Tải MP3Tải Dàn Bài


Nêhêmi Đoạn 2
Câu ghi nhớ: Ê sai 61:1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. (Êsai 5:13, Êxê. 22:30)
Mục đích: Muốn xây dựng lại nơi đổ nát trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại nơi đổ nát trong đời sống của mình. Ngài không muốn chúng ta chỉ là những kẻ sống sót thất bại. Nhưng được dấy lên và phục hồi cho vương quốc của Ngài.

I. LÒNG CƯU MANG VỀ SỰ ĐỔ NÁT
Nê-hê-mi 2:1 Đang năm thứ hai mươi đời vua Ạt-ta-xét-xe, tháng Ni-san, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua; trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. 2 Vua nói với tôi rằng: nhân sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bịnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bấy giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm. (Tháng Nisan: khoảng tháng 3-4)
• 2Côr. 11:29 Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư?
• Tấm lòng của Chúa qua câu chuyện: Luca 10:30 Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. 31 Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. 32 Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. 33 Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; 34 bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. 35 Đến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. 36 Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? 37 Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Jêsus phán rằng: hãy đi, làm theo như vậy.
1. Trình bày về cho Vua về sự đổ nát:
Nê-hê-mi 2:3 bèn nói với vua rằng: nguyện vua vạn tuế! Lẽ nào mặt tôi không buồn, khi cái thành, là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi, bị phá hoang, và các cửa thành bị lửa thiêu đốt?
Giăng 2:17 Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng: sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. (Thi 69:9a)
2. Được vua quan tâm & đáp ứng cho sự xây dựng lại đổ nát:
a. Cầu nguyện trước khi trả lời: Nê-hê-mi 2:4 Vua hỏi tôi rằng: ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa của các từng trời.
( Nêhêmi liên kết với Chúa, lệ thuộc vào Chúa, làm việc với Chúa, đã cầu nguyện ở nhà, luôn luôn chuẩn bị, hỏi Chúa trước khi trả lời: quan tâm đến Chúa trước, thì người khác sẽ quan tâm đến mình.)
Châm 21:1 Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.
b. Xin sự cho phép của Vua: Nê-hê-mi 2:5 rồi tâu với vua rằng: nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Giu-đa, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại. (Với sự đồng ý của lãnh đạo)
c. Được vua đồng ý: Nê-hê-mi 2:6 Đang khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng: Ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu, và khi nào ngươi trở về? Vậy, vua đẹp lòng sai tôi đi, và tôi định nhựt kỳ cho người. (Trật tự, tôn trọng, có sẵn kế hoạch)
d . Xin uy quyền của vua: Nê-hê-mi 2:7 Tôi cũng thưa với vua rằng: nếu điều này được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thơ truyền các qua tổng trấn bên kia sông cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Giu-đa (Hợp pháp không làm theo cảm xúc!)
e . Xin Vua cung cấp gỗ: Nê-hê-mi 2:8 lại ban chiếu chỉ cho A-sáp, kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền và làm vách thành, cùng nhà mà tôi phải vào ở (Cho vách thành và nhà cho mình ở)
f. Được vua chấp thuận bởi ơn Chúa: Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. (Chúa trả lời: Vua cung cấp)

II. TIẾN HÀNH VIỆC XDLNĐN
1. Được nhà vua sai đi cho việc XDLNĐN:
Nê-hê-mi 2:9 Vậy, tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông, vào trao cho họ những bức thơ của vua. Vả, vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. (Được ủng hộ, bảo vệ)
2. Lý do kẻ thù bất đồng ý việc XDLNĐN:
Nê-hê-mi 2:10 Khi San-ba-lát, người Hô-rôn, và Tô-bi-gia, là kẻ tôi tớ Am-môn, hay điều đó, thì lấy làm * bất bình vì có người *đến đặng tìm kiếm sự hưng thạnh của dân Y-sơ-ra-ên
 Maquỉ : Giăng 10:10 Đến cướp, giết và hủy diệt!
Êsai 10:13 Vì người nói: “Ta đã làm điều đó nhờ sức mạnh của tay ta, bởi sự khôn ngoan vì ta hiểu biết. Ta đã dời đổi biên giới của các dân; Cướp đoạt các kho báu của chúng. Như một dũng sĩ ta đã phế bỏ các kẻ ngồi trên ngai. 14 Tay ta đã lấy của cải các dân như bắt tổ chim, như người lượm trứng bỏ rơi, Ta đã thu cả trái đất, không ai vỗ cánh, mở miệng hay kêu chíu chít.”
Êsai 5:14 Vậy nên sự ham muốn của âm phủ đã rộng thêm, hả miệng vô ngần, sự vinh hiển nó, dân chúng nó, sự sang trọng nó và kẻ vui mừng giữa nó đều sa xuống đó. 15 Kẻ hèn bị khuất; kẻ tôn trọng bị thấp hèn, con mắt người cao ngạo bị hạ xuống.
Môi se: Xuất 5:1 Kế sau, Môi-se và A-rôn đến tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên có phán như vầy: hãy cho dân ta đi, đặng nó giữ một lễ cho ta tại đồng vắng. 2 Nhưng Pha-ra-ôn đáp rằng: Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người, để cho dân Y-sơ-ra-ên đi? Trẫm chẳng biết Giê-hô-va nào hết; cũng chẳng cho dân Y-sơ-ra-ên đi nữa. 3 Môi-se và A-rôn tâu rằng: Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ đã đến cùng chúng tôi; xin hãy cho phép chúng tôi đi vào nơi đồng vắng, cách chừng ba ngày đường, đặng dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, kẻo Ngài khiến bịnh dịch hay việc gươm dao hành chúng tôi chăng. 4 Vua xứ Ê-díp-tô phán rằng: Hỡi Môi-se và A-rôn, sao các ngươi xui cho dân chúng bỏ công việc như vậy? Hãy đi làm công việc mình đi! 5 Pha-ra-ôn lại phán rằng: kìa, dân sự trong xứ bây giờ đông đúc quá, hai ngươi làm cho chúng nó phải nghỉ việc ư! Xuất 3. 19 Vả, ta biết rằng dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ê-díp-tô, thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi! 20 Nhưng ta sẽ giơ tay ra hành xứ Ê-díp-tô bằng các phép lạ ta làm giữa xứ đó, sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi.
* Tên: San-ba-lát
Mạnh sức; Bản NIV dịch tên này theo Babilôn: Tội lỗi (Thần mặt trăng ban sự sống)
Mathiơ 12:29 Hay là, có lẽ nào, ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh sức ấy được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. (Chúa Jesus nói về ma quỉ)
* Địa phận: Hôrôn: Là thuộc địa của Hôrônaim thuộc về Mô áp, là một nơi tôn nghiêm được đặt tên với Thành Xoa và lu hít
Êsai 15:5 Lòng ta ngậm ngùi vì Mô-áp; kẻ sang nó trốn chạy đến Xoa, và đến Ê-lát-Sê-li-sia. Vì họ vừa trèo lên đèo Lu-hít vừa khóc; vì bại hoại mà kêu van trên con đường Hô-rô-na-im.
– Tên: Tôbigia – Sự nhơn từ của Đức Giê Hô va: nhưng làm tôi tớ của Amôn: là thuộc dân Mô áp con gái của Lót: (Loạn luân xấu xa, tội lỗi trong quá khứ)
Con của Tôbigia là: Giôhanan (Nêh 6:17 kết hôn với con của Mêsalam: chống lại Nê hê mi)
– Bị mất gốc: Nê-hê-mi 7:61 Nầy là những người ở từ Tên-Mê-la, Tên-Hạt-sa, Kê-rúp, A-đôn, và từ Y-mê mà đi lên; nhưng chúng nó không thể chỉ ra nhà của tổ phụ mình và gốc gác của họ, hoặc thuộc về Y-sơ-ra-ên hay chăng: 62 con cháu Đê-la-gia, con cháu Tô-bi-gia, và con cháu Nê-cô-đa, đều sáu trăm bốn mươi hai người.

III. CÁCH ĐỐI PHÓ VỀ SỰ NGĂN TRỞ VIỆC XDLNDN
1. Giữ bí mật: Nê-hê-mi 2:11 Vậy, tôi đến Giê-ru-sa-lem và ở tại đó ba ngày. 12 Tôi và mấy người cùng theo tôi, bèn chổi dậy ban đêm; tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Giê-ru-sa-lem; lại ngoài con thú tôi cỡi thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi.
Châm 12:23 Người khôn khéo giấu điều mình biết; Còn lòng kẻ ngu muội xưng ra sự điên dại mình. (20:19 Kẻ nào đi thèo lẻo bầy tỏ điều kín đáo; Vậy, chớ giao thông với kẻ hay hở môi quá)
2. Quan sát nơi đổ nát: Nê-hê-mi 2:13 Ban đêm tôi ra nơi cửa Trũng, đối ngang suối chó rừng, và đến cửa phân, xem xét các vách thành của Giê-ru-sa-lem bị hư nát, và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. 14 Đoạn, tôi đi qua cửa Giếng, và đến nơi ao của vua; song không có nơi nào đặng cho con thú tôi cỡi đi ngang qua được. 15 Kế đó, ban đêm tôi bắt đường khe đi lên, xem xét vách thành; rồi tôi thối lại, vào nơi cửa Trũng mà trở về.
Cặp mắt thuộc linh:
Truyền đạo 2:14 Người khôn ngoan có con mắt trong đầu mình.
Châm 27:23 Hãy rán biết cảnh trạng bầy chiên con, và lo săn sóc các đoàn bò của con.
3. Không vội cho ai biết việc mình muốn làm:
Nê-hê-mi 2:16 Vả, các quan trưởng không hiểu tôi đi đâu, nào rõ tôi làm gì; và đến chừng ấy, tôi chưa tỏ ra cho người Giu-đa, hoặc cho những thầy tế lễ, hoặc cho kẻ quyền quí, hoặc cho quan trưởng, hay là cho các người khác lo làm công việc, được biết gì đến.
Châm ngôn 13:3 Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình; Nhưng kẻ nào hở môi quá, bèn bị bại hoại.
4. Biết cách trình bày khải tượng XDLNDN cho người khác:
Nê-hê-mi 2:17 Tôi bèn nói với chúng rằng: các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đang đây; Giê-ru-sa-lem bị phá hoang, và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến, xây cất các vách thành Giê-ru-sa-lem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa.
* Châm 15:23  Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ; Và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!
* Êsai 50:4 Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy.
5. Biết khích lệ người khác cùng XDLNDN:
Nê-hê-mi 2:18 Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi, và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói: hè, ta hãy chổi dậy và xây sửa lại! Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này.
2 Têsalônica 2:17 Hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành.
Êphêsô 4:12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ
IV. KẺ THÙ NGĂN TRỞ SỰ XDLNDN
1. Kẻ thù tăng lên: Nê-hê-mi 2:19a San-ba-lát, người Hô-rôn, Tô-bi-gia, kẻ tôi tớ Am-môn, và Ghê-sem, người A rạp
a. Sanbalát – Người Hôrôn; Mô-áp: Mạnh sức; Tội lỗi
b. Tôbigia – Mất gốc: Tôi tớ cho Amôn
c. Ghê sem – Người Arạp: dâm loạn. Tư tưởng thế gian; đồng hóa với thế gian.
Giê rê mi 3:2 Hãy ngước mắt xem các gò hoang; có nơi nào mà ngươi chẳng hành dâm? Người đã ngồi bên đường để chờ đợi người yêu, như người A-rạp trong đồng vắng; và ngươi đã đem sự dâm loạn bậy bạ mà làm dơ nhớp đất nầy.
2. Chiến lược của kẻ ngăn trở sự XDLNDN:
Nê-hê-mi 2:19b được hay việc đó, bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng: các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao?
* Nhạo báng: Kẻ thù làm cho đối phương thấy mình chẳng là gì cả, làm tê liệt! Rỉ tai những điều tiêu cực
* Khinh bỉ: Làm cho cảm thấy bị mặc cảm tội lỗi trong quá khứ
* Vu khống: Bị lên án, tổn thương, sợ hãi.
3. Cách đối phó với kẻ thù:
a. Tin cậy Chúa đang ở với mình và công bố sự đắc thắng, cứ tiến bước:
Nê-hê-mi 2:20a Tôi bèn đáp với chúng nó rằng: Đức Chúa của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy, chúng ta, là tôi tớ Ngài, sẽ chổi dậy và xây sửa lại;
• 1 Giăng 2:14 Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỉ.
• 1 Giăng 4:4 Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.
• 2 Các vua 6:16 Ê-li-sê đáp rằng: chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó.
• Rôma 8:31 Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?
• Khải huyền 1:17b Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, 18 là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.

b. Tuyên bố sự thất bại và không cho phép nó dự phần:
Nê-hê-mi 2: 20b Nhưng các ngươi không có phần, hoặc phép, hoặc kỷ niệm trong Giê-ru-sa-lem.
* Giăng 14:30 Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian nầy hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta. (Thi 91:13-15)
* Các quan xét 5:20 Các từng trời có dự vào chiến trận; Những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Si-sê-ra. (Lu ca 10:17; 1 Cô rinh tô 15:57)
* Giăng 16:33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!
* Mathiơ 4:10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. 11 Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Halêlugia!

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa đã cho Nêhêmi chiến lược từ Thiên đàng để đắc thắng kẻ thù, xin hãy giúp con ứng dụng vào đời sống để đắc thắng cùng với Chúa luôn luôn. Con đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; (Khải 12:11) Halêlugia! Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − eight =