Tải MP3Tải Dàn Bài


Nê-hê-mi Đoạn 3
Câu ghi nhớ: Ê sai 61:4 Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời.
Mục đích: Ấy vậy, vì anh em nôn nả ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng Hội thánh.

I. THÀNH PHẦN HƯỞNG ỨNG THAM DỰ XÂY DỰNG LẠI
Lưu ý: Kinh Thánh lặp lại chữ KẾ hay NGƯỜI KẾ CHÚNG 29 lần
Nê-hê-mi 3:1 Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm, chổi dậy với các anh em mình, là những thầy tế lễ, và xây cất cái cửa Chiên. Chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt hai cánh cửa; chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Mê-a và cho đến tháp Ha-na-nê-ên. 2 Kế Ê-li-a-síp, người thành Giê-ri-cô xây cất; kế chúng, Xa-cu, con trai của Im-ri, xây cất.
1. THẦY TẾ LỄ THƯỢNG PHẨM
• Chổi dậy (Bắt đầu có trách nhiệm, ra khỏi sự an nghĩ, thoải mái của mình)
• Với các anh em (Liên kết, hiệp lại, cùng làm việc, cùng mục tiêu)
• Xây cất CỬA CHIÊN: Cánh cửa đầu tiên cần xây cất (Đức Chúa Jesus)
• Biệt riêng ra thánh
2. NGƯỜI VÔ DANH: Nê-hê mi 3:2 Kế Ê-li-a-síp, người thành Giê-ri-cô xây cất;
(c2a): Tình nguyện góp phần. Đứng kế thầy tế lễ
XA-CU: c2b Kế chúng, Xa-cu, con trai của Im-ri, xây cất: Bên cạnh người vô danh để làm công việc.
3. NGƯỜI TƯỚC VỊ: Nê-hê mi 3:5 Kế chúng, những người Tê-cô-a tu bổ; song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của Chúa mình.
4. GIÊ-ĐA-GIA: Nê-hê mi 3: 10 Kế họ, Giê-đa-gia con trai Ha-ru-máp, tu bổ nơi đối ngang với nhà người. (Giúp người đối ngang nhà)
5. NGƯỜI BUÔN BÁN: Nê-hê mi 3:8 Kế chúng, U-xi-ên, con trai Hạt-ha-gia, một kẻ trong bọn thợ vàng, tu bổ; kế người, Ha-na-nia, là người trong bọn thợ hòa hương, tu bổ; họ sửa xây Giê-ru-sa-lem cho vững bền đến vách rộng.
6. CHA & CON GÁI: Nê-hê mi 3:12 Kế chúng, Sa-lum, con trai của Ha-lô-he, làm quản lý phân nửa quận Giê-ru-sa-lem, và các con gái của người, đều tu bổ (Cùng cha làm việc Chúa)
7. NHỮNG THẦY TẾ LỄ: Nê-hê mi 3:28 Những thầy tế lễ sửa nơi phía trên cửa Ngựa, mỗi người sửa phần đối ngang nhà của mình. (Giúp người khác)
8. GIÚP THẦY TẾ LỄ: Nê-hê mi 3:20 Sau người có Ba-rúc, con trai của Xáp-bai, lấy lòng sốt sắng tu bổ một phần khác, từ góc thành cho đến cửa vào nhà Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm. 21 Sau người có Mê-rê-mốt, con trai U-ri, cháu Ha-cốt, sửa một phần khác, từ cửa vào nhà Ê-li-a-síp cho đến cuối nhà người. (Giúp nhau)

II. CÁCH CHÚA CHỈ CHO MÔI SE LÀM ĐỀN TẠM
1. LÀM THEO CHÚA CHỈ: Xuất 24:8 Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. 9 Hãy làm đền đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà Ta sẽ chỉ cho ngươi.
2. ĐỒNG CỠ: Xuất 24: 2 Mỗi bức màn bề dài hai mươi tám thước, bề rộng bốn thước. Các bức đều đồng cỡ với nhau. (câu 8)
3. KẾT DÍNH: Xuất 24:3 Mỗi năm bức màn sẽ kết dính lại nhau.
4. THÀNH MỘT: Xuất 24:6 Cũng hãy làm năm mươi cái móc bằng vàng, rồi móc bức nguyên nầy qua bức nguyên kia, hầu cho đền tạm kết lại thành một. (câu 11)
5. LIỀN NHAU: Xuất 24:17 có hai cái mộng liền nhau; hết thảy các tấm ván vách đền tạm ngươi cũng sẽ làm như vậy.
6. CHỊU ĐỰNG NHAU: Xuất 24:19 dưới hai mươi tấm ván hãy đặt bốn mươi lỗ mộng bằng bạc; cứ hai lỗ mộng ở dưới, để chịu hai cái mộng của mỗi tấm ván
* KHÍT NHAU TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI: Xuất 24:24 khít nhau tự dưới chí trên bởi một cái khoen ở nơi đầu; hai cái góc đều làm như vậy Xuất 24:30 Ngươi phải dựng đền tạm y như kiểu đã chỉ cho ngươi trên núi.

III. CÁCH CẮM TRẠI CỦA Y-SƠ-RA-ÊN
Xuất 18:13 Dân Y-sơ-ra-ên mỗi người phải đóng ở trong trại quân mình, và mỗi trại quân, từng đội ngũ, phải đóng gần bên ngọn cờ mình.

IV. NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA SAI ĐẾN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẦY TỚ CHÚA
1. GIÊ TRÔ ĐẾN XÂY DỰNG MÔI SE: Xuất Ê-díp-tô Ký 18:13
a. MÔI SE làm việc một mình: Xuất 18:13 Qua ngày sau, Môi-se ra ngồi xét đoán dân sự; dân sự đứng chực trước mặt người từ sớm mai đến chiều. Với các anh em (Liên kết, hiệp lại, cùng làm việc, cùng mục tiêu)
b. CÁCH GIÊ TRÔ thăm hỏi: Xuất 18:14 Ông gia thấy mọi điều người làm cho dân sự, bèn hỏi rằng: con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng chực trước mặt từ sớm mai cho đến chiều như vậy? (Khôn ngoan)
c. CÁCH LÀM VIỆC CỦA MÔI SE: Xuất 18:15 Môi-se bèn thưa rằng: Ấy vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời. 16 Khi nào họ có việc chi, thì đến cùng tôi, tôi xét đoán người nầy cùng người kia, và cho họ biết những mạng lịnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. (Hầu việc Chúa một mình)
d. CÁCH NHÌN THẤY CỦA GIÊ TRÔ: Nhìn thấy sự nặng nề cho cả đôi bên
Xuất 18:17 Nhưng ông gia lại nói rằng: Điều con làm đó chẳng tiện. 18 Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi.
e. CÁCH GIÊ TRÔ GIÚP MÔI SE LÀM VIỆC TỐT HƠN:
* LÀM NGƯỜI ĐẠI DIỆN: Xuất 18:19 Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời, và đem trình mọi việc cho Ngài hay.
* LÀM NGƯỜI HUẤN LUYỆN: Xuất 18:20 Hãy lấy mạng lịnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm.
* CHỌN NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM VIỆC: Xuất 18:21 Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người, 22 đặng xét đoán dân sự hằng ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con; còn những việc nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán lấy. Hãy san bớt gánh cho nhẹ; đặng họ chia gánh cùng con.
* KẾT QUẢ SẼ RẤT TỐT: Xuất 18:23 Nếu con làm việc nầy, và Đức Chúa Trời ban lịnh cho con, con chắc sẽ chịu nổi được, và cả dân sự nầy sẽ đến chỗ mình bình yên.
* MÔI SE VÂNG LỜI GIÊ TRÔ: Xuất 18:24 Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy. 25 Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Y-sơ-ra-ên những người tài năng, lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị, hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người; 26 họ xét đoán dân sự hằng ngày. Các việc khó họ giãi lên cho Môi-se; nhưng chính họ xét lấy các việc nhỏ.

2. NA-THAN XÂY DỰNG VUA ĐA-VÍT
– NA- THAN CẢNH CÁO ĐA VÍT: Ông đang đi đến sự đổ nát vì: xúc phạm, khinh bỉ Chúa.
2 Samuên 12:7 Bấy giờ, Na-than nói cùng Đa-vít rằng: Vua là người đó! Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vầy: Ta đã xức dầu lập ngươi làm vua Y-sơ-ra-ên, ta đã giải cứu ngươi khỏi tay Sau-lơ. 8 Ta cũng ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao vào tay ngươi các vợ của chủ ngươi, lập ngươi làm vua của nhà Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, và nếu điều đó không đủ, ắt ta sẽ thêm cho ơn khác nữa. 9 Cớ sau ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va, mà làm điều không đẹp lòng Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết U-ri, người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi, còn nó thì ngươi đã giết bởi gươm của dân Am-môn.
– NA-THAN CẢNH BÁO VỀ HẬU QUẢ CỦA TỘI LỖI ĐÃ GÂY RA:
2 Samuên 12:10 Nên bây giờ, gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta, cướp vợ U-ri, người Hê-tít, đặng nàng làm vợ ngươi. 11 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi; ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi trao cho một người lân cận ngươi, nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhựt. 12 Vì ngươi đã làm sự kia cách kín nhiệm, nhưng ta sẽ làm việc nầy trước mặt cả Y-sơ-ra-ên và tại nơi bạch nhựt.
– ĐA VÍT ĂN NĂN:
2 Samuên 12:13 Đa-vít bèn nói cùng Na-than rằng: Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Na-than đáp cùng Đa-vít rằng: Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua; vua không chết đâu. 14 Nhưng vì việc nầy vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh cho ngươi hẳn sẽ chết

3. PHAO LÔ XÂY DỰNG PHI-E-RƠ
• PHI-E-RƠ SỢ CON NGƯỜI HƠN CHÚA:
Ga la ti 2:11 Nhưng khi Sê-pha đến thành An-ti-ốt, tôi có ngăn can trước mặt người, vì là đáng trách lắm. 12 Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại; vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì.
• LÀM ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN NGƯỜI KHÁC:
Ga la ti 2:13 Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ.
PHAO LÔ XÂY DỰNG PHI-E-RƠ: Là SÊ-PHA
Ga la ti 2:14 Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của Tin Lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng: nếu anh là người Giu-đa, mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa? (Không sống đúng lời Chúa thì không dạy người khác được)
• LỜI KHUYÊN VÀ CẢNH BÁO CỦA PHAO LÔ NGƯỜI XÂY DỰNG NHÀ CHÚA
1 Cô rinh tô 3:9 Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. 10 Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. 11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. 12 Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, 13 thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. 14 Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. 15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. 16Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao.

LỜI CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Jesus là VẦNG ĐÁ của muôn thời đại. Xin Chúa giúp con đứng vào chỗ sức mẽ để cùng anh em xây dựng lại những nơi đổ nát, xin Đức Thánh Linh giúp chúng con hiệp một với Chúa và với nhau, để giúp người khác xây dựng và sẳn lòng khi được người khác xây dựng mình. Cảm ơn Chúa, trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =