Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Giăng 2:1-10
I. BỐI CẢNH XẢY RA PHÉP LẠ ĐẦU TIÊN
Giăng 2:1a Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê,
1. Thời điểm: Cách sau ba ngày (1a): Đức Chúa Jêsus chọn các môn đồ đầu tiên để thi hành chức vụ
2. Hoàn cảnh: Có một đám cưới (1b): Tại nhà riêng của người Do Thái
Hôn ước là do Đức Chúa Trời thiết lập từ buổi sáng thế đã bị đau khổ, rủa sả vì sự không vâng lời Đức Chúa Trời; Họ thiếu vắng sự hiện diện, tình yêu, sự ban phước của Đức Chúa Trời trong Gia đình, Đức Chúa Trời quan tam và muốn ban phước cho hôn nhân!
Sáng-thế Ký 5:2 Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong ngày đã dựng nên, đặt tên là người. (Chúa chuẩn bị hết mọi sự trước khi dựng nên con người và thiết lập hôn nhân, nhưng con người đã tự chọn để đánh mất tất cả! Sáng-đoạn 3)
3. Một đám cưới không đề cập tên của gia đình: Đức Chúa Jêsus đến để phục hồi và ban phước cho mọi đám cưới, mọi hôn nhân, mọi gia đình.
4. Địa điểm:
• Tại Ca-na (1c): “Bãi sậy” Nơi có lau sậy (Math 11:7; Lu-ca 7:24)
• Trong xứ Ga-li-lê: Vùng miền bắc của Y-sơ-ra-ên (Cách Na-xa-rét khoảng 14 km)
II. LÝ DO LIÊN KẾT ĐỂ XẢY RA PHÉP LẠ
1. Mẹ Đức Chúa Jêsus được mời: Giăng 2:1c Mẹ Đức Chúa Jêsus có tại đó (1d)
2. Đức Chúa Jêsus cũng được mời: Giăng 2:2 Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. (Mời Đức Chúa Jêsus bước vào hôn nhân, gia đình hay chính cuộc đời mình thì sẽ thấy phép lạ của Ngài)
3. Mẹ Ngài trình bày nhu cầu: Giăng 2:3 Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa.
• Vừa khi thiếu rượu: Có cặp mắt quan sát, có lòng quan tâm, có trách nhiệm trong đám cưới! (Với đám cưới người Do-thái thiếu đồ ăn hay thiếu rượu là một điều xấu hổ).
• Mẹ Đức Chúa Jêsus nói với Ngài: Trình bày với Đấng có thể giải quyết nhu cầu. Có đức tin đến Đức Chúa Jêsus! Đấng làm phép lạ
Ngài là Đấng giải quyết mọi nan đề: Giăng 14:6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Ma-thi-ơ 11:28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.
• Người ta không có rượu nữa: Chính xác nhu cầu đang cần
4. Chúa trả lời: Lu-ca 1:4 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. (BDM “Thưa mẹ việc của con có can hệ gì đến mẹ, giờ con chưa đến”)
Tại sao Đức Chúa Jêsus nói câu này: Cảnh báo cho hết thảy những người cầu thay!
(Ê-sai 21:6 Vì Chúa phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, sắp đặt vọng canh, thấy việc gì thì báo.)
• Ngài là Con Đức Chúa Trời: Lu-ca 1:32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.
• Ngài làm theo ý muốn Cha: Giăng 5:30 Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta. (Giăng 8:29) Giăng 17:1
(Bà Ma-ri tập trung về nhu cầu thiếu rượu của đám cưới này, có thể bà lo lắng hay muốn phép lạ xảy ra theo thời điểm của bà)
• Giờ Ta chưa đến: Giăng 8:20 Đức Chúa Jêsus phán mọi lời đó tại nơi Kho, đang khi dạy dỗ trong đền thờ; và không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến. (Giăng 7:30)
Giăng 12:31a Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Giăng 17:1 Đức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha
 Bà Ma-ri là người được ơn Chúa chọn, được Chúa ở cùng: Lu-ca 1:28 Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. 35 Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên Con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.
– Đức Chúa Jêsus quan tâm đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được tỏ ra theo kế hoạch và thời điểm của Đức Chúa Trời.
Lưu ý: Mẹ của Đức Chúa Jêsus có thể cầu thay cho nhu cầu và Chúa là Đấng phép lạ
(Chúng ta cũng vậy) Giăng 3:2b vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. (Ma-thi-ơ 12:50 Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.)
III. NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT ĐỂ PHÉP LẠ XẢY RA
1. Ma-ri bảo những người hầu bàn vâng lời Chúa tron vẹn: Giăng 2:5 Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi, hãy vâng theo cả. Nói với người hầu bàn (Người phục vụ đám cưới tin cậy vào lời Chúa chứ không tin cậy vào mình.)
2. Những công cụ Chúa sử dụng cho phép lạ: Giăng 2:6 Vả, tại đó có sáu cái ché đá, định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa hai ba lường nước. (Dùng để rửa tay, chân hay mặt) Bình thường, chẳng ai quan tâm để ý nó! Nhưng Chúa quan tâm và sử dụng)
Rô-ma 9:21 Hay người thợ gốm không có quyền từ cùng một đống đất sét mà nắn nên bình này dùng cho việc sang, bình kia dùng cho việc hèn sao? 22 Nhưng nếu Đức Chúa Trời, Đấng muốn tỏ ra thịnh nộ và làm cho người ta biết quyền năng của Ngài, đã kiên nhẫn chịu đựng rất nhiều những bình đáng giận chỉ hợp cho sự hủy diệt. 23 Và để cho biết sự giàu có vinh quang Ngài trên những bình được thương xót mà Ngài đã chuẩn bị sẵn để được vinh quang, 24 tức là chúng ta, những người được kêu gọi không phải chỉ từ trong người Do Thái mà từ các dân tộc khác nữa. (1 Cô-rinh-tô 1:27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh;)
3. Mệnh lệnh của Ngài cho người hầu bàn: Đổ nước đầy
Giăng 2:7 Đức Chúa Jêsus biểu họ rằng: Hãy đổ nước đầy những ché nầy; thì họ đổ đầy tới miệng. (80-10 lít nước)
4. Họ vâng lời: Nghe và làm theo Lời Ngài
Hê-bơ-rơ 12:28 Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài;
5. Tới miệng: Thi-thiên 71:8 Hằng ngày miệng tôi đầy sự ngợi khen Và sự tôn vinh Chúa.
Giăng 10:10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật
Châm-ngôn 3:10 Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Giô-ên 2:24 Những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng tràn rượu mới và dầu
IV. PHÉP LẠ ĐƯỢC XẢY RA
1. Mệnh lệnh/Sự vâng lời: Giăng 2:8 Ngài bèn phán rằng: Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho.
2. Mệnh lệnh của Chúa: Ê-sai 55:10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. 12 Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. (La-xa-rơ: Hãy ra Giăng 11:43 -44)
3. Vâng lời: Gia-cơ 1:25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.
 Gương của quan thị vệ: Giăng 4:50 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Jêsus đã phán cho mình, bèn đi. 53 Người cha nhận biết rằng ấy là chính giờ đó Đức Chúa Jêsus đã phán cùng mình rằng: Con của ngươi sống; thì người với cả nhà đều tin. 54 Ấy là phép lạ thứ hai…
4. Phép lạ đến với kẻ coi tiệc/người dự tiệc cưới: Nếm được rượu mới:
Giăng 2:9 Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu (vả, người không biết rượu nầy đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ), (Ê-xê-chi-ên 47:8 Nước biển=Ngọt)
Giăng 2 bèn gọi chàng rể, 10 mà nói rằng: Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ.
• Với con người: Ngon trước/vừa vừa sau
• Với Chúa: Ngon cho đến bây giờ > Đến cuối cùng
Hê-bơ-rơ 13:8 Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi
5. Ngài được vinh hiển:
Giăng 2:11 Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhất, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; môn đồ bèn tin Ngài.
• Chúa đã ban phước cho hôn nhân đầu tiên và Ngài muốn phục hồi lại cho chúng ta: Sáng-thế Ký 1:27 Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. 28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. 29 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.
Giăng 2:12 Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em, và môn đồ Ngài đều xuống thành Ca-bê-na-um; và chỉ ở tại đó ít ngày thôi.
Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =