Tải MP3 Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:33-46; Ê-sai 5:1-7

Câu ghi nhớ: Giăng 15:16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh Ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi
Mục đích: Ý Chúa muốn chúng ta luôn được kết quả cho Ngài.

I. CHỦ NHÀ / CHỦ VƯỜN NHO
Ma-thi-ơ 21:33a Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia, trồng một vườn nho.  Giăng 15:1 Ta là gốc nho thật, Cha Ta là người trồng nho.
1. Vườn nho: Ê-sai 5:7a Vả, vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà Y-sơ-ra-ên, và những người của Giu-đa tức là cây mà Ngài ưa thích.
2. Tình yêu của Chủ vườn nho: Ê-sai 5:1 Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt.
Sô-phô-ni 3:17 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.
3. Kế hoạch của Chủ vườn nho: Ê-sai 5:2 Người khai phá ra; cất bỏ những đá; trồng những gốc nho xinh tốt; dựng một cái tháp giữa vườn, và đào một nơi ép rượu.
Ma-thi-ơ 21:33b rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và cất một cái tháp; rồi cho những kẻ trồng nho mướn, và đi qua xứ khác.
• Người khai phá ra:
Thi-thiên 80:8 Từ Ê-díp-tô Chúa đã dời sang một cây nho; Chúa đuổi các dân ra, rồi trồng cây ấy; (Giê-rê-mi 2:6)
• Cất bỏ những đá: Ê-xê-chi-ên 11:19 Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú thần mới trong các ngươi; bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó, và sẽ cho chúng nó lòng thịt;
• Trồng những nhánh nho xinh tốt: Ê-xê-chi-ên 17:8 Gốc nho đã được trồng nơi đất tốt, gần nơi nhiều nước, hầu cho nứt tược, ra trái, trở nên cây nho tốt.
Giê-rê-mi 32:41 Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng hết linh hồn trồng chúng nó trong đất nầy. (Giê-rê-mi 2:21)
• Rào chung quanh:
Để biệt riêng: Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5 Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời Ta và giữ sự giao ước Ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về Ta, vì cả thế gian đều thuộc về Ta.
Giê-rê-mi 2:3 Y-sơ-ra-ên vốn là dân biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va; vốn là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài. Phàm những kẻ nuốt dân ấy sẽ có tội; tai vạ sẽ lâm trên họ, Đức Giê-hô-va phán vậy. (1 Phi-e-rơ 2:9)
Giăng 17:16 Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian.
Bảo vệ: Xa-cha-ri 2:5 Vì Ta, Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh nó, và sẽ làm sự vinh hiển ở giữa nó. (Thiên sứ: Thi-thiên 34:7; Hàng rào: Ma-la-chi 3:11)
• Ở trong đào một cái hầm ép rượu: Chuẩn bị cho sau khi hái trái nho
Ê-sai 63:2 Áo ngươi có màu đỏ, áo xống của ngươi như của người đạp bàn ép rượu là vì sao?
• Và cất một cái tháp: Canh giữ
Giê-rê-mi 24:6 Ta sẽ để con mắt Ta trên chúng nó làm ích cho, và Ta sẽ đem họ về trong xứ nầy, lập lên mà không phá đi nữa, trồng lại mà không nhổ đi nữa.
2 Sa-mu-ên 22:3 Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chửng cứu tôi, Ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi; Hỡi Đấng che chở tôi! ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo. (Châm-ngôn 18:10)
• Rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác: Giao tạm thời và sẽ trở lại
Khải-huyền 11:18 Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến: giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. (Khải 22:20)

II. THÁI ĐỘ CỦA BỌN TRỒNG NHO ĐỐI VỚI CHỦ
1. Chủ sai đầy tớ đến: Ma-thi-ơ 21:34 Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu hoa lợi. (Ê-sai 5:2b Vả, người mong rằng sẽ sanh trái nho; nhưng nó lại sanh trái nho hoang. Ê-sai 5:7b Ngài trông họ được công chánh, mà nầy, có sự bạo ngược; trông được công bình, mà nầy, có tiếng kêu la.)
2. Đối với những người Chủ sai đến: Ma-thi-ơ 21:35 Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ. 36 Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước; thì họ cũng đối đãi một cách. (Ma-thi-ơ 23:34-37)
3. Đối với Con của Chủ vườn nho: Ma-thi-ơ 21:37 Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ, vì nói rằng: Chúng nó sẽ kính trọng con ta. 38 Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó, thì nói với nhau rằng: Người nầy là kẻ kế tự đây; hè! hãy giết nó đi, và chiếm lấy phần gia tài nó. 39 Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho, và giết đi.
4. Đức Chúa Jêsus hỏi: Ma-thi-ơ 21:40 Vậy, khi người chủ vườn nho đến, thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thể nào?
5. Họ trả lời: Ma-thi-ơ 21:41 Chúng trả lời rằng: Người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở, và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa.
Ma-thi-ơ 21:42 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh: Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, trở nên đá đầu góc nhà; ấy là việc Chúa làm, và là một sự lạ trước mắt chúng ta, hay sao?
6. Nhận biết Chúa nói mình: Ma-thi-ơ 21:45 Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó, thì biết Ngài nói về mình.
7. Chống lại Chúa: Ma-thi-ơ 21:46 Họ bèn tìm cách để bắt Ngài; song sợ thiên hạ vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri. (Giê-rê-mi 12:2 Ngài đã vun trồng họ; họ đã đâm rễ, lớn lên và ra trái. Miệng họ ở gần Ngài, song lòng họ cách xa Ngài.)

III. KẾ HOẠCH CHO VƯỜN NHO CHỐNG NGHỊCH
Ê-sai 5:3 Hỡi dân ở Giê-ru-sa-lem cùng người Giu-đa, vậy thì bây giờ Ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa Ta với vườn nho Ta. 4 Có điều chi nên làm cho vườn nho Ta mà Ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi Ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy?
1. Rút sự bảo vệ: Ê-sai 5:5 Nầy, Ta sẽ bảo các ngươi về điều Ta định làm cho vườn nho Ta: Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt; Ta hạ tường xuống, nó sẽ bị giày đạp.
2. Không chăm sóc: Ê-sai 5:6 Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sửa, chẳng vun xới; nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc và chà chuôm; ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa. (Ê-sai 7:23 Xảy ra trong ngày đó, phàm chỗ đất trồng được một ngàn gốc nho, đáng giá một ngàn siếc-lơ bạc, sẽ mọc đầy những gai gốc và chà chuôm.)
3. Bị nhổ: Ma-thi-ơ 15:13 Ngài đáp rằng: Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi.
4. Dời qua cho nước khác: Ma-thi-ơ 21:43 Bởi vậy, Ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.
Công-vụ 13:46 Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng: Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối, và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây nầy, chúng ta mới xây qua người ngoại. (Giê- 4:1)
5. Bị tan nát: Ma-thi-ơ 21:44 Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị giập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhằm thì sẽ tan tành như bụi. (Châm-ngôn 8:36 Nhưng ai phạm đến Ta, làm hại cho linh hồn mình; Còn kẻ nào ghét Ta, ắt ưa thích sự chết.) (Ê-xê-chi-ên 15:6-8)

IV. LÀM THẾ NÀO ĐỂ KẾT QUẢ CHO CHỦ?
1. Đừng làm theo đời này: Rô-ma 12:2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.
2. Giữ đời sống mình trong sạch: Giăng 15:3 Các ngươi đã được trong sạch, vì lời Ta đã bảo cho. (2 Ti-mô-thê 3:16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.)
3. Hiểu lời Chúa: Ma-thi-ơ 13:23 Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.
4. Yêu mến Lời Chúa: Thi-thiên 1:2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.
5. Gắn liền vào Chúa: Giăng 15:4 Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được.
6. Chịu tỉa sửa: Giăng 15:2 Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.
Hê-bơ-rơ 12:6 Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.
Khải-huyền 3:19 Phàm những kẻ Ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.
7. Giữ lời Chúa dạy: Gia-cơ 1:25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.

CẦU NGUYỆN: Lạy Đức Chúa Jêsus kính yêu, bởi ân điển và sự thương xót của Ngài xin hãy giúp con hiểu biết tấm lòng của Chúa dành cho cuộc đời con, để con không bị đưng nhưng được kết quả luôn luôn cho Ngài. Bởi Đức Thánh linh của Chúa ban ơn qua cuộc đời con, nhiều người sẽ tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình và tiếp tục kết quả cho Ngài. Trong Danh Đức Chúa Jêsus, Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + two =