Tải MP3 Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Giăng 15:1-8

Câu ghi nhớ: Giăng 15:4 Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được.
Mục đích: Giúp chúng ta biết liên kết với Chúa để được kết nhiều quả cho Ngài.

I. TRÁI NHO/ THÂN CÂY NHO
1. Đặc ân Chúa ban cho: Các Quan Xét 9:11 Nhưng cây vả đáp rằng: Ta há sẽ bỏ sự ngọt ngon và trái tươi tốt ta đặng đi xao động trên các cây cối ư? Ê-sai 65:8a  Đức Giê-hô-va phán như vầy: Khi người ta thấy rượu mới trong chùm nho, thì rằng: Đừng làm hư đi, vì trong trái đó có phước lành;
2. Được Chúa sử dụng:
• Trong bữa tiệc cuối cùng: Ma-thi-ơ 26:29Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, Ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà Ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha Ta.
• Hình ảnh của Huyết giao ước: Ma-thi-ơ 26:28 vì nầy là huyết Ta, huyết của sự giaoước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.
• Giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn: 2 Sa-mu-ên 16:1 Đa-vít vừa trèo qua khỏi chót núi, thì Xíp-ba, tôi tớ của Mê-phi-bô-sết, đến đón vua với hai con lừa mang bành chở hai trăm ổ bánh, một trăm cái bánh nhỏ bằng trái nho, một trăm cái bánh nhỏ bằng trái vả, và một bầu rượu nho. 2 Vua hỏi Xíp-ba rằng: Ngươi có ý dùng điều đó làm chi? Xíp-ba thưa rằng: Hai con lừa dùng làm vật cỡi cho nhà vua; bánh và trái nho dùng làm đồ ăn cho các người trai trẻ, còn rượu để dùng cho những kẻ mệt nhọc trong đồng vắng uống.
• Bổ sức người đói: 1 Sa-mu-ên 30:12 cũng ban cho người ăn một cái bánh trái vả khô và hai bánh nho khô. Người ăn, bèn được hồi sức lại; vì trong ba ngày ba đêm người không ăn, không uống chi hết.

II. GỐC NHO VÀ NGƯỜI TRỒNG NHO
Giăng 15:1 Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho.
1. Ta là Gốc Nho thật:
• Không chút chi dối trá: 1 Phi-e-rơ 2:22 Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; (Giăng 10:41 Có nhiều kẻ đến cùng Ngài, mà nói rằng: Giăng chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Giăng đã nói về người nầy là thật.)
• Lẽ thật: Giăng 14:6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống;
chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.(Công-vụ 4:12)
• Hiệp một với Đức Chúa Cha: Giăng 14:20 Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi.(Giăng 10:30 Ta với Cha là một)
• Nhận sự sống từ nơi Cha: Giăng 5:26 Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy; Giăng 5:30 Ta không thể tự mình làm nổi việc gì;
 Gốc nho giả:
• Christ giả: Ma-thi-ơ 24:24 Vì nhiềuchrist giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấulớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.(2 Cô-rinh-tô 11:14 Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng.Giăng 8:44c vì nó vốn là kẻ nói dối vàlà cha sự nói dối.)
• Tiên tri giả: Ma-thi-ơ 7:15 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.
• Giáo sư giả: 2 Phi-e-rơ 2:1 Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. (Ma-thi-ơ 23:13 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.)
2. Cha Ta là người trồng nho: Giăng 15:2 Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.
• Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết;
Ê-sai 10:33 Nầy, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ dùng oai mạnh đốn các nhánh cây; những kẻ cao lớn đều bị chặt, những kẻ kiêu ngạo bị hạ xuống.
Ca-thương 2:3 Trong cơn nóng giận, Ngài chặt hết sừng của Y-sơ-ra-ên. Ngài đã rút tay hữu lại từ trước mặt kẻ nghịch thù. Ngài đã đốt cháy Gia-cốp như lửa hừng thiêu nuốt cả tư bề.
• Và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả: Ê-sai 18:5 Nhưng, trước ngày gặt, khi mùa hoađã cuối, và hoa nho thành trái hầu chín, thì Ngài sẽ dùng liềm cắt những nhánh, tỉa bỏ những nhánh rậm lá. (Hê-bơ-rơ 12:5 Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; 6 Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.7 Ví bằng anh em chịu sửa phạt , ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt ? 8 nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật).  Giê-rê-mi 5:10b
• Để được sai trái hơn: Kết quả nhiều hơn
Hê-bơ 12:11 Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.
1 Phi-e-rơ 1:11 Nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nàovà thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÁNH NHO ĐỐI VỚI GỐC NHO
1. Được trong sạch: Giăng 15:3 Các ngươi đã được trong sạch, vì lời Ta đã bảo cho.
Giăng 17:17 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.
Thi-thiên 119:9 Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.(Ma-thi-ơ 5:8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!)
2. Liên kết với Gốc Nho: Giăng 15:4 Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánhnho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được.
• Hãy cứ ở trong Ta: 1 Cô-rinh-tô 1:30 Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ởtrongĐức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
• Thì Ta sẽ ở trong các ngươi: Giăng 14:20 Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta ởtrong Cha Ta; các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi. 23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người (Ê-phê-sô 4:6)
3. Nếu không dính vào Gốc nho, thì không tự mình kết quả được:
Giăng 15:5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh.  Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được. (Ông Lót: Sáng 12; 13; 19; Vua Sau-lơ: 1 Sam 15:26; Giu-đa ích-ca-ri-ốt, Pha-ri-si, thầy thông giáo; thầy dạy luật; người Giu-đa,…)
Dân YSRE: Ê-sai 5:21 Khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan, tự mình xét đoán mình là thông sáng! (Rô-ma 1:22 Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại;)

IV. KẾT CUỘC
Giăng 15:6 Nếu ai chẳng cứ trong Ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy.
1. Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta:
• Phải ném ra ngoài: Ma-thi-ơ 5:13 Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.
• Người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy:Thi-thiên 80:16Cây nho ấy bị lửa cháy, bị chặt: Vì cớ sự quở trách của mặt Chúa, chúng nó phải hư mất. (Ma-thi-ơ 7:21; 24:48-51)
Ma-thi-ơ 13:41 Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, 42 và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
2. Nhánh kết quả: Giăng 15:7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.(Giăng 16:23)
Xa-cha-ri 8:12 Vì ở đó sẽ có hột giống bình an; cây nho sẽ sanh trái, và đất sẽ sanh hoa lợi, các từng trời sẽ sa móc xuống, Ta sẽ làm cho những kẻ sót lại của dân nầy được hưởng mọi sự đó.
3. Vinh hiển Danh Chúa: Giăng 15:8 Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của Ta vậy.
Lu-ca 2:20 Bọn chăn chiên trở về, làm sáng Danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. (Qua các sứ đồ, môn đồ của Chúa Jêsus)
Phao Lô: Ga-la-ti 2:20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ , mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
Cô-lô-se 1:29 Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. (Các sứ đồ)Phi-líp 4:13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. (2 Ti-mô-thê 1:12 ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Sức Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó)

 CẦU NGUYỆN: Nhân Danh Đức Chúa Jêsus, là Gốc Nho thật, xin quyền năng của Đức Thánh Linh giúp con liên kết làm một với Ngài để được kết quả nhiều cho Đức Chúa Trời.  Trong Danh Đức Chúa Jêsus, Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 3 =