Tải MP3Tải Dàn Bài(Thuộc loạt bài ĐẮC THẮNG KẺ PHẢN LOẠN)
Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 4:1-11
Câu ghi nhớ:  Khải huyền 1:17b  Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, 18 là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.
Mục đích:  I Giăng 2:14  Các ngươi đã thắng được ma quỷ.

I. THEO GƯƠNG CHÚA:
I Phi-e-rơ  2:21  anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.
Rô-ma: 8:29  Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em.

II.  NHỜ ĐỨC THÁNH LINH ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI KẺ PHẢN LOẠN:
Ma-thi-ơ 4:1  Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỷ cám dỗ. (Lệ thuộc Đức Thánh Linh vì Ngài cũng là người 100%).

III.  CÁCH CÁM DỖ ĐỂ PHẢN LOẠN ĐỨC CHÚA TRỜI:
A.   Nhu cầu thể xác:
1.  Đói:
Ma-thi-ơ 4:2a  Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng:… (Ma quỷ đến khi có nhu cầu của thể xác.)
2.  Sử dụng quyền năng để đáp ứng nhu cầu:
Ma-thi-ơ 4:2b  Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.
Mác 1:13  Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ hầu việc Ngài.
Lu-ca 4:2  tại đó, Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói.
Thi Thiên 78:18  Trong lòng họ thử Đức Chúa Trời, mà cầu xin đồ ăn theo tình dục mình.
Xuất 34:28   Môi-se ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước; Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là mười điều răn.
Rô-ma 14:17  Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.
I Cô-rinh-tô 6:13a   Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn. Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia.
3.  Cách Chúa Jesus đối phó:  Sống bằng Lời Chúa
4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. (Sử dụng lời Chúa, từ chối làm theo cách của sa-tan)
a.  Lời Chúa:
Phục Truyền 8:3  Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.
b.  Chúa Jesus: 
 Giăng 6:35  Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. (6:48 )
Giăng 6:51  Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta. (6: 33)
Ma-thi-ơ 26:26  Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta.
I Giăng 4:9  Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.
Ăn Lời Chúa:
Ê-xê-chi-ên 3:1  Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy ăn vật ngươi thấy; hãy ăn cuốn nầy, rồi đi, và nói cùng nhà Y-sơ-ra-ên.
Giê-rê-mi 15:16  Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!
Nuốt Lời Chúa:
  Khải 10:10  Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi; trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi, thì đắng ở trong bụng. 11 Có lời phán cùng tôi rằng: Ngươi còn phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa.
Ô-sê 6:5  Vậy nên ta đã dùng các tiên tri sửa phạt chúng nó; ta đã giết chúng nó bởi lời nói từ miệng ta: những sự phán xét của ta mọc lên như ánh sáng.
* Cảnh báo:
Dân số ký 21:5  Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy.
B.  Về địa vị tôn giáo:
1.  Ma quỷ đặt trên nóc:  Nơi cao
Ma-thi-ơ 5  Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ.
Ma-thi-ơ 23:12  Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.
2.  Sử dụng quyền năng theo cách hướng dẫn của sa-tan:
* Ma-thi-ơ 4:6  và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời
* Ma-thi-ơ 27:40  mà nói rằng: Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự!
* Ma-thi-ơ 27:43  Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời; nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Đức Chúa Trời.
3.  Sử dụng Lời Chúa theo cách hướng dẫn của sa-tan:
Trích Kinh Thánh Thi thiên 91:11  thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng.* (Hãy Thử Chúa)
Ma quỷ không dùng:  Thi Thiên 91:14  Bởi vì người tríu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta.  (Chúa đặt)
Lu-ca 21:8  Ngài đáp rằng: Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ; vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ.
4.  Cách Chúa Jesus đối phó:
a.  Đừng thử Chúa:  Tin cậy, vâng lời, làm theo ý Chúa.
7 Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa
Xuất 17:7  Người đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba, vì cớ việc cãi lộn mà dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng?
Phục Truyền 6:16  Các ngươi chớ thử Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, như đã thử Ngài tại Ma-sa.
Thi Thiên 78:41  Chúng nó lại thử Đức Chúa Trời, trêu chọc Đấng thánh của Y-sơ-ra-ên.
78:56  Dầu vậy, chúng nó thử và phản nghịch Đức Chúa Trời chí cao, không giữ các chứng cớ của Ngài.
106:14  Nhưng có lòng tham dục quá đỗi tại trong đồng vắng, và thử Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ.
Hê-bơ-rơ 3:8  Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn, là ngày thử Chúa trong đồng vắng.
b. Nhắc Chúa là ai:  L à Đức Chúa Trời ngươi. (a)
Nó không phải là Đức Chúa Trời như nó suy nghĩ.
C .  Về thế gian và sự vinh hiển của nó:
1.  Chỉ cho thấy sự vinh hiển:
Ma-thi-ơ 4:8  Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy.
I Giăng 5:19  Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ.
Giăng 15:19  Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.
I Giăng 2:15  Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.
2.  Thờ lạy sa-tan sẽ được:
Ma-thi-ơ 4:9  mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. (Muốn bằng Đức Chúa Trời, Ê-xê-chi-ên 28)
Khải 13:4  Người ta khởi thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú; và họ cũng thờ phượng chính con thú, mà rằng: Ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được?
Ê-phê-sô 2:2  đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch.
I Giăng 5:19  Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ.
II Cô-rinh-tô 4:4  cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.
* Cảnh báo:
Khải 14:9  Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay,…
Khải 20:10  Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.
3.  Cách Chúa Jesus đối phó:
a.  Ra lịnh phải lui ra:
Ma-thi-ơ 4:10  Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra!
b. Sử dụng những điều Chúa đã ban:
>> Danh:
* Mác 16:17a  Lấy Danh Ta mà trừ quỷ.
* Khải 1:17b  Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, 18 là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.
* Giăng 4:4  Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.
*Giăng 16:33  Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!
>> Lời:
Ma-thi-ơ 8:16  Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Jêsus nhiều kẻ bị quỷ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra; cũng chữa được hết thảy những người bịnh.
>> Quyền:
Lu-ca 10:18  Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã thấy quỷ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. 19Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được. 20 Dầu vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng.
II Cô rinh tô 10:3  Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: 5 nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. 6 Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi anh em đã chịu lụy trọn rồi.
>> Khí Giới:
Ê-phê-sô 6:11  Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. 12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. 13 Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại; và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. 14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, 15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. 16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. 17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. 18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
>> Cùng làm việc:
Mác 16:20  Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.
4.  Phải thờ phượng Chúa:  Không thờ phượng sa-tan
Vì có lời chép rằng:  Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.
* Khải 14:7  Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước.
* Giô-suê 24:15  Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.
5.  Cảnh giác:
Không thờ phượng Thiên sứ:
Khải 22:9  Song người phán rằng: Chớ làm vậy! Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời!  (Vật thọ tạo của Chúa: Xuất 20:4-5)
II Cô-rinh-tô 11:14  Nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng.
Không thờ phượng con người:
Đa-ni-ên 3:15  Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, mà các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống đất để quỳ lạy pho tượng mà ta đã làm nên, thì được; nhưng nếu các ngươi không quỳ lạy, thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? 16 Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô tâu lại cùng vua rằng: Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa, về sự nầy, không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. 17 Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. 18 Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằngchúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng.

IV.  KẾT CUỘC:
1.  Ma quỷ bỏ đi:  Ma-thi-ơ 4:11  Ma quỷ bèn bỏ đi.
Gia-cơ 4:7  Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em.
2. Thiên đàng hoạt động:  Liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.
*I Cô-rinh-tô 10:13  Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.
*Gia-cơ 1:12  Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.
*1: 13  Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai.
*14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình.

Cầu nguyện:  Cám ơn Đức Chúa Jesus về sự đắc thắng lạ lùng của Ngài,và cảm ơn Ngài đang ở trong con bằng quyền năng Hằng Sống của Ngài bởi Đức Thánh Linh. Xin Chúa cho con biết ứng dụng những điều con học vào đời sống của con mỗi giây phút và con tin là bởi ân điển của Chúa con có thê làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho con! Giúp con đứng vững vàng cho đến đời đời với Ngài.  Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy (Hê-bơ-rơ 2:18). Cảm ơn Chúa Jesus, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 1 =