Tải MP3Tải Dàn Bài


03 ĐẮC THẮNG KẺ CÁM DỖ
(Ma-thi-ơ 4:1-11; Khải 12:7-12)

Câu ghi nhớ: Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. 1Cô-rinh-tô 10:13
Mục đích: Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài Gia-cơ 1:12. [Giô-sép]

TẠI SAO ĐỨC CHÚA JESUS CHỊU CÁM DỖ?
Ma-thi-ơ 4:1 Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jesus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. (Ngài là 100% Đức Chúa Trời và Ngài cũng là con người 100%)
Mác 1:13 Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ hầu việc Ngài. (Lu-ca 4:2 tại đó, Ngài bị ma-quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày.)
Học tập vâng lời Cha: Hê-bơ-rơ 5:8 Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, 9 và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. (A-đam & Ê-va đã bất tuân, dân Y-sơ-ra-ên bội nghịch.)
Đánh bại ma-quỉ và mưu chước của nó: Hê-bơ-rơ 2:14 Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma-quỉ. [Dòng máu của Ê-va & A-đam] (Giăng 16:33)
Để cảm thông và cứu giúp chúng ta: Hê-bơ-rơ 2:18 Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.
Làm gương để chúng ta noi theo: 1 Phi-e-rơ 2:21 anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.
Cho chúng ta nhận biết ai là kẻ cám dỗ: Gia-cơ 1:13 Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. (2 Cô-rinh-tô 2:11 Hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó.)
Chiến trận với kẻ cám dỗ: Khải 12:7 Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại; 8song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. 9 Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. 10 Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. 11 Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. 12 Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi! Khốn nạn cho đất và biển! vì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. (Lu-ca 10:18)
TẠI SAO CHÚNG TA BỊ CÁM DỖ?
Vì tư dục xúi giục: Gia-cơ 1:14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình (Ê- va, Sam-sôn, Đa-vít…)
Thiếu tỉnh thức và cầu nguyệnMác 14:38 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. (Phi-e-rơ và các môn đồ)
Trải nghiệm sự yếu đuối để giúp người khác: Lu-ca 22:31 Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì.  32 Song Ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.
1 Cô-rinh-tô 10:13 Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.
Được phước: Gia-cơ 1:12 Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. (Giô sép)
BẰNG CÁCH NÀO ĐỨC CHÚA JESUS ĐÁNH BẠI KẺ CÁM DỖ?
Ma-thi-ơ 4:1 Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ 2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. 3 Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. [Lu-ca 4:2 Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói.]
Để Đức Thánh Linh dẫn dắt hoàn toàn: Ma-thi-ơ 3:16 Đức Chúa Jesus cậy, nhờ Đức Thánh Linh.
Ma-thi-ơ 12:28 Mà nếu Ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì Nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. (By the Spirit of God)
Công-vụ 1:2 Cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. (Through the Holy Spirit)
Hê-bơ-rơ 9:14 Huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào! (Through eternal Spirit)
Rô-ma 8:11 Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. (Through)
Để chúng ta cũng nhờ, cậy Đức Thánh Linh
Ê-phê-sô 6:18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
2 Tim 1:14 Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành.
1 Giăng 3:24 Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.
     Kiêng ăn và cầu nguyện:
Ý muốn của Chúa về sự kiêng ăn và cầu nguyện: Giô-ên 2:15 Hãy thổi kèn trong Si-ôn; hãy định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể.
Quyền năng của sự kiêng ăn và cầu nguyện:
Ê-sai 58:6 Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? Thi 91:15
Ma-thi-ơ 17:21 Nhưng thứ quỉ nầy nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được!
Những gương kiêng ăn và cầu nguyện có quyền năng trong Kinh-thánh:
Giô-sa-phát: 2 Sử-ký 20:3 Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va, và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. (Chúa giải cứu và ban sự đắc thắng cho Dân Y-sơ-ra-ên)
Hoàng hậu Ê-xơ-tê: Ê-xơ-tê 4:15 Bà Ê-xơ-tê, Mạc-đô-chê, 16 Giu-đa ở tại Su-sơ, kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa; như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết. (Chúa giải cứu dân Giu-đa khỏi sự hủy diệt của Ha-man)
Đa-ni-ên: Đan 10:3 Ta chẳng ăn bánh ngon, thịt và rượu chẳng vào miệng ta, và ta không xức dầu chi hết cho đến chừng ba tuần đã mãn. (Chúa bày tỏ cho Đa-ni-ên những điều sẽ xảy đến trong tương lai)
Dân Ni-ni-ve: Giô-na 3:5 Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. (Chúa tha thứ cả thành Ni-ni-ve khỏi sự hủy diệt)
Chức vụ của Phao-lô: 2 Cô-rinh-tô 6:5 đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiêng ăn.
Tiên tri An-ne: Lu-ca 2:36 Lại có bà tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm; 37 rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. (Được Chúa cho gặp Đức Chúa Jesus trong đền thờ)
Kiêng ăn bốn mươi ngày đêm:
– Môi-se kiêng ăn bốn mươi ngày đêm để nhận bảng luật pháp. Xuất 34:28
– Lần thứ hai: Ăn năn cho dân sự khỏi bị Chúa hủy diệt.  Phục 9:18
– Tiên tri Ê-li: 1 Các vua 19:5 Đoạn, người nằm ngủ dưới cây giếng giêng. Có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng: hãy chổi dậy và ăn.  6 Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than, và một bình nước. Người ăn uống, rồi lại nằm. 7 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì, đụng người và nói rằng: hãy chổi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy người chổi dậy, ăn và uống, 8 rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm cho đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời. (Được gặp Chúa và được Chúa sử dụng lớn lao hơn)
** Lời cầu nguyện: Cảm ơn Đức Chúa Jesus đã để lại cho con một gương để con noi theo dấu chân Ngài.  Cảm ơn Chúa ban cho con Lời Ngài để biết được mưu chước của ma-quỉ và biết cách để đắc thắng kẻ cám dỗ và đứng vững trong Danh của Ngài và giúp đỡ người khác. Trong Danh Chúa Jesus, A-men!
CÂU HỎI ỨNG DỤNG:
1) Bạn nhận được sự dạy dỗ gì qua bài học này? (Xin vui lòng ghi xuống)
2) Ban ứng dụng như thế nào vào đời sống hằng ngày của mình?
3) Bạn nhận được phước hạnh như thế nào khi ứng dụng nó?
4) Bạn chia sẻ cho người khác chưa? Xin Đức Thánh Linh ban ơn cho bạn!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 1 =