Tải MP3Tải Dàn Bài


(Thuộc loạt bài ĐẮC THẮNG KẺ PHẢN LOẠN)
Kinh Thánh:  Sáng Thế Ký đoạn 3
Câu ghi nhớ:  I Sa-mu-ên 15:22  Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.
Mục đích:  II Cô-rinh-tô 2:11  Hầu đừng để cho quỷ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó.

I.   KẺ CÁM DỖ GÂY NÊN PHẢN LOẠN:  Tại Ê-đen
* Cách cám dỗ:  Nói chuyện, đặt câu hỏi: Vào gia đình, người nữ.
Sáng 1:1  Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có *con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ* rằng: Mà chi! (Có phải ) Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép *ăn trái các cây trong *vườn sao?   (Gây thắc mắc, nghi ngờ Cha của mình, Đấng tạo dựng mình, ma quỷ chuyển tải tư tưởng qua cuộc nói chuyện)
* Con rắn:
Ê-xê-chi-ên 28:13  Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi; từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi.
Khải 20:2  Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm.
* Người Nữ:  Ê-va
Sáng  1:26  Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.  27 Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.
* Ăn:  Nhu cầu thể xác
Sáng 2:16  Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn.
* Vườn:
Sáng  2:8  Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó.
Sáng 2:15  Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn.

II.  CÁCH Ê-VA ĐỐI PHÓ VỚI KẺ PHẢN LOẠN:
1.  Biết mạng lịnh Chúa:  2 Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn.  (Đúng Lời Chúa)
Sáng 2:15  Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. 16 Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn.
Sáng 3: 16  Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. (Tự do trong luật lệ).
2.  Thêm bớt Lời Chúa:
Sáng 3:3  song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.
(Không chắc, hoặc không nhớ hết luật của Chúa, giảm nhẹ Lời Chúa, sửa Lời Chúa, thêm vào Lời Chúa).
3.  Chúa khẳng định:
Sáng 2:17  nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. (Ngài biết con người không thể hiểu được điều thiện và điều ác như Chúa hiểu, họ cần lệ thuộc và vâng lời Ngài ).
4.  Rắn khẳng định:
Sáng 3:4  Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu.
5.  Giới thiệu trái cấm:
Sáng 3: 5  nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó,
a.  Mắt mình mở ra (Nghĩ rằng mắt mình đang bị đóng)
b. Sẽ như Đức Chúa Trời (Tham vọng, trở thành Chúa)
c. Biết điều thiện và điều ác (Muốn tự mình quyết định không cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời)

III.  QUÁ TRÌNH DẪN ĐẾN PHẠM TỘI PHẢN LOẠN:
1.  Thấy:  Sáng 3:6a  Người nữ thấy trái của cây đó (nhìn vào)
2.  Thèm muốn: 3:6b  Bộ ăn ngon (Đáp ứng nhu cầu cho thân thể)
3.  Lại đẹp mắt (Vừa ý mình, ngắm nhìn)
4.  Coi nó là quý:  Sáng 3:6b  và quý vì để mở trí khôn (Không biết mình có)
Sáng 1:26  Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. 27 Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. 28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.  (Họ đang đại diện cho Chúa; Ngài ban cho tất cả nhưng không biết những cái mình đang có và chưa thấy đủ những gì Chúa đã ban cho, muốn thêm)
5.  Hành động:  Bèn hái ăn,
(Tin và chọn làm theo lời con rắn hơn là Lời Chúa, chấp nhận sự phản loạn).
Vợ Phô-ti-pha cám dỗ Giô-sép: Sáng 39:10  Thường ngày người dỗ dành mặc dầu, thì Giô-sép chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào.
6.  Chuyển tải cho người đứng gần:  Trao cho A-đam: rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.

IV.  HẬU QUẢ CỦA SỰ PHẢN LOẠN:
1.  Mắt:
Sáng 3:7  Đoạn, mắt hai người đều mở ra, (Mở ra thấy xấu xa, lõa lồ, phạm tội. mắt tâm linh bị đóng lại)
* II Cô-rinh-tô 4:4  cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.
* Công vụ 26:18  đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.
2. Trí:
Biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân (Kiếm cách che giấu).
* Ê-phê-sô 4:17  Vậy, nầy là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình, 18 bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. 19 Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế.
* Ma-thi-ơ 15:19  Vì từ trong lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.
3.  Cảm xúc:
* Sợ hãi
Sáng 3:8  Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
II Ti-mô-thê 1:7  Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.
II Cô-rinh-tô 11:3  Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng.
Rô-ma 7:14  Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.

V.  CHÚA TẠO CƠ HỘI ĂN NĂN VỀ SỰ PHẢN LOẠN:
1.  Biết tình trạng của mình:
* Trốn:  Sáng 3:9  Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? 10 A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn,
* Sợ:  Bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình. (biết sợ, biết tội, biết sai)
*11Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng?
2.  Không nhận trách nhiệm:  Đánh mất cơ hội phục hòa với Cha!
a.* Đổ lỗi cho Chúa và vợ:  Sáng  3:12  Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi.
Gióp 31:33  Nếu tôi có che tội mình như A-đam mà giấu sự gian ác mình ở trong lòng,…
I Giăng 1:7  Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. 10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.
b.* Đổ lỗi cho con rắn:
Sáng 3:13  Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi.
Ma-thi-ơ 12:37  vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.
Ê-sai 57:11  Vậy thì ngươi kiêng ai? ngươi sợ ai, nên mới nói dối, nên nới không nhớ đến ta, và không lo đến sự đó? Có phải tại lâu nay ta làm thinh mãi, nên ngươi không kính sợ ta chăng?

VI.  SỰ TRỪNG PHẠT CỦA CHÚA CHO NHỮNG KẺ PHẢN LOẠN:
1.  Con rắn:
a. Bị rủa sả:  Sáng 3:14  Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời.
b. Bị chà đạp:  15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.
Khải 12:9  Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.
Khải 12:13  Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. 12:16 Nhưng đất tiếp cứu người đàn bà, vì đất hả miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. 12:17 Con rồng giận người đàn bà bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus. 12:18 Con rồng đứng trên bãi cát của biển.
2.  Ê-va:
a.  Đau đớn thân thể:  Sáng 3:16  Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. (mất sự vui sướng)
b. Tinh thần:
sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. (Mất tự do)
3.  A-đam:
a.  Đất bị rủa sả:
Sáng 3:17a  Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi.
b.  Khổ mới có mà ăn:
Sáng 3:17b   trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn.
Rô ma 5:14  Nhưng từ A-đam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của A-đam, là người làm hình bóng của Đấng phải đến.
4.  Đất:
Sáng 3:18  Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng.
Lê-vi ký 26:19  và ta sẽ dẹp sự kiêu ngạo về năng lực các ngươi. Ta sẽ khiến trời các ngươi cứng như sắt và đất trơ như đồng.
Phục Truyền 28:23  Các từng trời ở trên đầu ngươi sẽ như đồng, và đất dưới chân ngươi sẽ như sắt.
5.  Thân thể:
Sáng 3:19  ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.
Truyền đạo 12:7  và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.
Gióp1:21  và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!
Sáng 3:20  A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người.
6.  Chiên con đầu tiên bị giết:  Che phủ sự trần truồng:
Sáng 1:21  Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.
*Khải 13:8  Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế. (Hình ảnh Chúa Jesus sẽ bị chết để che phủ tội lỗi của nhân loại trước mặt Đức Chúa Trời.)
*Sáng 22:13  Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. 14 Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. (Chiên chết thế cho Y-sác)
7.  Bị đuổi khỏi vườn:  Cách xa Chúa và những gì Chúa dành cho mình.
a.  Cách xa cây sự sống đời đời:
Sáng 3:22  Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng.
b.  Tự cung cấp cho mình:
Sáng 3:23  Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. (Mất sự sắm sẵn của Chúa)
Sáng 2:5  Vả, lúc đó, chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa. 6 Song có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất.
c.  Trở thành kẻ bất hợp pháp với nơi Chúa cho mình:
Sáng 3:24  Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bim với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống. (Cảnh Địa Đàng không còn phù hợp cho họ nữa, mồ côi)
d.  Con cái bị rủa sả:  Sáng 4:5  nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt. 6 Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó. Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi. 9 Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: A-bên, em ngươi, ở đâu? Thưa rằng: Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao? 10 Đức Giê-hô-va hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. 11 Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. 12 Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh, trên mặt đất.

VII.  CHÚA JESUS ĐÃ CHUỘC LẠI:
1.  Chịu rủa sả thay:
Ga-la-ti 3:13  Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.
Phục Truyền 21:23  thây nó chớ để treo trên trụ hình cách đêm, song phải chôn trong nội ngày đó; vì kẻ nào bị treo ắt bị Đức Chúa Trời rủa sả. Như vậy, ngươi chẳng làm ô uế đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp.
Rô-ma 8:3  Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt.
Ê-sai 53:4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.
2.  Làm cho sống lại:
I Cô-rinh-tô 15:22  Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại.
I Cô-rinh-tô 15:45  ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống.
Rô-ma 6:5  Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau.
Rô-ma 8:11  Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.
3.  Tha thứ hết mọi tội:
Cô-lô-se 2:13  Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ. Tha thứ hết: vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta.
Ê-sai 43:25  Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi; ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa.
Ê-sai 44:22  Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi.
Mi-chê 7:19  Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, giập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài; và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển.
4.  Xưng công bình:
Rô-ma 5:1a  Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin (Rô-ma 8: 1)
5.  Được hòa thuận:
Rô-ma 5:1a  thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta  (Trước kia bội nghịch)
Tít 3:3  Vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. 4Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta.
6.  Trở lại địa vị làm con:
Giăng 1:12  Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.
I Phi-e-rơ 2:9  Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.
7.  Dự phần vào bản tánh:
II Phi-e-rơ 1:4  và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời.

VIII. CHÚA JESUS HUỶ PHÁ CÔNG VIỆC CỦA MA QUỶ:
I Giăng 3:8b  Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ.
1.  Xóa tờ khế:
Cô-lô-se 2:14a  Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa.
2.  Phá hủy tờ khế:
Cô-lô-se 2:14b  cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự.
3.  Truất bỏ các quyền cai trị:
Cô-lô-se 2:15  Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.
4.  Được tự do:
Giăng 8:36  Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.
Công vụ 26:18  đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.
5.  Ban uy quyền, quyền phép:
Lu-ca 10:17  Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỷ cũng phục chúng tôi. 18 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã thấy quỷ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp.  19 Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được. 20 Dầu vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng.
Ma-thi-ơ 28:18  Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
Mác 16:17  Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỷ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. 19 Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.

Cầu nguyện: “Con cảm ơn Chúa Jesus vô cùng vì nhờ Ngài con được thoát khỏi tay satan và được phục hòa với Cha Thiên thượng của con và phục hồi lại tất cả những gì con đã mất! Xin Chúa cho con biết công ơn cứu chuộc của Ngài để sống và làm vinh hiển Danh Ngài, Amen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 5 =