Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:23-35
Câu ghi nhớ: Ê-phê-sô 4:32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Mục đích: Hãy tha thứ để được Chúa cho tự do, được phước, và được chữa lành.
I. CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA THIÊN ĐÀNG
Ma-thi-ơ 18:23 Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình.
1. Vương quốc của nước trời giống như vậy: Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia.
Ngày tổng kết của vua: Vua muốn tính sổ các đầy tớ
2. Thời gian: Mat 18:24 Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ.
Cách lâu ngày: Chúa cho con người có thời gian
3. Chủ khiến họ khai trình (tính sổ): Chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ.
–   Người hầu việc Chúa như phải khai trình: Hê-bơ-rơ 13:17 Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em.
–   Mỗi người: phải khai trình:  Rô-ma 14:12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.
–   Người ngoại phải khai trình: 1 Phi-e-rơ 4:3 Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. 4 Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và gièm chê. 5 Nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết.
II. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU THIẾU NỢ
1. Vô danh: Ma-thi-ơ 25:24 Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua một vạn ta-lâng. (Nhiều thông tin khác nhau: Khoảng 10 triệu USD, khoảng 140 tỉ đồng VN…)
2. Phao lô: 1 Ti-mô-thê 1:13 ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin… 15 Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.
3. Chúng ta: Rô-ma 3:23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
III. MỆNH LỆNH CỦA CHỦ CHO CON NỢ
Ma-thi-ơ 18:25 Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người, đặng trả nợ.
1. Bởi vì chẳng có gì trả: Con nợ bất lực hoàn toàn
•   Bán người: Bị mất chính mình
•   Vợ con: Mất gia đình
•   Và gia tài người đặng trả nợ. Mất tất cả mình đang có
2. Cách giải quyết của người thiếu nợ với vua:
Ma-thi-ơ 18:26 Kẻ đầy tớ nầy bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết!
•   Sấp mình xuống chân chủ xin chủ thương xót: Thi-thiên 102:17 Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng, chẳng khinh dể lời nài xin của họ.
•   Xin gia hạn và hứa sẽ trả hết: Muốn trả nhưng chưa có khả năng
3. Thái độ của chủ với người bị thiếu nợ:
Ma-thi-ơ 18:27 Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho.
•   Chủ thương xót: 1 Phi-e-rơ 2:10 anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.
•   Thả người về: Ga-la-ti 5:1 Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.
•   Tha nợ cho: 1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Rô-ma 8:2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.
IV. THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC THA NỢ VỚI KẺ THIẾU NỢ MÌNH
Ma-thi-ơ 18:28 Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta! (1 Đơ-ni-ê tương đương tiền công trong 1 ngày, khoảng 3 tháng 10 ngày tiền công.
1. Nhưng khi đầy tớ đó ra về: Vừa mới ra khỏi sự hiện diện của Vua, của Chủ mình / Kinh nghiệm được sự tha thứ/ sự tự do/ sự phục hồi/sự vui mừng/sự đoàn tụ gia đình….
•   Gặp một người trong bạn làm việc thiếu nợ 100 đơ ni-ê: Rất nhỏ so với nợ mình đã thiếu
•   Hung dữ: thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta! (Thi 10:13 Vì cớ sao kẻ ác khinh dể Đức Chúa Trời, và nghĩ rằng: Chúa sẽ chẳng hề hạch hỏi?)
2. Thái độ của người bị thiếu nợ:
Mat 18:29 Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh.
•   Sấp mình xuống van xin: Làm y như chủ nợ đã làm với người mình thiếu nợ:
•   Không thương xót: 30 Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.
•   Chúng ta ngày trước: Tít 3:3 Vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau.
4. Thái độ của những người bạn khi thấy sự việc xảy ra: Đi báo cho chủ
Mat 18:31 Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. (Ê-sai 21:6 Vì Chúa phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, sắp đặt vọng canh, thấy việc gì thì báo).
V. HẬU QUẢ CỦA SỰ KHÔNG THA THỨ
1. Thái độ của người chủ khi nghe điều này:
Math 18:32 Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta; 33 ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? 34 Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ.
•   Chủ đòi đầy tớ ấy đến: Tự gây tai họa cho mình
•   Chủ quở trách: Hỡi đầy tớ độc ác kia
Ma-thi-ơ 6:12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; 13 Xin chớ để chúng tôi bị sa vao chước cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Lu-ca 11:4 xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình;
•   Ta đã tha hết nợ cho ngươi. Mi-chê 7:19 Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, giập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài; và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển.
•   Không thương xót như mình đã được thương xót: 2 Sa-mu-ên 22:26 Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại; 27 Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nhiệm lại.
Châm-ngôn 14:31 Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo hóa mình; Còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài.
•   Chủ nỗi giận: Phú nó cho kẻ giữ ngục/ cho đền khi trả hết nợ.
Ma-thi-ơ 5:25 Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù.
2. Cách Chúa sẽ đối xử với chúng ta:
Math 18:35 Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.
•   Nhờ Chúa tự xử để khỏi bị Chúa xử:
 Anh em nghịch cùng mình: Ma-thi-ơ 5:23 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.
 Có sự bất bình cùng ai: Mác 11:25 Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi.
 Giận/ mắng: Ma-thi-ơ 5:22 Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt.
Cảnh báo: Ê-phê-sô 4:30 Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. 31 Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. 32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
VI.  CHÚA DẠY CHÚNG TA THA THỨ CHO NHAU
1.  Giải quyết với nhau: Ma-thi-ơ 18:15 Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại.
Gia-cơ 5:16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện , thật có linh nghiệm nhiều.
2.   Giải quyết với hai ba người: Ma-thi-ơ 18:16 Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn.
3.   Báo với hội thánh: Ma-thi-ơ 18:17 Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy.
4.   Tha tội cho anh em mình 70×7: Ma-thi-ơ 18:21 Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? 22 Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy. (490)
5.   Tha thứ như Chúa đã tha cho mình: Mi-chê 7:18 Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. (Ê-sai 44:22 Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi.) Lu-ca 23:34 Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.
Cầu nguyện theo theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 3 =