Tải MP3Tải Dàn Bài


Cầu nguyện theo bài học:

Kinh Thánh: Giăng 4:21-42
Câu ghi nhớ: Ê-xê-chi-ên 47:9 Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống; và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó.
Mục đích: Ha-ba-cúc 2:14 Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển.

I. ĐỂ PHÁ VỠ SỰ THỜ PHƯỢNG CŨ
    1. Không dựa vào địa điểm: Giăng 4:21 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin Ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem.
    2. Thờ phượng trong sự hiểu biết: Giăng 4:22 Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến.
• Thông hiểu lời Chúa: Thi 119:130 Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. (1 Ti-mô-thê 2:4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.)
• Thông hiểu trong sự ngợi khen Chúa: Thi 47:7 Vì Đức Chúa Trời là Vua của cả trái đất; Hãy hát ngợi khen cách thông hiểu.
    3. Thờ phượng mà Cha ưa thích: Giăng 4:23 Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.
 Sự thờ phượng Chúa của Anne: 1 Sa-mu-ên 1;
 Sự thờ phượng của Ma-ri: Lu-ca 10:42 nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.
 Mác 12:33 thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ.
    4. Vì Đức Chúa Trời là thần: Giăng 4:24 Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lạy.
Giăng 1:14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.
Giăng 14:6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.
Giăng 17:17 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.
1 Giăng 5:7 ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức lẽ thật.
    5. Sự nhận biết Chúa của bà: Giăng 4:25 Người đàn bà thưa: Tôi biết rằng Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. (Đấng cứu rỗi)
    6. Chúa bày tỏ Ngài cho bà: Giăng 4:26 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó.
    7. Môn đồ không hiểu về điều Chúa đang làm: Giăng 4:27 Khi đó, môn đồ tới, đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà; nhưng chẳng ai hỏi rằng: Thầy hỏi người ấy điều chi? hay là: Sao thầy nói với người?
II. ĐỂ PHÁ VỠ SỰ CẦM BUỘC/THẤT BẠI CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ SA-MA-RI
    1. Bà được giải cứu khỏi cơn khô hạn/ sợ hãi /tội lỗi: Giăng 4:28a Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành,
• Làm chứng về Đấng Christ: Giăng 4:28b nói với người tại đó rằng: 29 Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?
    2. Đức Thánh linh hành động: Giăng 4:30 Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Jêsus.
Giăng 16:8 Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.
III. PHÁ VỠ SỰ HIỂU BIẾT CỦA MÔN ĐỒ VỀ “THỨC ĂN”
    1. Lo cho thầy ăn thuộc thể: Giăng 4:31 Song le, môn đồ nài nỉ một bên Ngài mà rằng: Thưa thầy, xin hãy ăn.
    2. Lương thực Ngài đang có: Giăng 4:32 Ngài đáp rằng: Ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết.
Rô-ma 14:17 Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.
    3. Môn đồ không hiểu: Giăng 4:33 Vậy môn đồ nói với nhau rằng: Có ai đã đem chi cho thầy ăn chăng?
    4. Chúa giải thích: Giăng 4:34 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến, và làm trọn công việc Ngài.
•   Làm theo ý Cha: Giăng 6:38 Vì Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta đến.
•   Tìm và cứu kẻ bị mất: Lu-ca 19:10 Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.
Lu-ca 15:7 Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.
IV. PHÁ VỠ TẦM NHÌN CỦA MÔN ĐỒ VỀ MÙA GẶT
    1. Nhìn theo cách của con người: Giăng 4:35a Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? (Mùa gặt lúa mì) → Ứng dụng thuộc linh: những người ngồi chờ mùa gặt
    2. Nhìn theo cách của Chúa:
    a. Đồng lúa đã vàng:  Giăng 4:35b Song Ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt. (Mùa gặt linh hồn)
   b. Tiền công gặt: Giăng 4:36 Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ.
Ma-thi-ơ 20:4 thì nói cùng họ rằng: Các ngươi hãy đi vào vườn nho Ta, và Ta sẽ trả tiền công phải cho.
Đa-ni-ên 12:3 Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.
•    Người gieo/gặt: Giăng 4:37 Vì đây người ta có thể nói rằng: Người nầy thì gieo, người kia thì gặt, là rất phải. (Chúa gieo cho bà, qua bà)
•   Chúa gieo: Ma-thi-ơ 13:37 Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt, là Con người;
•   Chúng ta gieo: Thi-thiên 126:5 Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng. 6 Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.
A-mốt 9:13a Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, kẻ cày sẽ theo kịp kẻ gặt, kẻ đạp nho theo kịp kẻ gieo giống.
Giăng 4:38 Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm; kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ.
V. TUÔN TRÀN NGUỒN NƯỚC SỐNG TRÊN DÂN SA-MA-RI
    1. Kết quả lời chứng của người đàn bà: Giăng 4:39 Có nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm.
•    Dân thành Sa-ma-ri xin Chúa ở lại: Giăng 4:40 Vậy, các người Sa-ma-ri đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình; Ngài bèn ở lại đó hai ngày.
•    Kết quả đông hơn: Giăng 4:41 Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa.
•   Tin qua lời chứng của bà: Giăng 4:42a Họ nói với người đàn bà rằng: Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu;
•    Nhận biết Chúa là Cứu Chúa một cách riêng tư: Giăng 4:42b vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.
Ha-ba-cúc 2:14 Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển.
Ê-xê-chi-ên 47:8 Người bảo ta rằng: Những nước nầy chảy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng, và chảy về biển; và khi đã chảy về biển, nước biển sẽ trở nên ngọt. 9 Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống; và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó. 10 Những kẻ đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy; từ Ên-Ghê-đi cho đến Ên-Ê-la-im sẽ làm một nơi để giăng lưới; những cá trong đó cỏ đủ thứ và rất nhiều, cũng như ở trong biển lớn.

CẦU NGUYỆN: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − 8 =