Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 14
*******
Câu ghi nhớ: Sáng thế ký 14:20a Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi!
Mục đích: Giúp chúng ta biết Chúa muốn chúng ta luôn được trang bị sẵn sàng để ích lợi cho Chúa.

I. CHIẾN TRANH
Sáng thế ký 14:1 Trong đời Am-ra-phên, vua Si-nê-a; A-ri-óc, vua Ê-la-sa; Kết-rô-Lao me, vua Ê-lam, và Ti-đanh, vua Gô-im, 2 bốn vua hiệp lại tranh chiến cùng Bê-ra, vua Sô-đôm; Bi-rê-sa, vua Gô-mô-rơ; Si-nê-áp, vua Át-ma; Sê-mê-bê, vua Xê-bô-im, và vua Bê-la, tức là Xoa. 3 Các vua nầy hiệp lại tại trũng Si-điêm, bây giờ là biển muối.
II. LÝ DO GÂY RA CHIẾN TRANH
1. Dấy loạn: Sáng 14: 4 Trong mười hai năm các vua nầy đều là chư-hầu của vua Kết-rô-Lao me; nhưng qua năm thứ mười ba, thì họ dấy loạn.
2. Dẹp loạn: Sáng 14: 5 Nhằm năm thứ mười bốn, Kết-rô-Lao-me cùng các vua đồng minh kéo quân đến dẹp dân Rê-pha-im ở đất Ách-tê-rót-Ca-na-im, dân Xu-xin tại đất Ham, dân Ê-mim ở trong đồng bằng Ki-ri-a-ta-im, 6 và dân Hô-rít tại núi Sê-i-rơ, cho đến nơi Ên-Ba-ran, ở gần đồng vắng.
3. Hãm đánh: Sáng 14: 7 Đoạn, các vua thâu binh trở về, đến Suối Xử đoán, tức Ca-đe, hãm đánh khắp miền dân A-ma-léc, và dân A-mô-rít ở tại Hát-sát sôn-Tha-ma.
4. Chống cự: Sáng 14: 8 Các vua của Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma, Xê-bô-im và vua Bê-la, tức là Xoa, bèn xuất trận và dàn binh đóng tại trũng Si-điêm, 9 đặng chống cự cùng Kết-rô-Lao-me*, vua Ê-lam; Ti-đanh*, vua Gô-im; Am-ra-phên*, vua Si-nê-a, và A-ri-óc*, vua Ê-la-sa; bốn vị đang địch cùng năm.
5. Quân dấy loạn bị thua: Sáng 14: 10 Vả, trong trũng Si-điêm có nhiều hố nhựa chai; vua Sô-đôm và vua Gô-mô-rơ thua chạy, sa xuống hố, còn kẻ nào thoát được chạy trốn trên núi.
6. Bên thắng trận cướp của: Sáng 14: 11 Bên thắng trận bèn cướp lấy hết của cải và lương thực của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, rồi đi.
III. GIA ĐÌNH LÓT GẶP NAN ĐỀ CỦA CHIẾN TRANH
1. Bị bắt, bị mất tài sản: Sáng 14: 12 Giặc cũng bắt Lót, là cháu của Áp-ram, ở tại Sô-đôm, và hết thảy gia tài người, rồi đem đi. (Bị vạ lây)
2. Được báo tin: Sáng 14: 13a Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Áp-ram, là người Hê-bơ-rơ. (Cảm ơn Chúa)
3. Có đồng minh: 13b Áp-ram ở tại lùm cây dẻ bộp của Mam-rê, là người A-mô-rít,anh của Ếch-côn và A-ne; ba người nầy đã có kết-ước cùng Áp-ram (c.24). (Liên kết tốt với người xung quanh)
Rô-ma 12: 18 Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.
Châm 16:7 Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người.

IV. KẾ HOẠCH GIÚP ĐỠ LÓT
Sáng 14:14 Khi Áp-ram hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập ba trăm mười tám gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan. (Đã sẵn sàng).
Ê-phê-sô 6:15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép.
1. Chiêu tập những người đã được trang bị trong nhà. (Hiệp một, liên kết)
2. Đuổi theo. (Cùng tiến bước, tích cực)
2 Cô-rinh-tô 10: 3 Chúng tôi dù sống trong thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt. 4Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, 5đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ. 6Chúng tôi cũng sẵn sàng sửa trị mọi kẻ bất phục một khi anh em đã hoàn toàn thuận phục.

V. KẾ HOẠCH ĐÁNH TRẬN
Sáng 14:15 Đoạn Áp-ram chia bọn đầy tớ mình ra, thừa ban đêm xông hãm quân nghịch, đánh đuổi theo đến đất Hô-ba ở về phía tả Đa-mách. (Có chiến lược).
1. Chia đầy tớ ra.
Nê-hê-mi 4: 9 Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi, và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. 13 Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành, và tại những nơi trống trải; tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó, có cầm gươm, giáo và cung.
22 Trong lúc ấy, tôi cũng nói với dân sự rằng: Mỗi người hãy cùng tôi tớ mình ngủ đêm tại trong Giê-ru-sa-lem, để ban đêm chúng phòng giữ, và ban ngày làm công việc. 23 Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính canh theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình.
2. Thừa ban đêm xông hãm quân nghịch (Cầu nguyện thâu đêm)
1 Têsalônica 5:7 Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm.
Thi Thiên 77:2 Trong ngày gian truân tôi tìm cầu Chúa. Ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi; linh hồn tôi không chịu an ủi.
Luca 12:40 Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.
3. Đánh đuổi theo (Tận diệt)
Thi 18:37 Tôi rượt đuổi kẻ thù nghịch tôi, và theo kịp, chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng nó.

VI. KẾT CUỘC: Đem sự giải cứu cho cả thành
1. Thâu lại đủ hết: Sáng 14:16 Người thâu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy; lại cũng dẫn cháu mình, là Lót cùng gia tài người, đàn bà và dân chúng trở về.
1 Samuel 30: 17 Đa-vít đánh chúng nó từ tảng sáng ngày đó cho đến chiều ngày sau; trừ ra bốn trăm người trai trẻ cỡi lạc đà chạy trốn, thì chẳng một ai thoát khỏi. 18 Đa-vít thâu lại mọi vật dân A-ma-léc đã cướp lấy, và cũng giải cứu hai vợ mình nữa. 19 Chẳng thiếu một ai, hoặc nhỏ hay lớn, hoặc gái hay trai, hoặc là một phần hóa tài nào mà dân A-ma-léc đã cướp lấy: Đa-vít đem về hết thảy. 20 Người cũng bắt lại bò và chiên. Quân lính của Đa-vít đi đầu bầy nầy, mà nói rằng: Nầy là của Đa-vít bắt được.
2. Thắng trận trở về: Sáng 14: 17 Sau khi Áp-ram đánh bại Kết-rô-Lao-me và các vua đồng minh, thắng trận trở về, thì vua Sô-đôm ra đón rước người tại trũng Sa-ve, tức là trũng Vua.
Thi Thiên105:43 Ngài dẫn dân Ngài ra cách hớn hở, dắt kẻ Ngài chọn ra với bài hát thắng trận.
Châm 21:31 Ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến; nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va.
Giăng 16:33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi! 1Giăng 4:4 Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.
3. Được chúc phước: Sáng 14: 18 Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, sai đem bánh và rượu ra. Vả, vua nầy là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí cao, 19 chúc phước cho Áp-ram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram!
Thi Thiên 110:4 Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế lễ đời đời, tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc.
Hê-bơ-rơ 5:6 Lại nơi khác có phán cùng Ngài rằng: Ngươi làm thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc.
5:10 lại có Đức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi- xê-đéc.
6:20 trong nơi thánh mà Đức Chúa Jêsus đã vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc.
4. Chúa được tôn cao: 20a Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi!
Ma-thi-ơ 5:16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
Ê-phê-sô 1:12 hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen.
5. Dâng một phần mười: 20b Đoạn, Áp-ram lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua đó.
Hê-bơ-rơ 7:1 Vả, Mên-chi-xê-đéc đó là vua của Sa-lem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời rất cao, đã đi rước Áp-ra-ham và chúc phước cho, trong khi người thắng trận các vua trở về; 7:3 người không cha, không mẹ, không gia phổ; không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời, như vậy là giống Con Đức Chúa Trời, Mên-chi-xê-đéc nầy làm thầy tế lễ đời đời vô cùng. (Malachi 3)
6. Cơ hội để hưởng chiến công: 21 Vua Sô-đôm bèn nói cùng Áp-ram rằng: Hãy giao người cho ta, còn của cải, thì ngươi thâu lấy.
7. Từ chối phần cho mình: 22 Áp-ram đáp lại rằng: Tôi giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí cao, Chúa Tể của trời và đất, mà thề rằng: 23 Hễ của chi thuộc về vua, dầu đến một sợi chỉ, hay là một sợi dây giày đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy; e vua nói được rằng: Nhờ ta làm cho Áp-ram giàu có.
1 Phi-e-rơ 2:12 phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.
2 Têsalônica 3:8 chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết.
8. Cho người khác tùy ý: Sáng 14: 24 chỉ món chi của những người trẻ đã ăn, và phần của các người cùng đi với tôi, là A-ne, Ếch-côn và Mam-rê; về phần họ, họ hãy lấy phần của họ đi.
“Cảm ơn Chúa Jesus vì trên tiến trình đi theo Chúa, Ngài luôn luôn muốn con được trang bị sẵn sàng để địch lại kẻ cướp giết và hủy diệt bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, và Chúa cũng muốn chúng con cũng sẵn sàng để giúp giải cứu những người khác nữa! Xin Chúa giúp cho con hiểu biết ý của Ngài để làm đẹp lòng Ngài và Danh Ngài được vinh hiển qua sự chiến thắng của chúng con. Cảm ơn Chúa Jesus! Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =