Tải MP3Tải Dàn Bài

Kinh thánh: 1 Ti-mô-thê 1:14-20

Câu ghi nhớ: 2 Phi-e-rơ 1:2 Nguyền xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta!
Mục đích: 1 Cô-rinh-tô 15:10 Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.
1. Gương tốt để noi theo: Phao-lô nhận biết
1 Ti-mô-thê 1:14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ.
•   Ân điển (Ân sủng) của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta (14a)
 Ân điển cho Phao-lô: Rô-ma 1:5 Nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài,
Ê-phê-sô 3:7 Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc Tin Lành ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. (BDM Theo ân sủng Đức Chúa Trời ban, tôi được trở thành người phục vụ Phúc Âm, nhờ quyền năng Ngài tác động.)
 Ân điển cho mỗi một người: Ê-phê-sô 4:7 Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ.
2 Cô-rinh-tô 4:15 Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
   •     Với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ. (14b)
Đức tin: Rô-ma 1:17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.
Không có đức tin: Hê-bơ-rơ 11:6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
Gia-cơ 1:6 Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.
Tình yêu thương: Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (1 Cô-rinh-tô 13:13 Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.) 1 Cô-rinh-tô 13:8 Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.
2. Lời hứa để tin nhận:
1 Ti-mô-thê 1:15 Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu*. (1 Ti-mô-thê 1:13 ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin.) (Công-vụ 8:1; Công 26:11)
3. Gương tốt để noi theo: Phao-lô nhận biết sự thương xót, tha thứ, và để Chúa sử dụng
1 Ti-mô-thê 1:16 Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Jêsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời.
        •    Đội ơn thương xót của Chúa: Nhưng ta đã đội ơn thương xót,
Vì Chúa là Đấng thương xót: Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6 Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, (Nê-hê-mi 9:31 Song, vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng; vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ.)
      •    Đấng Christ được tỏ ra qua cuộc đời Phao-lô: hầu cho Đức Chúa Jêsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, (Trong câu 15*)
      •    Được Chúa dùng để làm gương cho kẻ tin Ngài: để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. (1 Cô-rinh-tô 15:10 Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.) 2 Cô-rinh-tô 2:14 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!
    •     Phao-lô tôn cao và dâng sự vinh hiển cho Chúa: 1 Ti-mô-thê 1:17 Nguyền xin sự tôn quí, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! A-men.
4. Mệnh lệnh phải vâng theo:
1 Ti-mô-thê 1:18 Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là, phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, 19a cầm giữ đức tin và lương tâm tốt.
•    Giữ những lời tiên tri Chúa ban cho mình: 1 Tim 4:14 Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy.
1 Tê-sa 5:20 chớ khinh dể các lời tiên tri; (2 Phi-e-rơ 1:19 Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em.)
•    Đánh trận tốt lành: 1 Ti-mô-thê 6:12 Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. (Gương Phao-lô: 2 Ti-mô-thê 4:7 Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.)
    •    Cầm giữ đức tin/lương tâm: 1 Ti-mô-thê 1:19a cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. (Có trách nhiệm về đức tin/lương tâm của mình)
Hê-bơ-rơ 9:14 huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!
5. Cảnh báo/ tội lỗi cần phải tránh:
1 Tim-mô-thê 1:19b Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm: 20 trong số ấy có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, ta đã phó cho quỉ Sa-tan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. (BDM Trong những người ấy có Hy-mê-nê và Á-lịch-sơn, ta đã giao họ cho Sa-tan, để sửa dạy họ đừng phạm thượng nữa.)
       •    Lương tâm:
  Lương tâm người chưa tin: Rô-ma 2:14 Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình.15 Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. 16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành tôi.
  Lương tâm của Phao-lô và chúng ta: Rô-ma 9:1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh.
       •    Tên Hy-mê-nê (Hy lạp: Hy-men = Thần hôn nhân; Là một giáo sư giả, là người đứng đầu chống lại sự giảng dạy của Phao-lô) 2 Ti-mô-thê 2:17 và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Hy-mê-nê và Phi-lết thật như thế, 18 họ xây bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy; A-léc-xan-đơ: Một giáo sư giả nguy hiểm, chủ trương phá bỏ luân lý/chống đối Phúc âm. (2 Ti-mô-thê 4:14 A-léc-xan-đơ; thợ đồng, đã làm hại ta nhiều lắm; tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng. 15 Con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn hết sức chống trả lời chúng ta.)
       •    Phó cho quỉ sa-tan: 1 Cô-rinh-tô 5:5 rằng, một người như thế phải phó cho quỉ Sa tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus.
  Khi Sam-sôn bị phó cho kẻ thù: Các Quan Xét 16:19 Nàng khiến Sam-sôn nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người, biểu cạo bảy mé tóc trên đầu chàng. Như vậy, nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người. 20 Bấy giờ nàng nói: Ớ Sam-sôn, người Phi-li-tin xông hãm ngươi! Người thức dậy mà rằng: Ta sẽ ra như các lần trước, và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó! Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. 21 Người Phi-li-tin bắt người, khoét con mắt, đem xuống Ga-xa, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi, và bắt người phải xay cối trong ngục.
6. Ứng dụng: Cảm tạ Chúa về ân điển của Chúa đã dư dật trong con, cùng với đức tin và sự thương yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ. Nhờ Đức Thánh Linh Chúa giúp con biết ơn Ngài và để Ngài sử dụng con cho sự vinh hiển của Chúa; Xin Đức Thánh Linh giúp con nắm chắc những lời Chúa đã hứa cho cuộc đời con; và giúp con đánh trận tốt lành cho Chúa. Xin đừng để sự tự kiêu, thiếu hiểu biết mà khiến con chống nghịch lại anh em con và đạo lý của Ngài! Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!
7. Ghi lại sự dạy dỗ của Chúa và chia sẻ cho người khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − fourteen =