Tải MP3Tải Dàn Bài


Ma-thi-ơ 4:1; Xuất 3:13-17, 19, 23; Dân 11, 13, 14, 20

Câu ghi nhớ: Đức Giê-hô-va phán: vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. (Giê 29:11)
Mục đích: Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.  (Rô-ma 8:18)

I. ĐỨC THÁNH LINH ĐƯA ĐỨC CHÚA JESUS ĐI
Mat 4:1 Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. Sau khi Chúa Jesus chịu báp tem! (Ê-sai 61:1; Lu-ca 4:18) Mác 3:1 giục
1. Đức Thánh Linh đưa đi: Đức Chúa Jesus chịu sự dẫn dắt hoàn toàn bởi Đức Thánh Linh.
2. Chỉ có Đức Thánh Linh mới đắc thắng được mưu chước ma-quỉ: Ê-sai 9:2-3
2 Côr 12:18 Chúng tôi há chẳng bước đi bởi một Thánh Linh, theo cùng một dấu chân sao?
Gal 5:25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.
II. MỤC ĐÍCH ĐỨC THÁNH LINH ĐƯA CHÚA JESUS VÀO ĐỒNG VẮNG
1. Để chịu thử thách (hoạn nạn, chịu khổ) và đắc thắng cho chúng ta. (Rô 8:3)
2. Để chuẩn bị chức vụ của Đức Chúa Jesus (Môi-se, Đa-vít; Giăng báp tít.)
3. Để bẻ gãy sự rủa sả dân Y-sơ-ra-ên đã gây ra tại đồng vắng.
4. Để phục hồi những gì đã bị đánh mất bởi tổ phụ.
5. Để đánh bại mưu chước của sa-tan trước khi thi hành chức vụ. (Giăng 16:33)
6. Để làm gương  chỉ cách đắc thắng cho con cái, vì Ngài đã đắc thắng sa-tan (1 Phie 2:21)
III. NHỮNG LIÊN QUAN GIỮA Y-SƠ-RA-ÊN VÀ CHÚA JESUS TRONG ĐỒNG VẮNG
1. Chương trình, ý muốn của Đức Chúa Trời cho dân sự Chúa sau khi ra khỏi Ê-díp-tô:
• Chúa muốn họ đi ngang qua đồng vắng để vào đất hứa:
Xuất 3:17 nên Ta đã phán rằng: Ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ê-díp-tô, đặng đem lên xứ của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, tức là một xứ đượm sữa và mật.
• Chúa muốn dân Y-sơ-ra-ên đi vào đồng vắng: để thờ phượng Chúa (Xuất 3:18b)
• Chúa dẫn Y-sơ-ra-ên đi vào đồng vắng: để bảo vệ dân Y-sơ-ra-ên (Xuất 13:17-18)
• Chúa đi cùng dân Y-sơ-ra-ên vào đồng vắng: để dẫn họ vào đất hứa (Xuất 13:20-22)
2. Chương trình và ý muốn của Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên khi bị lưu lạc trong đồng vắng:
• Để hạ lòng ngươi xuống và thử …và về sau làm ơn cho ngươi (Phục 8:2,16) (40 năm)
• Bồng ngươi như một người bồng con trai mình (Phục 1:31)
• Vẫn thương xót ban phước, ở cùng, tiếp trợ cho họ (Phục 2:7)
• Ngài dẫn dắt, gìn giữ áo xống và giày (Phục 29:1-53)
3. Những thất bại của dân Y-sơ-ra-ên khi trải qua sự thử thách nơi đồng vắng:
a. Tại cuối đồng vắng Ê-tam: Xuất 13:20
Xuất 14:10 Khi dân Y-sơ-ra-ên đối diện với Pha-ra-ôn và quân Ê-díp-tô (không có lối thoát)
•   Họ oán trách Chúa và lãnh đạo, vì được = bị ra khỏi xứ Ê-díp-tô: Xuất 14:11-12
(Họ hiểu sai, nói sai về ý muốn của Đức Chúa Trời cho mình, không biết Danh Giê-hô-va-Sa-ma: Chúa đang hiện diện với mình!)
•   Không biết Danh Giê-hô-va-Nít-xi Xuất 14:14 Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. (Họ mang theo tấm lòng nô lệ hơn là nhận biết Chúa đã giải cứu mình được tự do) Rô 12:2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào!
b. Tại đồng vắng Su-rơ: Xuất 15:22-23
 Khi dân Y-sơ-ra-ên gặp nan đề không có nước và nước đắng!
• Dân sự bèn oán trách Môi-se: Xuất 15:24-25 Chúa chữa lành nước tại đó bằng cây gỗ.
• Họ không biết Danh Giê-hô-va Ra-pha: Đấng chữa lành đang đi cùng họ.
Xuất 15:26 Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì Ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà Ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi. Xuất 23:25 Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bịnh hoạn giữa vòng ngươi.
Đến Ê-lim: Xuất 15:27 Đoạn, dân sự đến đất Ê-lim; nơi đó có mười hai suối nước, và bảy mươi cây chà là; dân sự đóng trại tại đó, gần bên suối nước. (Đừng oán trách thì tốt biết bao nhiêu)
c. Tại đồng vắng Sin: Xuất 16:1 Dân Y-sơ-ra-ên gặp nan đề về thức ăn!
• Cả hội chúng: Y-sơ-ra-ên oán trách Môi-se và A-rôn (Xuất 16:2)
Xuất 16:3 nói cùng hai người rằng: Ôi! thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng nầy đều bị chết đói. (Nhớ đồ ăn của thời nô lệ hơn là biết ơn vì Chúa đã giải cứu mình)
• Thời nô lệ: Xuất 3:7 Đức Giê-hô-va phán rằng:Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân Ta tại xứ
Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó; phải, Ta biết được nỗi đau đớn của nó.
• Chúa ban bánh và chim Cút từ trời cho họ: Xuất 16:4-15
 Họ không biết Danh Giê-hô-va Di-rê: Đấng cung cấp mọi nhu cầu đang ở giữa mình! (Phil 4:19) 1 Côr 10:3 Họ ăn một thứ ăn thiêng liêng. (Giăng 6:51)
 Ma-na Xuất 16:15 “Cái nầy là gì?” (tiếng Hê-bơ-rơ ) “mennu” tức “lương thực” (tiếng Ai-cập) “thưởng cho” (tiếng A-ra-bi)
Dân 11:7 Vả, Ma-na hình như hột ngò, sắc như trân châu. 8 Dân sự đi tản ra và hốt lấy, rồi nghiền bằng cối xay, hay là giã bằng cối giã, nấu trong một cái nồi và làm bánh; nếm giống như bánh nhỏ có pha dầu. 9 Khi ban tối mù sương xuống trên trại quân, thì ma-na cũng xuống nữa.
d. Tại Rê-phi-đim: Xuất 17:1 (Thuộc đồng vắng Sin)
 Lại gặp nan đề về nước uống!
• Dân sự gây lộn với lãnh đạo và thử Chúa: Xuất 17:2-4,7
• Chúa ra lịnh Môi-se đập hòn đá và Chúa khiến Nước chảy ra: Xuất 17:5-6
Phục 6:16 Các ngươi chớ thử Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, như đã thử Ngài tại Ma-sa.
1 Côr 10:4 và họ uống một thứ uống thiêng liêng ; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình và đá ấy tức là Đấng Christ. (Giăng 7:37)
e. Tại đồng vắng Si-na-i: Xuất 19:20-31
Xuất 19:1 Tháng thứ ba, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, trong ngày đó dân Y-sơ-ra-ên đến nơi đồng vắng Si-na-i. (Họ nhận: Luật pháp; Lời hứa và nhiều điều Chúa dạy ở tại nơi này nhưng không ứng dụng)
• Nhưng Y-sơ-ra-ên làm bò vàng để thờ phượng và trở nên luông tuồng: Xuất 32:3-6
Thi 106:19 Tổ phụ tôi làm một bò tơ tại Hô-rếp, Thờ lạy trước mặt hình đúc; 20 Họ đổi sự vinh hiển mình ra hình dạng con bò ăn cỏ. 21 Họ quên Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi mình, và đã có làm công việc lớn lao ở Ê-díp-tô, 22 Những việc lạ kỳ trong xứ Cham, và các điều đáng kinh hãi ở bên Biển đỏ. 23 Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.
• Đòi và nhớ những thức ăn ngon ở Ê-díp-tô lúc bị nô lệ; Họ chán Ma-na của Chúa.
Dân 11:31-32 Chúa ban chim cút; Dân 11:33-34 Bị tai vạ rất nặng, bị chết và bị chôn tại đó
Thi 78:18 Trong lòng họ thử Đức Chúa Trời, mà cầu xin đồ ăn theo tình dục mình. 19 Họ nói nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà rằng: Đức Chúa Trời há có thể dọn bàn nơi đồng vắng sao? 20 Kìa, Ngài đã đập hòn đá, nước bèn phun ra, dòng chảy tràn; Ngài há cũng có thể ban bánh sao? Ngài há sẽ sắm sửa thịt cho dân Ngài ư?
Thi 106:15 Nhưng có lòng tham dục quá đỗi tại trong đồng vắng, và thử Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ. 16 Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin; Nhưng sai bịnh tổn hại linh hồn chúng nó. (Vì tham dục mà chết, nhiều người bị chôn ở đây)
f. Tại đồng vắng Pha-ran: Sắp ra khỏi đồng vắng!
Dân 13:1 Chúa ra lịnh Môi-se sai người đi do thám để chiếm xứ Ca-na-an.
Dân 13:25 Các thám-tử báo cáo sự thật nhưng không theo ý Chúa (Lẽ thật)
• Dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm nói tiêu cực, chống cự lãnh đạo từ chối Chúa:
Dân 14:11 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Dân nầy khinh Ta và không tin Ta cho đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ Ta làm giữa chúng nó? Họ bị lưu lạc trong đồng vắng kể từ đây!
• Môi-se cầu thay cho dân sự: Dân 14:18 Được tha nhưng chịu sửa phạt. (Gal 6:7, Hê 12:7)
• Những người biết lằm bằm từ 20 tuổi trở lên: chết trong đồng vắng (Dân 14:30-33)
• Một ngày cho một năm: Dân 14:34-35 (40 ngày = 40 năm lưu lạc)
• Các thám tử bị tai vạ hành chết và dân sự bị kẻ thù đánh bại: Dân 14:36-45
g. Ở đồng vắng Xin tại Ca-đe:
Dân 20:1 Y-sơ-ra-ên gặp nan đề nước uống!
• Dân Y-sơ-ra-ên dấy loạn, cãi lộn cùng Môi se: Dân 20:2-6 ; Phục 1:46 Họ ở đây lâu ngày
• Chúa ra lịnh cho Môi-se và A-rôn nói với hòn đá thì nước chảy ra,
• Nhưng Môi-se đập hòn đá hai lần (c11) Môi-se & A-rôn không được vào đất hứa Ca-na-an (c12-13) Thi 106:32 Tổ phụ chúng tôi cũng chọc giận Ngài tại nước Mê-ri-ba, nên, vì cớ họ, có tai họa xảy đến cho Môi-se; 33 Ấy vì họ chọc rối trí người, nên người nói những lời vô-ý.
• Dân sự ngã lòng: Dân 21:4 Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ về hướng Biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm; giữa đường dân sự ngã lòng. 5 Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy. (Họ bị rắn lửa cắn (c6-8))
*** Con rắn bằng đồng được treo lên: Dân 21:9 Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.

** Lời cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Jesus kính yêu của con! Con hạ lòng mình xuống để ăn năn về tất cả mọi thất bại mà con đã vi phạm như dân Y-sơ-ra-ên. Con cảm ơn Chúa Jesus đã đến, để lấy lại những gì tổ phụ chúng con đã mất và ban sự chiến thắng cho chúng con. Bởi sự đắc thắng của Ngài, con nhận lấy quyền năng của Chúa, và bước đi với Ngài kể từ ngày hôm nay. Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − one =