Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 13

Câu ghi nhớ: 1 Phi-e-rơ 2:17 Hãy kính mọi người; Yêu anh em; Kính sợ Đức Chúa Trời; Tôn trọng vua.
Mục đích: Giúp chúng ta được ở trong Đất Hứa của Chúa dành cho chúng ta và hậu tự chúng ta.
I. Thái độ của Áp-ra-ham đối với Chúa:
1. Trở lại chỗ bị đánh mất: Sáng 13:1 Áp-ram ở Ê-díp-tô dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lót đồng trở lên Nam phương. 2 Vả, Áp-ram rất giàu có súc vật, vàng và bạc. 3 Người vừa đi vừa đóng trại, từ Nam phương trở về Bê-tên và A-hi (Sáng 12: 8)
Bê-tên: Nhà Đức Chúa Trời, là thành phố nổi tiếng và nơi thánh của trung ương Palestine, khoảng 12 dặm phía bắc Giêrusalem, có lẽ đã tồn tại ở nơi này ngay cả trước khi có sự xuất hiện của Áp-ram trong Canaan.
2. Trở lại tình yêu ban đầu với Chúa: Sáng 13:4 là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó Áp-ram cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va (thông công, nhờ cậy Chúa)
Khải Huyền 2:4 Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu . 5 Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.
II. Thái độ của Áp-ram đối với sự xung đột:
1. Lý do gây ra xung đột:
Sáng 13:5 Vả, Lót cùng đi với Áp-ram, cũng có chiên, bò, và trại. 6 Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất nhiều cho đến đỗi không ở chung nhau được (vật chất).
2. Cách xung đột:
Sáng 13:7 Trong khi dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít ở trong xứ, xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Áp-ram cùng bọn chăn chiên Lót (coi vật chất cao hơn tình nghĩa gia đình).
3. Cách Áp-ram giải quyết:
Sáng 13:8 Áp-ram nói cùng Lót rằng: chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa.
BDM (8 Áp-ram nói với Lót, “Ðừng để cho có chuyện tranh chấp giữa bác cháu mình, giữa những người chăn bầy của cháu và những người chăn bầy của bác, vì chúng ta là bà con ruột thịt với nhau).
Sáng 13:9 Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả .
a. Nhận thức là cốt nhục:
Cô-lô-se 1:18 Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.
Rô-ma 12:4 Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, 5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.
Ê-phê-sô 2:14 Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức thường ngăn cách, 15 là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, 16 và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. 17 Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. 18 Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh. 19 Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời.
b. Chấm dứt cãi lẫy nhau:
Châm Ngôn 17:14 Khởi đầu tranh cạnh, ấy như người ta mở đường nước chảy. Vậy, khá thôi cãi lẫy trước khi đánh lộn.
Châm Ngôn 19:13 Con trai ngu muội là tai họa cho cha nó; và sự tranh cãi của người vợ vốn một máng xối hằng chảy luôn.
Galati 5:20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.
Mathiơ 12:19 Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái (ương của Chúa Jesus).
c. Đừng tranh giành:
Châm Ngôn 18:19 Một anh em bị mếch lòng lấy làm khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố; sự tranh giành dường ấy khác nào những chốt cửa đền.
Châm Ngôn 17:19 Ai ưa tranh cạnh ưa tội lỗi (strife).
 Nguồn gốc của sự tranh giành:
Êsai 14:12 Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! 13 Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. 14 Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao. 15 Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm!
d. Cho chọn trước:
Phi-líp 2:3 Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.
Thi Thiên 9:4 Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi; Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình.
Thi Thiên 17:2 Nguyện quyền lợi tôi ra từ trước mặt Chúa; cầu mắt Chúa xem xét sự ngay thẳng.
e. Hãy lìa khỏi ta: Không chấp nhận ở chung với sự xung đột.
1 Cô-rinh-tô 5:10 đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời nầy, hay là kẻ tham lam, kẻ chắt bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. 11 Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy.
 Xin Chúa giấu: Thi Thiên 31:20 Chúa giấu họ tại nơi ẩn bí ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người. Chúa che khuất họ trong một cái lều cách xa sự tranh giành của lưỡi.
III. Kết cuộc
1. Về Lót:
a. Lót chọn sai địa điểm: Sáng 13:10 Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh, là nơi (trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ) thảy đều có nước chảy tưới khắp đến Xoa; đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy.
Hê-bơ-rơ 12:15 Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng.
b. Tham lam, chia rẽ: xa cách người của Chúa.
11 Lót bèn chọn lấy cho mình* hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía Đông. Vậy, hai người chia rẽ* nhau.
Ê-phê-sô 5:3 Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
Ê-phê-sô 5:5 Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời.
Lu-ca 11:17 Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, bèn phán rằng: Nước nào tự chia rẽ nhau thì tan hoang, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. 18 Vậy, nếu quỷ Sa-tan tự chia rẽ nhau, thì nước nó còn sao được,
2 Cô-rinh-tô 13:11 Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em.
Thi Thiên 133:1 Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay! 2 Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người, 3 lại khác nào sương móc Hẹt-môn sa xuống các núi Si-ôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời.
c. Tiến gần người độc ác:
12 Áp-ram ở trong xứ Ca-na-an, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sô-đôm. 13 Vả, dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va.
2. Về Áp-ram:
a. Sau khi giải quyết sự xung đột: Sáng 13: 14a Sau khi Lót lìa khỏi Áp-ram rồi,
b. Chúa phán với Áp-ram:
 Khải tượng về cơ nghiệp:
 Thấy: Sáng 13:14b Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây.
 Nhận: 15 Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời.
 Không đếm được: Sáng 13:16 Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất; thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy.
Phục 7:13 Ngài sẽ yêu mến ngươi, ban phước cho ngươi, gia tăng ngươi, ban phước cho con cái ngươi, cho thổ sản ngươi, cho ngũ cốc, rượu, và dầu của ngươi, cho lứa đẻ của bò cái, chiên cái ngươi sai đông trên đất mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, để ban cho ngươi.
 Chiếm hữu bằng hành động:
Sáng 13:17 Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang; vì ta sẽ ban cho ngươi xứ nầy.
Gia-cơ 2:24 nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. 26 Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. (BDM 24 anh chị em thấy con người được công chính bởi hành động nữa, chứ không phải chỉ bởi đức tin mà thôi).
c. Lập bàn thờ cho Chúa:
Sáng 13:18 Đoạn Áp-ram dời trại mình đến ở nơi lùm cây dẻ bộp tại Mam-rê, thuộc về Hếp-rôn, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va (sở hữu lãnh thổ bằng đức tin).
“Kính lạy Chúa Jesus kính yêu của con, xin Chúa ban cho con trở lại tình yêu ban đầu với Ngài, giúp con yêu Chúa và yêu những người Chúa đặt trong cuộc đời con. Xin Đức Thánh Linh giúp con ra khỏi sự xung đột và sống hòa thuận, coi người khác là tôn trọng hơn mình, yêu Chúa, yêu người theo cách của Ngài. Cảm ơn Chúa Jesus, Amen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − one =