Tải MP3 Tải MP3 Tải Dàn Bài


Cầu nguyện dọn sạch

Kinh Thánh: Giăng 2:13-25

Câu ghi nhớ: Rô-ma 12:1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
Mục đích: Giúp chúng ta biết được mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta vì thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự.   Ngài muốn chúng ta đồng ý với Ngài để Ngài dọn sạch và sử dụng nó cho sự vinh hiển của Ngài.
I. BỐI CẢNH
Giăng 2:13 Lễ Vượt Qua của dân Giu-đa hầu đến; Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem.
***Ý nghĩa Lễ Vượt Qua: Nhờ Huyết Chiên con để được vượt qua sự chết, được giải cứu khỏi sự cầm buột nô lệ của Pha-ra-ôn và ra khỏi xứ Ê-díp-tô một cách đắc thắng.
1. Ăn thịt chiên con: Xuất 12:1 Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 2 Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. 3 Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. 4 Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người; và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. 5 Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi, 6 đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối. (Lu-ca 22:19-20)
Giăng 6:56 Người nào ăn thịt Ta (Jêsus) và uống huyết Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong người.
2. Vượt qua sự chết: Xuất 12:7 Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. 11 Vậy, ăn thịt đó, phải như vầy: Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả; ấy là lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va. 12 Đêm đó Ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật; Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; Ta là Đức Giê-hô-va. 13 Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi Ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. 14 Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời.
3. Được đền bù: Xuất 12:36 Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ê-díp-tô, nên họ bằng lòng cho; và dân Y-sơ-ra-ên lột trần người Ê-díp-tô vậy. 37 Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Ram-se đến Su-cốt, số không kể con nít, được chừng sáu mươi vạn người đàn ông đi bộ.
4. Ra khỏi xứ nô lệ: Xuất 12:42 Ấy là một đêm người ta phải giữ cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài rút dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ Ê-díp-tô.Trải các đời, cả dân Y-sơ-ra-ên phải giữ đêm đó, để tôn trọng Đức Giê-hô-va.51 Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Y-sơ-ra-ên, tùy theo quân đội, ra khỏi xứ Ê-díp-tô.
1 Cô-rinh-tô 5:7b Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi.
II. ĐỨC CHÚA JESUS DỌN SẠCH ĐỀN THỜ
1. Ngài quan sát: Mác 11:11 Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem, đến nơi đền thờ; đoạn, liếc mắt xem mọi sự chung quanh, thì trời đã tối, Ngài bèn ra, đặng đi tới làng Bê-tha-ni với mười hai sứ đồ.
2. Ngài nhìn thấy: Giăng 2:14 Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bò câu, và có người đổi bạc dọn hàng ở đó.(Châm-ngôn 15:3 Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện.)
3. Ngài hiểu: Giăng 2:24 Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, 25 và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta.
Ma-la-chi 3:1 Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong.Nầy, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
4. Dụng cụ Chúa Jêsus sử dụng làm sạch đền thờ:
• Roi dây: Giăng 2:15 Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa; vải tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. (Phao-lô: 1 Cô-rinh-tô 4:21 Anh em muốn điều gì hơn: muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì?)
Hê-bơ-rơ 12:6 Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.
• Thân thể Ngài: Ê-sai 53:5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.
• Lời phán: Giăng 2:16 Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn bán.
Mác 11:16 Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ.
Giăng 15:3 Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.
5. Mục đích của Chúa cho đền thờ: Giăng 2:17 Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. (Các nhà lãnh đạo cho phép điều này xảy ra trong đền thờ)
• Nhà cầu nguyện của muôn dân: 1 Các Vua 8:43 xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, dủ nghe và làm theo mọi điều người khách lạ sẽ cầu xin Chúa để cho muôn dân của thế gian nhận biết danh Chúa, kính sợ Chúa, y như dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, và cho biết rằng danh Chúa xưng ra trên đền này mà tôi đã xây cất.
Sáng-thế Ký 28:14 Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước.
• Đã làm thành hang trộm cướp: Sai trật mục đích
–    Đức Chúa Trời dạy về các con sinh tế được dâng làm của lễ: Lê-vi Ký 1:1-6
–    Cách Chúa tạo điều kiện dễ dàng cho người ở xa: Phục-truyền 14:24-26
–    Cách mua bán của những người trong đền thờ: trộm cướp qua sự đổi tiền và mua bán súc vật
• Giống thời kỳ của Hê-li: 1 Sa-mu-ên 2:12 Hai con trai của Hê-li là người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. 13 Các thầy tế lễ thường đãi dân sự như vầy: Phàm khi có ai dâng của lễ, thì tôi tớ thầy tế lễ đến lúc người ta nấu thịt, tay cầm chĩa ba, 14 chích vào hoặc trong cái vạc, cái chảo, cái nồi, hay là trong chảo nhỏ. Hễ món nào dính chĩa ba, thì thầy tế lễ bèn lấy.Đó là cách họ đối với hết thảy dân Y-sơ-ra-ên đến Si-lô. 15 Lại trước khi xông mỡ, kẻ tôi tớ thầy tế lễ cũng đến nói cùng người dâng của lễ rằng: Hãy đưa thịt để nướng cho thầy tế lễ; người không nhậm thịt luộc của ngươi, nhưng chỉ nhậm thịt sống mà thôi. 16 Ví bằng người đó đáp rằng; Người ta sẽ xông mỡ, kế sau sẽ lấy phần chi đẹp ý ngươi, thì kẻ tôi tớ đó nói: Không; ngươi phải cho tức thì, bằng không, ta sẽ giựt lấy. 17 Tội lỗi của hai người trai trẻ nầy lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va; vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va.
Giê-rê-mi 4:14 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngươi, hầu cho ngươi được cứu.Ngươi nuôi những ý tưởng gian ác trong lòng cho đến chừng nào? (Giê-rê-mi 13:27)
Mi-chê 3:2 Vả, các ngươi ghét điều lành, ưa điều dữ;lột da của những kẻ nầy và róc thịt trên xương chúng nó.
6. Tình yêu của Ngài: Giăng 2:17 Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng: Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Thi-thiên 69:9 Vì sự sốt sắng về đền Chúa tiêu nuôt tôi, sự sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên tôi.
Ma-la-chi 3:3 Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch; Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc; chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình.
7. Cảnh báo: Lê-vi Ký 26:18 Nếu đến đỗi vậy mà các ngươi không khứng nghe ta, ta sẽ vì cớ tội phạm, thêm gấp bảy lần đặng sửa phạt các ngươi, (Ê-sai 1:25)

III. KẾT CUỘC VÊ VIỆC DỌN SẠCH ĐỀN THỜ
1. Người Giu-đa: Giăng 2:18 Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? (BDM: 18 Còn người Do Thái vặn hỏi Ngài: “Ông có dấu lạ gì để chứng tỏ ông có quyền hành động như vậy?”)  Ma-thi-ơ 21:23
2. Đức Chúa Jêsus: Ngài lấy thân thể Ngài để tạo dựng đền thờ mới cho Đức Chúa Trời.
Giăng 2:19 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại!
Ma-thi-ơ 12:38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. 39 Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. 40 Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.(Rô-ma đoạn 6)
Giu-đa: Giăng 2:20 Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày!
Đức Chúa JêsusGiăng 2:21 Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình.
Sau ba ngày sống lại:
• Kết thúc sự dâng tế lễ bằng sinh tế: Hê-bơ-rơ 9:12 Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời. (Hê-bơ-rơ 10:10; Hê-bơ-rơ 7:24)
Chúng ta là đền thờ Chúa ngự: 1 Cô-rinh-tô 6:19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
Giăng 4:24 Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lạy.
3. Các môn đồ chưa hiểu liền: Giăng 2:22 Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Jêsus đã phán.
4. Dân chúng:
• Người tàn tật được chữa lành: Ma-thi-ơ 21:14 Bấy giờ, những kẻ mù và què đến cùng Ngài trong đền thờ, thì Ngài chữa cho họ được lành.
• Nhiều người tin khi thấy phép lạ: Giăng 2:23 Đang lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt Qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài. 24 Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, 25 và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta.
5. Các lãnh đạo tôn giáo: Mác 11:18 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời, bèn kiếm cách diệt Ngài; vì họ sợ Ngài, tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm. 19 Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành.

CẦU NGUYỆN: Nhân Danh Đức Chúa Jêsus, con công bố mởcác cửa của lòng con, mở các cửa đời đời, mở cao lên để đón Vua vinh hiển sẽ vào.  Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, là Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận.  Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân, chính Ngài là Vua vinh hiển.  Xin hoan nghênh vào trong đền thờ của Ngài.   Cảm ơn Đức Chúa Jêsus, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − nine =