Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Sáng Thế Ký đoạn 17
Câu ghi nhớ: Nhưng Chúa đã một ý nhất định, ai làm cho Ngài đổi được? Điều gì lòng Ngài muốn, ắt Ngài làm cho thành. (Gióp 23:13)
Mục đích: Giúp chúng ta biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Hãy tin và chờ đợi thì Ngài sẽ cho chúng ta điều tốt nhứt.

I. Chúa hiện ra với Áp-ram:
Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn.
1. Thời điểm: Chín mươi chín tuổi: Già nua, không có hy vọng về con cái .
2. Bày tỏ Danh Ngài: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng: EL SHADDAI
Giê-rê-mi 32: 27 Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?
Ma-thi-ơ 19:26 Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được.
3. Mạng lịnh cho Ông: Ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn.

II. Chúa lập lại giao ước với Áp-ram:
Sáng Thế Ký 17: 2 Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá-bội. 3 Áp-ram bèn sấp mình xuống đất; …
1. Nhắc lại lời giao ước: Làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá-bội.
Chúa đã hứa:
*Sáng Thế Ký 12: 2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn;…
*Sáng Thế Ký 13: 16 Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất; thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy.
2. Thái độ của Áp-ram khi nghe Chúa phán: Áp-ram bèn sấp mình xuống đất;
* Một số ý nghĩa của sự sấp mình trước mặt Chúa: Khiêm nhường , hạ mình.
–  Ngợi khen Chúa: 24:48 Đoạn, tôi cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi, mà đã dẫn tôi vào đường chính đáng, để chọn được cho con trai người con gái của em chủ tôi.
–  Thờ phượng Chúa: Khải Huyền 11:16 Hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời, trên ngai mình, đều cúi mình sấp mặt xuống, thờ lạy Đức Chúa Trời,…
–  Xưng nhận Ngài là Chúa: 1 Các Vua 18: 39 Thấy vậy, cả dân sự sấp mình xuống đất, và la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời!
–  Ăn năn:
– Giô-suê 7: 6 Giô-suê bèn xé áo mình, rồi người và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên sấp mặt xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối, và vãi bụi đất trên đầu mình.
– Ê-xơ-ra 10: 1 Trong lúc E-xơ-ra cầu nguyện như vậy, vừa khóc vừa xưng tội và sấp mình xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Y-sơ-ra-ên, người nam và nữ rất đông, nhóm hiệp xung quanh người; chúng cũng khóc nức nở.
–  Cầu thay: Phục Truyền 9:18 Đoạn, vì cớ các ngươi làm dữ, phạm tội trọng trước mặt Đức Giê-hô-va, chọc cho Ngài giận, nên ta lại sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm như lần trước, không ăn bánh và chẳng uống nước.
3. Trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc:
Sáng Thế Ký 17: 3b Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: 4 Nầy, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi; vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc.

III. Chúa đổi tên Áp-ram:
Sáng Thế Ký 17: 5 Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Áp-ram nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Áp-ra-ham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Sáng Thế Ký 17: 6 Ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước; và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra.
1. Chẳng còn gọi ngươi là Áp-ram nữa: Áp-ram: Cha cao quý; Áp-ra-ham: Cha của nhiều dân tộc: cao hơn, bức phá.
2. Sanh sản rất nhiều: phát triển.
3. Thành nhiều nước: lan rộng, vươn xa.
4. Cha của các vua: tôn trọng, cao quý (Giô-sép, Đa-vít).
Vua Sa-lô-môn: 1 Sử Ký 29: 25 Đức Giê-hô-va khiến cho Sa-lô-môn được rất cao trọng tại trước mặt cả Y-sơ-ra-ên, và ban cho người được oai nghiêm, đến đỗi trong Y-sơ-ra-ên chẳng có một vua nào trước người được như vậy.
2 Sử Ký 9: 22 Ấy vậy, vua Sa-lô-môn trổi hơn các vua trên đất về sự khôn ngoan.
Ma-thi-ơ 12:42 Đến ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn!
Khải Huyền 19:16 Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa.

IV. Phần của Chúa:
Sáng Thế Ký 17: 7 Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời; ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi.
8 Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đang kiều ngụ, tức toàn xứ Ca-na-an, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.
1. Lập giao ước đời đời: không đổi ý
Gióp 23: 13 Nhưng Chúa đã một ý nhất định, ai làm cho Ngài đổi được? Điều gì lòng Ngài muốn, ắt Ngài làm cho thành.
Giô-suê 21: 45 Trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Y-sơ-ra-ên, chẳng có một lời nào là không thành: thảy đều ứng nghiệm hết.
Công Vụ 2: 39 Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.
2. Cho toàn xứ Ca-na-an: trọn vẹn
Giê-rê-mi 32: 22 Ngài ban cho họ đất nầy, là đất đượm sữa và mật, mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ xưa kia.
Ê-xê-chi-ên 20: 6 ngày đó ta thề hứa cùng chúng nó rằng ta sẽ đem chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô đặng vào đất mà ta đã tìm sẵn cho chúng nó, tức là đất đượm sữa và mật ong, vinh hiển nhất trong các đất.
Giăng 19: 30 Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.
3. Ta làm Đức Chúa Trời họ:
Châm Ngôn 8: 31 Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người. (Ta vui về địa cầu có người sinh sống của Ngài; Ta lấy làm vui thích nơi thế giới loài người – BDM).
Xuất 25: 8 Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ.
Ê-sai 9: 5 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an (Em-ma-nu-ên).

V. Phần của dòng dõi Áp-ra-ham:
1. Giữ giao ước:
Sáng Thế Ký 17: 9 Đoạn, Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rằng: Phần ngươi cùng dòng dõi ngươi, từ đời nọ sang đời kia, sẽ giữ sự giao ước của ta.
Giăng 14: 21 Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.
Giăng 12: 26 Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quý người.
2. Dấu hiệu của Giao ước: giữ phép cắt bì.
a. Cắt bì Cựu Ước:
Sáng Thế Ký 17: 10 Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì; ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta và các ngươi, cùng dòng dõi sau ngươi.11 Các ngươi phải chịu cắt bì; phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. 12 Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi, hoặc sanh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được tám ngày rồi, đều phải chịu phép cắt bì. 13 Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sanh tại trong nhà ngươi, hay đem tiền ra mua về; sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. 14 Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình, sẽ bị truất ra khỏi ngoài dân sự mình; người đó là kẻ bội lời giao ước ta.
b. Cắt bì Tân Ước:
Cô-lô-se 2: 11 Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. 12 Anh em đã bởi phép báp-tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. 13 Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta.
Rô-ma 2: 28 Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa, thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài, thì không phải là phép cắt bì; 29 nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời.
Rô-ma 3: 30 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa.
Rô-ma 4: 9 Vậy, lời luận về phước đó chỉ chuyên về kẻ chịu cắt bì mà thôi sao? Cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Vả, chúng ta nói rằng đức tin của Áp-ra-ham được kể là công bình cho người.

VI. Đổi tên Sa-rai thành Sa-ra: Sa-ra là Công Chúa
Sáng Thế Ký 17: 15 Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rằng: còn Sa-rai, vợ ngươi, chớ gọi là Sa-rai nữa; nhưng Sa-ra là tên người đó. 16 Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai, Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc; những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra.
1. Chớ gọi là Sarai nữa: Thay đổi cách gọi vợ mình.
2. Được ban phước & sanh một con trai.
3. Mẹ của các vua của các dân tộc.

VII. Thái độ của Áp-ra-ham về lời Chúa hứa cho con cái:
Sáng Thế Ký 17: 17 Áp-ra-ham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng: Hồ dễ người đã trăm tuổi rồi, mà sanh con được chăng? Còn Sa-ra, tuổi đã chín mươi, sẽ sanh sản được sao?
1. Sấp mình xuống đất: thờ phượng.
2. Cười thầm: Vì nghĩ mình và vợ quá già: không thể xảy ra được.
Sáng Thế Ký 17: 2 Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Ê-li-ê-se, người Đa-mách. 3 Áp-ram lại nói rằng: Nầy, Chúa làm cho tôi tuyệt-tự; một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. 4 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Áp-ram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi. 5 Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. 6 Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.
3. Cầu xin cho Ích-ma-ên:
Sáng Thế Ký 17: 18 Áp-ra-ham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Ích-ma-ên vẫn được sống trước mặt Ngài!
4. Chúa xác định với Áp-ram về đứa con trai:
Sáng Thế Ký 17: 19 Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sa-ra vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Y-sác. Ta sẽ lập giao ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó.
a. Thật vậy: chắc chắn thật (Dân Số Ký 23: 19).
b. Chúa đặt tên là Y-sác: nghĩa là Cười.
c. Và Chúa sẽ lập giao ước cùng Y-sác và cho dòng dõi người.
5. Nhậm lời cầu thay cho Ích-ma-ên:
Sáng Thế Ký 17: 20 Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho Ích-ma-ên. Nầy, ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sanh sản và thêm nhiều quá-bội; người sẽ là tổ phụ của mười hai vị công-hầu, và ta làm cho người thành một dân lớn.
a. Ta sẽ ban phước.
b. Sẽ làm cho sanh sản thêm nhiều quá bội.
c. Tổ phụ của mười hai vị công hầu.
d. Thành một dân lớn.
6. Chúa xác định một lần nữa về Y-sác:
Sáng Thế Ký 17: 21 Nhưng ta sẽ lập giao ước ta cùng Y-sác, độ khoảng nầy năm tới Sa-ra phải sanh cho ngươi.
7. Chúa ngự lên:
Sáng Thế Ký 17: 22 Khi Đức Chúa Trời đã phán xong, thì Ngài từ Áp-ra-ham ngự lên.

VIII. Áp-ra-ham vâng lời Chúa dạy:
Sáng Thế Ký 17: 23 Chính ngày đó, Áp-ra-ham bắt Ích-ma-ên, con trai mình, và hết thảy các người nam trong nhà, hoặc sanh tại đó, hoặc đem tiền ra mua về, mà làm phép cắt bì cho, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. 24 Vả, khi Áp-ra-ham chịu phép cắt bì, thì đã được chín mươi chín tuổi; 25 còn Ích-ma-ên, con người, khi chịu phép cắt bì, thì được mười ba tuổi. 26 Cũng trong một ngày đó, Áp-ra-ham và Ích-ma-ên chịu phép cắt bì, 27 và mọi người nam trong nhà, hoặc sanh tại đó, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, đồng chịu phép cắt bì với người (cả nhà đều chịu cắt bì).

“Cảm tạ ơn Chúa vì con có một Đức Chúa Trời quyền năng lớn lao vô cùng, đầy yêu thương, nhẫn nại đối với cuộc đời con. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Jesus Christ là Đấng hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Xin Đức Chúa Thánh Linh giúp con tin cậy nơi Ngài hoàn toàn và bởi đức tin con được hưởng gia tài trong Đức Chúa Jesus Christ. Amen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 6 =