầy chảy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng, và chảy về biển; và khi đã chảy về biển, nước biển sẽ trở nên ngọt. (Fresh)
Giăng 2:9  Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu (vả, người không biết rượu nầy đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ)
2.  Đem sự sống, sự chữa lành:
Ê-xê-chi-ên 47:9  Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống; và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó.
Giăng 10:10b  còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự-sống và được sự-sống dư-dật
Ma-thi-ơ 4:24  Vậy, Danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả.
Thi Thiên 103:3  Ấy là Ngài tha thứ các tội-ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, 4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. 5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng.
3. Phát triển:
Ê-xê-chi-ên 47:10  Những kẻ đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy; từ Ên-Ghê-đi cho đến Ên-Ê-la-im sẽ làm một nơi để giăng lưới; những cá trong đó cỏ đủ thứ và rất nhiều, cũng như ở trong biển lớn.
a. Từ Ên-ghê-đi cho đến Ên- Ê-la-im sẽ là nơi giăng lưới.
b. Đủ thứ và rất nhiều
* Ma-thi-ơ 4:25  Vả lại, từ xứ Ga-li-lê, xứ Đê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài.
* Ma-thi-ơ 15:30  Bấy giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đui, câm, tàn tật, và nhiều kẻ đau khác, để dưới chân Đức Chúa Jêsus, thì Ngài chữa cho họ được lành.
* Giăng 4:41  Khi đã nghe Lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. 42 Họ nói với người đàn bà rằng: Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu; vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài thật là Cứu-Chúa của thế gian. (Phi-e-rơ, Phi-líp, Phao-lô )
c. Như biển lớn
Ma-thi-ơ 2:6  Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một Tướng, Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân Ta.

V.  NHỮNG NƠI “DÒNG SÔNG” KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC:
Ê-xê-chi-ên 47:11  Nhưng những chằm những bưng của biển ấy sẽ không trở nên ngọt, mà bỏ làm đất muối.
* Quê hương Ngài:
Mác 6:4  Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng tiên-tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dể mà thôi. 5 Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm; 6 và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin
Ma-thi-ơ 13:58  Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin.
* Môn đồ Ngài:  Giăng 6:64  Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Jêsus biết từ ban đầu, ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. (Giu-đa Ích-ca-ri-ốt)
* Anh em Ngài :  Giăng 7:5  Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài.
* Thầy thông giáo & Pha-ri-si:  Ma-thi-ơ 23:13  Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng Nước Thiên-Đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.
* Những người khác:
– Quỉ cướp:  Ma-thi-ơ 13:19   Khi người nào nghe đạo Nước Thiên-Đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường.
– Lòng đá sỏi:  Ma-thi-ơ 13:20  Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; 21 song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm.
– Lòng gai gốc:  Ma-thi-ơ 13:22  Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.

VI.  KẾT QUẢ KHI “DÒNG SÔNG” CHẢY ĐẾN:
Ê-xê-chi-ên 47:12  Gần bên sông ấy, trên bờ nầy và bờ kia, sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được, lá nó không hề héo rụng, và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc.
1.  Gần bên Sông:
– Giê-rê-mi 17:5  Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. 6 Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. 7 Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. 8 Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.
 
- Ê-phê-sô 3:18  để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào,
2.  Sanh đủ thứ cây:  12 Môn đồ > 120> 3000> 5000>>>>>>
I Cô-rinh-tô 12:7  Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. 8 Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức. 9 Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh; 10 người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. 11 Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. 28 Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng.
3.  Có trái ăn được:
Ma-thi-ơ 13:23  Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.
Nhã-ca 4:16  Hỡi gió bắc, hãy nổi dậy, hỡi gió nam, hãy thổi đến; Hãy thổi trong vườn tôi, hầu cho các mùi thơm nó bay ra! Nguyện lương nhân tôi vào trong vườn người,Và ăn các trái ngon ngọt của người!
Ga-la-ti 5: 22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ 23không có luật pháp nào cấm các sự đó.
Ra trái hoang:  Ê-sai 5:4  Có điều chi nên làm cho vườn nho Ta mà Ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi Ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? Chua, chát
Không có trái:  Lu-ca 13:6  Ngài lại phán thí dụ nầy: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy; 7 bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy mà không thấy: hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích? 8 Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xin để lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. 9 Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn.
4. Lá nó không hề héo rụng:
Thi Thiên 1:3  Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.

Gia-cơ 1:11  Mặt trời mọc lên, nắng xẳng, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn: kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm.
5. Trái nó không hề dứt:

# Trái đậu luôn:  Giăng 15:16  Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân Danh Ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.
# Trái không bị rụng:  Ma-la-chi 3:11  Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy.
6. Mỗi tháng sinh trái mới:
Thi Thiên 92:14  Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, Được thạnh mậu và xanh tươi: Áp-ra-ham, Ca-lép
7. Những nước tưới ra từ nơi thánh:
Khải huyền 22:1  Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. 2 Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân.

** Lời cầu nguyện:  “Cảm ơn Chúa Jesus là Nguồn Sự-Sống dư dật đang ở trong con, Xin Dòng Huyết Ngài luân lưu làm tươi mới sống động trong con bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, để bởi ơn Ngài qua con nhiều người cũng nhận được nguồn phước hạnh từ nơi Chúa Đức Chúa Trời, Cảm ơn Chúa Jesus, Amen!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + 9 =