Tải MP3 Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:17-22, Lu-ca 13:6-9

Câu ghi nhớ: 2 Phi-e-rơ 1:8 Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu.
Mục đích: Nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho mỗi cuộc đời của chúng là kết quả cho Ngài. Đồng thời là sự cảnh báo cho những cuộc đời không chịu kết quả cho Ngài.

I. NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ CÂY VÀ TRÁI VẢ THEO KINH THÁNH
1. Đặc ân Chúa ban cho: Các Quan Xét 9:11 Nhưng cây vả đáp rằng: Ta há sẽ bỏ sự ngọt
ngon và trái tươi tốt ta đặng đi xao động trên các cây cối ư?
2. Mùa yêu thương: Nhã-ca 2:13Cây vả đang chín trái xanh tươi của nó, và nho trổ hoa
nức mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi dậy và đến.
3. Sự bình an, thịnh vượng:  Mi-chê 4:4 Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả
mình, không ai làm cho lo sợ; vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán.
4. Thông công: Xa-cha-ri 3:10 Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Trong ngày đó, các ngươi ai
nấy sẽ mời kẻ lân cận mình dưới cây nho và dưới cây vả.
5. Vui mừng trong hoạn nạn: Ha-ba-cúc 3:17 Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ
không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa. 18 Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.
6. Dấu hiệu Con Người gần tới: Ma-thi-ơ 24:32 Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới.
7. Chữa lành: Ê-sai 38:21 Vả, Ê-sai có nói rằng: Hãy lấy một cái bánh trái vả đắp trên mụt
ung độc, vua sẽ được lành.
8. Quà tặng: 1 Sa-mu-ên 25:18 A-bi-ga-in vội vàng lấy hai trăm ổ bánh, hai bầu da rượu
nho, năm con chiên đực nấu chín, năm đấu hột rang, một trăm bánh nho khô, và hai trăm bánh trái vả khô, chất trên lưng lừa.

II. CÂY VẢ BÊN ĐƯỜNG KHÔNG CÓ TRÁI
1. Đức Chúa Jêsus có nhu cầu: Ma-thi-ơ 21:17 Đoạn, Ngài bỏ họ, đi ra khỏi thành mà đến làng Bê-tha-ni và nghỉ đêm ở đó.18 Sáng mai, khi trở lại thành thì Ngài đói.
• Phao-lô:Rô-ma 1:13 Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã bao phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác;
2. Đức Chúa Jêsus thấy cây vả ở bên đường:
Ma-thi-ơ 21:19 Thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần, song chỉ thấy những lá mà thôi,
Mác 11:13 Vừa thấy đàng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng; song, tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bấy giờ không phải mùa vả.
• Một cây vả: Nói về một dân được biệt riêng cho Ngài
A-mốt 3:2 Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất; vậy nên ta sẽ thăm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi.
• Ở bên đường: Không ở trong vườn của Chúa
Cây vả cần được chăm sóc để có kết quả: Châm-ngôn 27:18 Ai săn sóc cây vả, sẽ ăn trái nó;
A-mốt 7:14 A-mốt trả lời cho A-ma-xia rằng: Ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải con đấng tiên tri; nhưng ta là một kẻ chăn, sửa soạn những cây vả rừng.
3. Cây vả bị quở: Ma-thi-ơ 21:19Thì Ngài phán cùng cây vả rằng: Mầy chẳng khi nào sanh ra trái nữa! Cây vả tức thì khô đi.
Mi-chê 7:1 Khốn nạn cho ta! vì ta như khi đã hái trái mùa hạ rồi, và như nho đã mót lại, không có một buồng nho để ăn, trái vả đầu mùa mà linh hồn ta vẫn ước ao cũng không có.
• Lá cây vả:Sáng-thế Ký 3:7 Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.

III. CÂY VẢ TRONG VƯỜN KHÔNG CÓ TRÁI
1. Lòng mong đợi của người trồng vả: Lu-ca 13:6 Ngài lại phán thí dụ nầy: Người kia có
mộtcây vảtrồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy;
Sáng-thế Ký 1:11 Đức Chúa Trời lại phán rằng: 11bcây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy.
2. Chủ vườn: Ê-sai 5:7a Vả, vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà Y-sơ-ra-ên, và những người của Giu-đa tức là cây mà Ngài ưa thích.
3. Trồng: Giê-rê-mi 2:21 Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống đều rặc cả; mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho ta?
4. Đến hái trái mà không thấy: Ê-sai 5:7bNgài trông họ được công chánh, mà nầy, có sự bạo ngược; trông được công bình, mà nầy, có tiếng kêu la.
Giu-đe 1:12 Những kẻ đó là dấu vít trong đám tiệc anh em, như người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, không lo sợ gì; như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu, không có trái, hai lần chết, trốc lên bựt rễ;
5. Chủ giải quyết cây vả không trái:
Lu-ca 13:7 bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy mà không thấy: hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích?
• Ba năm không thấy trái? Thường cây vả hai năm thì ra trái
• Hãy đốn nó đi:Giăng 15:2 Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.
• Cớ sao nó choán đất vô ích! (Trong vườn của Chủ Lu-ca 13:6)
Ma-thi-ơ 21:43 Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.
6. Lòng nhẫn nại của người chăm sóc cây vả: Lu-ca 13:8 Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa,
xin để lại năm nầy nữa,tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào.Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không,chúa sẽ đốn.
• Kẻ trồng nho rằng: “Thưa chúa, xin để lại năm nầy nữa”→ Xin cho thêm một lần cợ hội:
Giô na, Phi-e-rơ, Phao-lô…
• Đào đất xung quanh nó: Cắt bỏ những liên hệ gây cho cây không kết quả cho Chủ.
 Những gì thuộc về đất: Gia-cơ 3:15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ.
Ma-thi-ơ 13:22 Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.
 Rễ đắng: Hê-bơ-rơ 12:15 Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng.
• Đổ phân vào:Ê-sai 5:4 Có điều chi nên làm cho vườn nho Ta mà Ta không làm cho nó
chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy?
Thi-thiên 65:10 Chúa tưới các đường cày nó, làm cục đất nó ra bằng, Lấy mưa tẩm nó cho mềm, và ban phước cho huê lợi của nó.
• Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; Lu-ca 13:9 Hy vọng, chờ đợi kết quả.
Ma-thi-ơ 21:30 Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Đứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi.
• Bằng không, chúa sẽ đốn (Lu-ca 13:9b) → Không kết quả thì hết cơ hội nữa
Lu-ca 3:9 Cái búa đã để kề gốc cây; hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm.

IV. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÂY ĐƯỢC LẮM TRÁI?
1. Ở trong Chúa Jesus: Giăng 15:5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và
Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.
Phi-líp 1:11 được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng Danh và khen ngợi Đức Chúa.
2. Ở trong Lời: Thi-thiên 1:2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy
gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.
3. Ở trong nhà Chúa: Thi-thiên 92:13 Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ
trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. 14 Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi.
4. Bước đi với Đức Thánh Linh: Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Ê-phê-sô 5:9 vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.
5. Bông trái của môi miệng:
Hê-bơ-rơ 13:15 Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.
Châm-ngôn 11:30Kết quả của người công bình giống như cây sự sống; Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta.
6. Phải giữ: 2 Giăng 1:8 Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc
mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ.
7. Có trái ngon ngọt cho Chúa:
Nhã-ca 4:16 Hỡi gió bắc, hãy nổi dậy, hỡi gió nam, hãy thổi đến; Hãy thổi trong vườn tôi, hầu cho các mùi thơm nó bay ra! Nguyện lương nhân tôi vào trong vườn người, và ăn các trái ngon ngọt của người!
CẦU NGUYỆN: Lạy Đức Chúa Jêsus là Chủ của con, là đấng dựng nên con để được kết quả cho Ngài. Xin giúp con nhận biết làm thế nào để kết quả cho Chúa luôn luôn, đừng để con chai lỳ, cứng cỏi mà đánh mất sự phước hạnh đời này lẫn đời sau. Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + nineteen =