Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh:  Giăng 15
Câu gốc:  Giăng 15:16  Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.

I.  GIỚI THIỆU:
1.  Chúa Jesus:  1là gốc nho thật,
2.  Đức Chúa Trời:  Cha ta là người trồng nho.

II.  NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA NGƯỜI TRỒNG NHO:
1.  Chặt hết:  2 Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết;
2.  Tỉa sửa:  và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. 
Hê-bơ-rơ 12:5-11:10  Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài.  11 Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.
( Đọc thêm  Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:5 , Gióp 5: 17 )

III.  NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỂ ĐƯỢC KẾT QUẢ:
1.  Được trong sạch:  3 Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.
a. Tái sanh:  I Phi-e-rơ 1:23  Được lại sanh, , là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.
b.  Cứu được linh hồn:  Gia-cơ 1:21  là lời cứu được linh hồn của anh em
c. Nên thánh:  
Giăng 17:17  Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.
d.  Thắng hơn ma quỷ:  I Giăng 2:14  lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỉ.
2.  Liên kết làm một với Ngài:  Giăng 15:4  (Giăng 17:21)
3. Ý thức vị trí của chúng ta:  Giăng 15:5
4. Cảnh báo nếu chúng ta ở ngoài vị trí:  Giăng 15:6 (Ma-thi-ơ 3:9-12)
 vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm , còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.
5. Phước hạnh khi ở trong Ngài:
a.  Lời Cầu nguyện được nhậm:  Giăng 15:7
b. Cha được sang danh:  Giăng 15:8  (Rô-ma 2:24 )
c. Được ở trong sự yêu thương:  Giăng 15:9
 *Bí quyết để ở trong sự yêu thương: Giăng 15:10
d. Niềm vui trọn vẹn:  Giăng 15:11 (Giăng 16:23)

IV.  ĐIỀU RĂN CỦA CHÚA:   Giăng 15:12-13  
Yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta
1. Phước hạnh khi làm theo điều răn Chúa:  Giăng 15:14
a. Được trở nên bạn của Ngài (câu 14)
*** Phao-lô:  I Cô-rinh-tô 3:9 
  Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời;
*** Môi se:  Xuất Ê-díp-tô ký 33:11  Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se, như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình.
***Áp-ra-ham:  II Sử ký 20:7 là bạn hữu Chúa,
b. Được địa vị mới:  Giăng 15:15
c. Được Chúa bày tỏ:  Câu 16
d. Được Chúa lựa chọn và lập:  Giăng 15:16 (II Phi-e-rơ 1:10 )
2. Mục đích của Chúa: Câu 16a
a. Để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn
***Cho A-dam và Ê-va:  Sáng thế ký 1:28  Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất;
***Nô-ê:  Sáng thế ký 9:1  Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất.
***Áp-ra-ham:  Sáng thế ký 17:1-2  Làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội
***Chúa Jesus:  Ê-sai 53:10-11  Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn.
Giăng 12:24  Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.
Hội Thánh Cô-lô-se:  Cô-lô-se 1:6  lại kết quả và tiến bộ
II Phi-e-rơ 1:5–10  thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu.
Rô-ma 7:4  kết quả cho Đức Chúa Trời
Châm ngôn 11:30  Kết quả của người công bình giống như cây sự sống; Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta.
* * Cảnh báo:  II Giăng 1:8  Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình,
b.  Được Chúa Nhậm lời qua Danh Chúa Jesus.  Giăng 15:16b
c.  Yêu mến lẫn nhau:  Giăng 15:17
* Thiên hạ nhận biết:  Giăng 13:35
* Đầy tớ lẫn nhau:  Ga-la-ti 5:13
* Gây dựng nhau:  Ê-phê-sô 4:16
* Ở trong sự sáng:  I Giăng 2:9-11.
d.  Không thuộc về thế gian.  Giăng 15:18-19
I Cô-rinh-tô 2:12  Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; (I Giăng 2:15 )
e.  Giống thầy của mình:
* Bị bắt bớ:  Giăng 15 :20- 22  (Ma-thi-ơ 5:10-12)
*Bị ghen ghét:  Giăng 15 : 23  Họ ghét ta vô cớ.
Phao-lô: Công vụ 24:5 và các Sứ đồ ……
Giăng 17:14  Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy.
g) Cùng Đức Thánh Linh để làm chứng về Chúa Jesus:  Giăng 15:26-27
    Công vụ 1:8  Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa- ma-ri, cho đến cùng trái đất.
Công vụ 4:8   Phi-e-rơ, đầy dẫy Đức Thánh Linh,
Công Vụ 6:10  Người cùng với Đức Thánh Linh, là Đấng người nhờ mà nói (Ê-tiên)
Mác 13:11  vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy.

****************************
CHỦ VƯỜN NHO

I. TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI CHỦ VƯỜN NHO:
1.  Địa điểm để trồng nho:  1 Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt.
2. Công khó để trông nho:
a.  2 Người khai phá ra;
b.  Cất bỏ những đá;
c.  Trồng những gốc nho xinh tốt;
3. Canh giữ:  Dựng một cái tháp giữa vườn,
4.  Chuẩn bị cho sự kết quả:  Và đào một nơi ép rượu.
5.  Mong đợi:  Vả, người mong rằng sẽ sanh trái nho;
6. Kết cuộc:  Nhưng nó lại sanh trái nho hoang.

II. ĐOÁN XÉT CÔNG BẰNG GIỮA CHỦ VÀ CÂY NHO:
3 Hỡi dân ở Giê-ru-sa-lem cùng người Giu-đa, vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta.
1. Chúa làm tất cả cho cây nho:  4 Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng?
2. Tại sao không kết quả :  Cớ sao khi ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy?

III.  Ý ĐỊNH CỦA CHỦ VƯỜN NHO:
1. Cất đi sự bảo vệ:  5 Nầy, ta sẽ bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta: Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt; ta hạ tường xuống, nó sẽ bị giày đạp.
2. Không quan tâm:  6 Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sửa, chẳng vun xới; nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc và chà chuôm; ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa.

IV. TẤM LÒNG CỦA CHỦ VƯỜN NHO VỚI CÂY NHO:
1. Chủ Vườn nho:
a. Yêu thích:  7 Vả, vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà Y-sơ-ra-ên, và những người của Giu-đa tức là cây mà Ngài ưa thích.
b. Ngược với lòng Ngài mong muốn:  Ngài trông họ được công chánh, mà nầy, có sự bạo ngược; trông được công bình, mà nầy, có tiếng kêu la.
2.  Cây nho:
a. Quan tâm về những điều tạm thời:
8 Khốn thay cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến chừng nào chẳng còn chỗ hở nữa, và các ngươi ở một mình giữa xứ!
b.  Kết cuộc
* Hoang vu:   9 Đức Giê-hô-va vạn quân có phán vào tai tôi những lời nầy: Thật nhiều nhà sẽ bỏ hoang, những nhà ấy lớn và đẹp mà chẳng có người ở!
* Không kết quả:  Ấy vậy, mười mẫu vườn nho chỉ sanh được một bát rượu; một ô-me hột giống chỉ được một ê-pha.

*** Cầu nguyện:  Kính lạy Đức Chúa Cha là Chủ vườn nho và Đức Chúa Jesus là Gốc nho thật, Con cảm ơn về tình yêu thương lớn lao của Ngài đã dành cho con và Ngài đã có một chương trình tốt cho cuộc đời của con.  Nhưng con đã không hiểu được tấm lòng  và ý muốn Ngài, giờ này con xin Huyết Chúa Jesus tha thứ cho con vì con đã không gắn liền vào trong Gốc của Ngài một cách liên tục, nên cuộc đời con không kết quả như điều Ngài mong muốn, con ăn năn và xin Đức Chúa Thánh Linh giúp cho con luôn luôn ở trong sự yêu thương  và sự sống sung mãn của Ngài để bởi Ngài con được kết quả và trái của con thường đậu luôn cho sự vinh hiển của Ngài bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Cảm ơn Đức Chúa Jesus Christ – Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × three =