Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 18

Câu gốc: Ô-sê 6:3 Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.
Mục đích: Đức Chúa Trời là Đấng giữ đúng Lời hứa của Ngài, theo kỳ nhất định.

I. ĐỨC CHÚA TRỜI HIỆN RA CÙNG ÁP-RA-HAM
Sáng Thế Ký 18:1 Đức Chúa Trời hiện ra: Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham nơi lùm cây dẻ bộp của Mam-rê, đang khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày.
1. Đang ngồi nơi cửa trại
2. Lúc trời nắng ban ngày (Gặp Chúa thật sự mặt đối mặt)
II. CÁCH ÁP-RA-HAM ĐÓN TIẾP CHÚA
Sáng Thế Ký 18:2 Áp-ra-ham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mình xuống đất.
1. Nhướng mắt lên
2. Vừa khi thấy (nhận ra Chúa)
3. Chạy đến (nhiệt tình chào đón)
4. Sấp mình xuống (thờ phượng Ngài)
III. MỜI CHÚA VÀO NHÀ
Sáng Thế Ký 18:3 và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tớ Chúa, đừng bỏ đi luôn. 4 Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây nầy.
1. Lạy Chúa (Chúa là Chúa, là Chủ)
2. Xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tớ Chúa (Mời Ngài vào nhà)
Giăng 2:2 Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài (phép lạ xảy ra)
Khải Huyền 3:20 Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. (Chưa mời Ngài vào nhà)
Ma-thi-ơ 8:34 Cả thành liền ra đón Đức Chúa Jêsus; khi vừa thấy Ngài, thì xin Ngài đi ra khỏi xứ mình. (Từ chối Ngài).
3. Rửa chân (phục vụ, quan tâm, hoan nghênh)
Lu-ca 7:44 Đoạn, Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Si-môn rằng: Ngươi thấy đàn bà nầy không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân; nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi.
4. Nằm nghỉ (có chỗ cho Ngài)
Lu-ca 9:58 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.
IV. MUỐN PHỤC VỤ CHÚA
Sáng Thế Ký 18:5 Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ dời gót lên đường; vì cớ ấy, nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tớ các đấng vậy. Các đấng phán rằng: Hãy cứ việc làm như ngươi đã nói.
1. Muốn đãi Chúa: Hê-bơ-rơ 13:2 Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết.
2. Được Chúa chấp nhận: Châm Ngôn 8:31 Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người.
Thi Thiên 132:13 Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn; Ngài ước Si-ôn làm nơi ở của Ngài; 14 Đây là nơi an nghỉ ta đời đời. Ta sẽ ngụ ở đây, vì ta có ước ao như thế.
Khải Huyền 3:20  Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.
V. CÁCH PHỤC VỤ
Sáng Thế Ký 18:6 Đoạn, Áp-ra-ham lật đật vào trại đến cùng Sa-ra mà rằng: Hãy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi, rồi làm bánh nhỏ. 7 Áp-ra-ham bèn chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn; 8 rồi lấy mỡ-sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong, dọn ngay trước mặt các đấng; còn người thì đứng hầu trước mặt, dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn.
1. Nhanh chóng (có kế hoạch).
2. Chia cho vợ làm bánh.
3. Áp-ra-ham đi làm thịt bò.
4. Chia cho đầy tớ nấu.
5. Đứng hầu hạ Chúa.
VI. CHÚA QUAN TÂM ĐẾN VỢ CỦA ÁP-RA-HAM
Sáng Thế Ký 18:9 Các đấng hỏi Áp-ra-ham rằng: Sa-ra, vợ ngươi, ở đâu? Đáp rằng: Kìa, nàng ở trong trại kia.
1. Chúa nhắc lại lời hứa về đứa con:
Sáng Thế Ký 18:10 Một đấng nói rằng: Trong độ một năm nữa, ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó, Sa-ra, vợ ngươi, sẽ có một con trai. Sa-ra ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó, nghe các lời nầy.
2. Hoàn cảnh hiện tại: không thể có con được
Sáng Thế Ký 18: 11 Vả, Áp-ra-ham cùng Sa-ra đã già, tuổi tác đã cao; Sa-ra không còn chi nữa như thế thường người đàn bà.
3. Thái độ của Sa-ra khi nghe lời Chúa: cười thầm vì nghĩ cả hai đã già
Sáng Thế Ký 18:12 Sa-ra cười thầm mà rằng: Già như tôi thế nầy, dễ còn được điều vui đó sao? Còn chúa tôi cũng đã già rồi!
4. Chúa biết bà đang nghĩ gì:
Sáng Thế Ký 18:13 Đức Giê-hô-va phán hỏi Áp-ra-ham rằng: Cớ sao Sa-ra cười như vậy mà rằng: Có quả thật rằng tôi già đến thế nầy lại còn sanh sản chăng? (Nghi ngờ).
5. Nhắc lại Danh Ngài:
Sáng Thế Ký 18:14 Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định, trong một năm nữa, ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sa-ra sẽ có một con trai. (Toàn năng)
Chúa phán với Giê-rê-mi: Giê-rê-mi 32: 27 Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?
*  Chúa Jesus phán với các môn đồ: Lu-ca 18:27 Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được.
*   Thiên sứ nói với Ma-ri: Lu-ca 1:37 Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.
6. Sợ và chối:
Sáng Thế Ký 18:15 Vì Sa-ra sợ, nên chối mà thưa rằng: Tôi có cười đâu! Nhưng Ngài phán rằng: Thật ngươi có cười đó!
VII. TẤM LÒNG CỦA ÁP-RA-HAM ĐỐI VỚI CHÚA
1. Theo tiễn Chúa: Sáng Thế Ký 18:16 Các đấng đều đứng dậy mà đi, ngó về phía Sô-đôm. Áp-ra-ham cũng theo để tiễn bước các đấng. (Đi theo Chúa)
2. Được Chúa bày tỏ: Sáng Thế Ký 18:17 Đức Giê-hô-va phán rằng: Lẽ nào ta giấu Áp-ra-ham điều chi ta sẽ làm sao?
Giê-rê-mi 23: 18 Vì ai đã đứng dự trong cuộc nghị luận của CHÚA, để được thấy và nghe lời phán của Ngài? Ai đã chăm chú ghi nhận lời Ngài để công bố ra? 22 Giá mà chúng chịu đứng dự trong cuộc nghị luận của Ta, chúng có thể công bố những lời Ta cho dân Ta rồi,và chúng đã có thể giúp dân Ta quay khỏi con đường gian ác,tức lìa bỏ những việc gian tà của chúng rồi.”
Phục Truyền 29: 29 Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta; song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta, và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp nầy.
VIII. CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA CHO ÁP-RA-HAM VÀ DÒNG DÕI ÔNG
Sáng Thế Ký18:18 vì Áp-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. 19 Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.
1. Chắc sẽ trở thành một dân lớn & cường thạnh:
Phục Truyền 4:6 Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lịnh và luật lệ nầy; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ nầy, sẽ nói rằng: dân nầy là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai! (Tại sao người Do Thái thông minh).
2. Thế gian sẽ nhờ người mà được phước:
Lu-ca 1: 54 Ngài đã vùa giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài, và nhớ lại sự thương xót mình đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn.
3. Được chọn và khiến dạy cho con và nội nhà mình giữ đạo Đức Chúa Trời:
Phục Truyền 11: 19 Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. 20 Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, 21 hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất.
4. Làm các điều công bình ngay thẳng:
Thi Thiên 11:7 Vì Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài yêu sự công bình: những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.
Thi Thiên 15:1 Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? 2 Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, và nói chân thật trong lòng mình…
5. Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm:
1 Các Vua 8:56 Đáng khen ngợi Đức Giê-hô-va, là Đấng đã ban sự bình yên cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, tùy theo các lời Ngài đã hứa! Về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se, kẻ tôi tớ Ngài, phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm.
IX. BÀY TỎ Ý ĐỊNH CỦA NGÀI VỀ SÔ-ĐÔM VÀ GÔ-MÔ-RƠ
Sáng Thế Ký 18:20 Đức Giê-hô-va phán rằng: Tiếng kêu oan về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. 21 Ta muốn ngự xuống, để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng; nếu chẳng thật, thì ta sẽ biết. 22 Vậy, các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sô-đôm; nhưng Áp-ra-ham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va.
1. Tiếng kêu oan: thật quá lớn
2. Tội lỗi thành đó: thật là trọng
Giê-rê-mi 23:14 Nhưng, nơi bọn tiên tri ở Giê-ru-sa-lem, ta đã thấy sự đáng gớm ghiếc: chúng nó phạm tội tà dâm, bước theo sự giả dối; chúng nó làm cho cứng vững tay kẻ dữ, đến nỗi chẳng ai xây bỏ sự ác của mình. Ta coi chúng nó thảy đều như Sô-đôm, và dân cư nó như Gô-mô-rơ.
Giu-đe 1: 7 Lại như thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ (ham muốn nhục dục ngược với tự nhiên hay vui thú dâm ô, chạy theo tình dục đồng giới), thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời, làm gương để trước mặt chúng ta.
3. Ngự xuống để xem xét: (luôn cho thêm cơ hội để ăn năn)
Ê-xê-chi-ên 22:30 Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai.
4. Áp-ra-ham hãy còn đứng chầu trước mặt Chúa: (chờ đợi Chúa, thích ở bên Chúa)
Châm Ngôn 8:34 Người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. 35 Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống, và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va.
X. CÁCH ÁP-RA-HAM CẦU THAY VÀ CÁCH CHÚA TRẢ LỜI
Ê-sai 59:16 thấy không có người, chẳng ai cầu thay, thì lấy làm lạ lùng.
Sáng Thế Ký 18:23 Áp-ra-ham lại gần và thưa rằng: Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao?
1. Áp ra ham lại gần:
Hê-bơ-rơ 10:19 Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh,
Hê-bơ-rơ 4:16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển (ngôi ơn phước), để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời.
2. Dựa vào ơn thương xót của Chúa mà cầu xin:
Sáng Thế Ký 18:24 Ngộ trong thành có năm mươi người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì cớ năm mươi người công bình ở trong sao?
3. Dựa vào sự đoán xét công bình của Chúa:
Sáng Thế Ký 18:25 Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác; đến đỗi kể người công bình cũng như người độc ác. Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ! Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?
4. Cách Chúa trả lời:
Sáng Thế Ký 18:26 Đức Giê-hô-va phán rằng: Nếu ta tìm được trong Sô-đôm năm mươi người công bình, vì tình thương bấy nhiêu người đó ta sẽ tha hết cả thành.
5. Tiếp tục cầu thay & Chúa trả lời:
Sáng Thế Ký 18:27 Áp-ra-ham lại thưa rằng: mặc dầu tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa. 28 Hãy trong năm mươi người công bình rủi thiếu hết năm; vì cớ năm người thiếu Chúa sẽ diệt hết cả thành chăng? Ngài trả lời rằng: Nếu ta tìm được có bốn mươi lăm người, ta chẳng diệt thành đâu. 29 Áp-ra-ham cứ thưa rằng: Ngộ trong thành chỉ có bốn mươi người công bình, thì sẽ ra sao? Ngài phán rằng: Ta sẽ chẳng diệt đâu, vì tình thương bốn mươi nầy. 30 Áp-ra-ham tiếp: Tôi xin Chúa đừng giận, thì tôi sẽ thưa: Ngộ trong đó chỉ có ba mươi người, thì sẽ ra sao? Ngài phán: Nếu ta tìm trong đó có ba mươi người, thì ta chẳng diệt đâu. 31 Áp-ra-ham thưa rằng: Tôi đây cũng cả gan thưa cùng Chúa: Nếu chỉ có hai mươi người, thì lại làm sao? Ngài rằng: Vì tình thương hai mươi người đó, ta sẽ chẳng diệt thành đâu.
6. Tiêu chuẩn cuối cùng:
Sáng Thế Ký 18:32 Áp-ra-ham lại thưa: Xin Chúa đừng giận, để cho tôi thưa chỉ một lần nầy nữa: Ngộ chỉ có mười người, thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng: Ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu, vì tình thương mười người đó. (Gia đình của Lót không đủ số lượng để Chúa làm).
Môi-se và A-rôn: Dân Số Ký 16:48 Người đứng giữa kẻ chết và kẻ sống, thì tai vạ bèn ngừng lại.
Rô-ma 8:26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.
Hê-bơ-rơ 7:25 Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.
1 Giăng 2:1 Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Đấng công bình.
7. Chúa ngự đi:
Sáng Thế Ký 18:33 Khi Đức Giê-hô-va phán xong cùng Áp-ra-ham, thì Ngài ngự đi; còn Áp-ra-ham trở về trại mình.
Giăng 14:16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời.
Cầu nguyện: Cảm ơn Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương con. Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó? Thi Thiên 8:4 Không những Ngài thăm viếng mà Ngài ở trong con bởi Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa chúng con và Ngài muốn bày tỏ cho con chương trình kế hoạch của Ngài. Xin Đức Chúa Thánh Linh giúp cho con biết cách để yêu thương, phục vụ và tôn kính sự hiện diện của Ngài giống như Áp-ra-ham vậy. Cảm ơn Chúa Jesus. Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 11 =