Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh thánh: Rôma 8:19-39

Câu gốc: Rôma 8:26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta

6. ĐỂ THÁNH LINH DẪN DẮT: (tiếp tục phần 1)
e) Sư trông đợi của muôn vật:
Rôma 8:19 Thật thế, muôn vật ước ao, nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. 20 Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục. 21 Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. 22 Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay.
Esai 25:7 Tại trên núi nầy Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân, và cái màn che phủ mọi dân tộc. 8 Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt, và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian; vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy
 Coi phim “Sự phấn hưng ở Fiji” (được phấn hưng nhưng vẫn mong đợi sự hiện đến của Chúa Jesus)
f) Trái đầu mùa của Đức Thánh Linh
Rôma 8:23 Không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy.
1Côrinhtô 15:23 Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại.
Giacơ 1:18 Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.
(1Côrinhtô 15:20; Galati 5:22)

7. THÁI ĐỘ TRÔNG ĐỢI SỰ HOÀN TẤT CỦA CHÚA
Rôma 8:24 Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? 25 Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục.
 Phải chờ đợi Chúa trong sự trông cậy và nhịn nhục
1 Côrinhtô 15:1 Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, 2 và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích.

8. ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH CẦU THAY GIÚP CHO SỰ YẾU ĐUỐI
Rôma 8:26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.
2Côrinhtô 12:9 Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.
 Đức Thánh Linh vận hành trong thân thể, cảm xúc và ý muốn chúng ta, làm cho chúng ta được bức phá ra khỏi sự yếu đuối và bước vào sự mạnh mẽ. Vì vậy, hãy nói với Đức Thánh Linh chỉ cho chính mình cách hoặc mặc khải bí quyết để được đắc thắng. Bày tỏ với Đức Thánh Linh điều mình khao khát Ngài, muốn gần gủi Ngài, muốn có mối tương giao mật thiết với Ngài, muốn được Ngài lãnh đạo trong cuộc đời của mình. Khi cầu xin như vậy thì Đức Thánh Linh sẽ làm việc trong chúng ta vì mình cho phép Ngài hành động.

9. GIÚP CHÚNG TA HIỂU THEO Ý MUỐN ĐỨC CHÚA TRỜI: (Thi 73)
Rôma 8:28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
 Xin Chúa cho mình có sự tỉnh táo, được gội rửa bởi huyết và Lời của Ngài để biết được mình là người được Chúa kêu gọi theo ý muốn của Ngài đã định. Khi chúng ta vào bước vào Lời của Ngài, Ngài sẽ chỉ cho biết sự cuối cùng của mình sẽ như thế nào.
1 Phierơ 1:6 Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; 7 hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.

10. ĐỂ NÊN GIỐNG NHƯ HÌNH BÓNG CON NGÀI:
Rôma 8:29 Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em
Hêbơrơ 2:17 Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân.
Rôma 6:5 Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau.
Philíp 3:10 Cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài.
 Giống Ngài trong sự thương khó, trong sự chết với Ngài nghĩa là làm chết con người xác thịt của mình và bước đi với Đức Thánh Linh, để được đồng trị với Ngài trên đất này. Những ai trung tín với Ngài thì sẽ được đồng trị với Ngài trong cõi đời đời nữa.

11. HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH CỦA NGÀI:
a) Chương trình của Ngài:
Rôma 8:30 còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.
• Ngài đã định sẳn thì Ngài cũng đã gọi:
1Phierơ 1:15 như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình.
Hêbơrơ 3:1 Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Jêsus.
• Xưng là công bình: không ai được xưng là công bình bởi việc làm hay sự khôn ngoan của mình. Nhưng bởi huyết của Chúa Giêsu mà chúng ta được xưng là công bình.
Thi 143:2 Xin chớ đoán xét kẻ tôi tớ Chúa; Vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công bình.
Rô 3:10 như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.
Rô 3:20 Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.
• Làm cho vinh hiển: đừng tranh giành sự vinh hiển của Chúa, đó là điều vô cùng nguy hiểm.
Mathiơ 19:28 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.
Giăng 17:24 Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế.
(Rôma 6:4; 1Côrinhtô 15:31; 1Côrinhtô 10:31)
b) Không ai nghịch lại nổi: Đức Thánh Linh ở trong chúng ta sẽ giúp chúng ta đứng vững, không rúng động trước mọi hoàn cảnh.
Rôma 8:31 Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?
Thi 27:3 Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ; Dầu giặc giã dấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền.
Thi 56:11 Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi; Người đời sẽ làm chi tôi?
c) Ban mọi sự qua Chúa Jesus:
Rôma 8:32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? (Êph 1:1-23)
d) Không còn bị kiện cáo:
Rôma 8:33 Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy.
Eph 4:27 và đừng cho ma quỉ nhân dịp
e) Ai sẽ lên án họ ư?
Rôma 8:34 Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.
f) Không ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ:
Rôma 8:35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? 36 Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt.
g) Đắc thắng trong mọi sự: 2 Côrinhtô 6:10; Giacơ 1:2; 5:13
Rôma 8:37 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.
Hêbơrơ 2:14 Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ.
Giacơ 4:7 Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.
Ephê 6:10 Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. 11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ… 14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, 15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. 16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. 17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. 18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.

Cầu nguyện: Halêlugia cảm tạ ngợi khen Đức Chúa Trời! Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh cho chúng con nhận biết “phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (1Giăng4:4). Và gìn giữ chúng con khỏi sợ hãi, vì người ở với chúng con đông hơn ở với chúng nó. Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt chúng con để chúng con thấy được Ngài đang vây lấy chúng con. Ngài đóng trại chung quanh kẻ kính sợ Ngài, Ngài giấu chúng con trong nơi kín mật của trại Ngài. Ngài đang ở với chúng con, Ngài đang hiện diện với chúng con. Xin Chúa giúp để chúng con được đắc thắng ở trong Danh Chúa Giêsu Christ, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × two =