Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Lu-ca 10:25-37
Câu ghi nhớ: Mác 12:33 thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ.
Mục đích: Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Ga-la-ti 5:14
I. LÝ DO CÓ CÂU CHUYỆN VỀ NGƯỜI LÂN CẬN
1. Thầy dạy luật hỏi để thử Chúa: Lu-ca 10:25 Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?
2. Chúa hỏi lại: Lu-ca 10:26 Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó?
3. Thầy dạy luật trả lời: Lu-ca 10:27 Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình.
• Yêu Chúa hết lòng: Phục-truyền 6:5-6
• Yêu kẻ lân cận như mình: Ga-la-ti 5:14
4. Chúa phán hãy làm đi thì được sống: Lu-ca 10:28 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được sống. (Lêvi 9:6 Môi-se nói rằng: Đây là các điều Đức Giê-hô-va phán dặn; Hãy làm đi, thì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các ngươi.)
5. Thầy muốn xưng là công bình:
Lu-ca 10:29 Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Ai là người lân cận tôi? (Ê-sai 64:6)
II. CÂU CHUYỆN CỦA ĐỨC CHÚA JÊSUS VỀ NGƯỜI LÂN CẬN
Lu-ca 10:30 Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết.
 Hoàn cảnh của người bị nạn:
Vô danh: Có một người
Địa điểm: Từ Giê-ru-sa-lem đi xuống thành Giê-ri-cô:
Gặp nạn: lâm vào kẻ cướp
Tiền bạc: Nó giựt lột hết,
Thân thể: đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi,
Trong tình trạng: để người đó nửa sống nửa chết.
Thi-thiên 143:3 (Giăng 10:10a Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt;)
III. THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI THẦY TẾ LỄ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÂN CẬN GẶP NẠN
1. Thấy và đi qua khỏi: Lu-ca 10:31 Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi.
2. Vài nét về thầy tế lễ: Họ từ dòng dõi Lê-vi (Sáng 29:34 Lê-vi con của Lê-a vợ Gia-cốp)
Dân-số Ký 26:59 Tên vợ Am-ram là Giô-kê-bết, con gái của Lê-vi , sanh trong xứ Ê-díp-tô; nàng sanh cho Am-ram, A-rôn, Môi-se và chị của hai người là Mi-ri-am. (Xuất 4:14)
Được Chúa chọn: Xuất 28:1 Trong vòng dân Y-sơ-ra-ên, ngươi hãy chọn A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai ngươi, là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma, lập lên làm chức tế lễ trước mặt Ta. (Dân-số Ký 3:1-3)
Cháu của A-rôn trước đây: Dân-số Ký 25:11 Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ, đã xây dân Y-sơ-ra-ên khỏi cơn giận Ta, vì lòng kỵ tà thúc giục lòng người; vậy, Ta không có diệt dân Y-sơ-ra-ên trong cơn kỵ tà của Ta. 12 Bởi cớ đó, hãy cáo cùng người rằng: Ta ưng cho người sự giao ước bình yên Ta; 13 ấy về phần người và dòng dõi người sẽ là sự giao ước về một chức tế lễ đời đời, bởi vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình, và có chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên. (Lê-vi Ký 3:16a; Lê-vi Ký 7:5)
Cảnh báo: Ma-thi-ơ 23:3 Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. (Gia-cơ 2:26 Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết.)
Đức Chúa Jêsus Christ là thầy tế lễ đời đời cho chúng ta:
Hê-bơ-rơ 7:17 Vả, nầy là lời làm chứng cho Ngài rằng: Con làm thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc. 25 Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. 26 Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các từng trời. (Khải-huyền 1:6)
Chúng ta là thầy tế lễ: 1 Phi-e-rơ 2:9
IV. THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI LÊ-VI ĐỐI VỚI NGƯỜI LÂN CẬN BỊ NẠN
1.   Lại gần, thấy, và đi qua: Lu-ca 10:32 Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi.
2.   Vài nét về người Lê-vi: Là con thứ ba của Lê-a vợ gia cốp: Sáng-thế Ký 29:34
Được Chúa chọn để gìn giữ/canh chừng/dạy luật pháp của Chúa :
Phục-truyền 33:9 Lê-vi nói về cha mẹ mình rằng: Tôi không hề thấy cha mẹ; Người không nhận anh em mình, chẳng biết đến con cái mình. Vì người gìn giữ lời Chúa, canh chừng sự giao ước của Chúa. 10 Họ lấy mạng lịnh của Chúa dạy cho Gia-cốp, và luật pháp Chúa cho Y-sơ-ra-ên; Họ để hương dưới mũi Ngài, đặt của lễ thiêu trên bàn thờ Ngài. (Dân-số Ký 3:6-9)
 Chúng ta dâng của lễ: Rô-ma 12:1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. (Mác 12:33 Hơn mọi của lễ)
Chúng ta dâng hương thơm: 2Cô 2:14 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!
V. THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI SA-MA-RI ĐỐI VỚI NGƯỜI LÂN CẬN BỊ NẠN
Lu-ca 10:33 Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; (Châm-ngôn 14:21 Ai khinh bỉ kẻ lân cận mình phạm tội; Còn ai thương xót người khốn khó lấy làm có phước thay.)
1. Vài nét về người Sa-ma-ri: Nữa ngoại bang/nữa dân Y-sơ-ra-ên thuộc phía bắc YSRE xưa: Bị người Do-thái khinh rẽ gọi là: Tạp dân (2Các 17:24-33)
2. Ngó thấy thì động lòng thương xót: Lu-ca 6:36 Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót. (Ma-thi-ơ 5:7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!)
3. Hành động: Lu-ca 10:34 bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. (Hình ảnh của Đức Chúa Jêsus)
Giăng 10:10b còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.)
Thi-thiên 146:7 Ngài đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp, và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù.
4. Tiếp tục nhờ người chủ quán chăm sóc: Lu-ca 10:35 Đến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả.
5. Đức tin sống: Thực tế Ma-thi-ơ 25:34-39
Ma-thi-ơ 25:40 Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy. (Ê-phê 2:10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. (Châm- 24:11 Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó tới chốn hình khổ.)
VI. KẾT CUỘC: AI LÀ NGƯƠI LÂN CẬN KẺ BỊ CƯỚP?
1. Đức Chúa Jêsus hỏi: Ai là kẻ lân cận kẻ bị cướp? Lu-ca 10:36 Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp?
2. Thầy dạy luật trả lời: Lu-ca 10:37 Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.
3. Hiểu: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người.
4. Hãy thực hiện lời đó: Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.
Ê-sai 1:17 Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa.
• Yêu kẻ lân cận như mình: Mác 12:33 thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ.
Phi-líp 4:9 Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. (Phi-líp 2:1-10)
 Cảnh báo: Ma-thi-ơ 5:20 Vì Ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Ma-thi-ơ 23:23 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.

Cầu nguyện theo bài học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 14 =