Tải MP3Tải Dàn Bài
Câu ghi nhớ: Ê-sai 62:6 Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào.
Mục đích: Ê-sai 21:6 Vì Chúa phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, sắp đặt vọng canh, thấy việc gì thì báo.
1. Mệnh lệnh phải vâng theo: Phải cầu nguyện/cầu thay cho hết thảy mọi đối tượng
1 Ti-mô-thê 2:1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, 2 Cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền,
Truyền-đạo 10:20 Dầu trong tư tưởng ngươi cũng chớ nguyền rủa vua.
Cô-lô-se 1:16 Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh (lãnh tụ), hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. 17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.
a. Đời sống cầu nguyện/cầu thay:
•    Phao-lô cầu nguyện/cầu thay: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2 Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện;
Phao lô nhận biết tầm quan trọng của sự cầu thay: 2 Cô-rinh-tô 1:11 Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa.
Phao-lô bắt chước Chúa: 1 Cô-rinh-tô 11:1 Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy.
•    Đức Chúa Jêsus cầu thay: Thầy tế lễ thượng phẩm đời đời
Hê-bơ-rơ 7:24 Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. 25 Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Rô-ma 8:34 Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. (Giăng 17:20 Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, 21 để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.)
•     Đức Thánh Linh cầu thay: Rô-ma 8:26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.
–>  Chúa ban cho chúng ta chức vụ cầu nguyện/cầu thay: 1 Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, (Lê-vi Ký 6:12 Giữ lửa/ dâng của lễ.) Ê-sai 59:16 thấy không có người, chẳng ai cầu thay, thì lấy làm lạ lùng.
•     Những lời cầu nguyện của các thánh đồ: Khải-huyền 8:3 Đoạn, một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng, và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. 4 Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời, với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. 5 Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất; liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động.
b. Gương cầu nguyện/cầu thay trong Kinh Thánh:
•     Đa-ni-ên cầu nguyện: Đa-ni-ên 6:10 Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ (Câu 7-9) đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem. 1 Các 8:48. Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước. (Không bị ảnh hưởng bởi lịnh cấm của vua, của con người)
•     Đa-ni-ên cầu thay cho dân sự Chúa và đền thánh của Ngài: Đa-ni-ên 9:19 Hỡi Chúa! hãy dủ nghe; hỡi Chúa! hãy tha thứ; hỡi Chúa! hãy để ý và làm đi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi! vì cớ chính Ngài, xin chớ trì hoãn; vì thành Ngài và dân Ngài đã được xưng bằng danh Ngài!
Chúa có quyền thay đổi lòng các vua: Châm-ngôn 21:1 Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn  Chúa cảm động
•     Vua Si-ru: 2 Sử-36:22 Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, bèn cảm động lòng Si-ru …23 Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, nói như vầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho ta các nước thế gian, và biểu ta xây cất cho Ngài một cái đền ở tại Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, hãy trở lên Giê-ru-sa-lem; nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người ấy ở cùng người!
•     Vua Đa-ri-út: E-xơ-ra 6:8-12 –> Ra lịnh cung cấp mọi nhu cầu cho việc xây dựng lại đền thờ và hình phạt kẻ nào chống lại mệnh lệnh này.
      Đức Giê-hô-va khiến: 2 Sử-ký 17:10 Đức Giê-hô-va khiến các nước ở bốn phía của Giu-đa kinh hãi, chẳng dám chinh chiến với Giô-sa-phát. (Câu 11 đem triều cống)
•     Vua Ạt-ta-xét-xe: Thời kỳ E-xơ-ra/ Nê-hê-mi: Chúa cảm động vua cung cấp mọi nhu cầu để xây dụng lại đền và thành Giê-ru-sa-lem. (Nê-hê-mi 2; E-xơ-ra 7)
•     Vua A-suê-ru: Thời kỳ Ê-xơ-tê/ Mạc-đô-chê: Bởi kiêng ăn ba ngày của dân Giu-đa. Chúa đã đổi sự hủy diệt = ra sự chiến thắng hơn kẻ thù mình và dùng vua Vua A-suê-ru giải cứu dân Giu-đa khỏi tay Ha-man: Cừu thù của dân Giu-đa
2. Lời hứa: 1 Ti-mô-thê 2:2b Để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. (1 Phi-e-rơ 2:12 phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời 13 Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao, 14 hoặc các quan, như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành.)
3. Gương tốt: 1 Ti-mô-thê 2: 3a Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, (1 Phi-e-rơ 2:15 Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời.)
4. Đức Chúa Trời: Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. (C4b)
2 Phi-e-rơ 3:9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.
• Đa-ni-ên đã kinh nghiệm quyền năng của sự cầu nguyện và cầu thay
• Vua Đa-ri-út tôn cao Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên: Sau khi Chúa cứu Đa-ni-ên khỏi hang sư tử: Đa-ni-ên 6:25 Bấy giờ, vua Đa-ri-út viết cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở khắp trên đất rằng: Nguyền cho sự bình an các ngươi được thêm lên! 26 Ta ban chiếu chỉ rằng, trong khắp miền nước ta, người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên; vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Nước Ngài không bao giờ bị hủy diệt, và quyền Ngài sẽ còn đến cuối cùng. 27 Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ sự lạ ở trên trời dưới đất, đã cứu Đa-ni-ên khỏi quyền thế sư tử. Đa-ni-ên cứ được thạnh vượng như vậy trong đời vua Đa-ri-út và vua Si-ru là người Phe-rơ-sơ.
5. Ứng dụng:
•     Nhờ Đức Thánh Linh mà cầu nguyện: Ê-phê-sô 6:18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. (Giu-đe 1:20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện)
•     Cầu nguyện cho nhau: Gia-cơ 5:16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
•     Cầu xin Đức Thánh Linh ban quyền năng bức phá trong đời sống cầu nguyện và cầu thay của con, nguyện chương trình và ý muốn của Ngài được thực hiện trong đời sống của con theo đúng thời điểm của Ngài. Con tin chắc là lời cầu nguyện của người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Xin sự xức dầu của Đức Chúa Jêsus Christ ở trên chúng con để giúp chúng con bền lòng mà cầu nguyện. Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =