Tải MP3Tải Dàn Bài


Mục đích: Giúp chúng ta xây dựng đức tin để sống và hầu việc Chúa bởi lẽ thật của Ngài.
1. Mệnh lênh: CHO NGƯỜI NAM
1 Ti-mô-thê 2:8 Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. (Phao-lô kêu gọi cầu nguyện)
a. Ý nghĩa giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện:
• Tin cậy vào Chúa: Sáng-thế Ký 14:22 Áp-ram đáp lại rằng: Tôi giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí cao, Chúa Tể của trời và đất, mà thề rằng:
• Không nhờ cậy vào con người: 23 Hễ của chi thuộc về vua, dầu đến một sợi chỉ, hay là một sợi dây giày đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy; e vua nói được rằng: Nhờ ta làm cho Áp-ram giàu có,
• Đứng được trong sự hiện diện của Chúa: Thi-thiên 24:3 Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? 4 Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối.
• Ngợi khen, hướng về Chúa: Thi 134:2 Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, và ngợi khen Đức Giê-hô-va! 6 Tôi giơ tay lên hướng về Chúa; Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy. (44:20 hoặc giơ tay mình hướng về một thần lạ,)
• Đồng ý: Quả thật vậy/đúng như vậy: Nê-hê-mi 8:6 E-xơ-ra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả; cả dân sự bèn giơ tay lên, mà đáp lại rằng: A-men, A-men! rồi chúng cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. (Khải-huyền 3:14 Nầy là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời.)
• Chiến thắng/ quyền năng: Xuất Ê-díp-tô Ký 17:11 Vả, hễ đang khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Y-sơ-ra-ên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân A-ma-léc lại thắng hơn. (Sự cầu nguyện)
b. Vì nếu giơ tay không thánh sạch: Ê-sai 1:15 Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì Ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườn rà, Ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu.
Cách giải quyết: Ê-sai 1:16 Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt Ta. Đừng làm dữ nữa.17 Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa.
c. Nếu giận dữ: Ma-thi-ơ 5:22 Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt.
Cách giải quyết: Ma-thi-ơ 5:23 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.
d. Vì nếu cãi cọ: Ê-sai 58:4 Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cộc cằn; các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. (Ma-thi-ơ 5:22; 6:14-15; 18:35)
Cách giải quyết: 2 Cô-rinh-tô 10:3 Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. 4 Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: 5 nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. (1Côr 2:16 thì có ý của Đấng Christ.)
• Tha thứ cho người khác: Mác 11:25 Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. 26 [Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.]
• Tôn trọng người khác: Phi-líp 2:3 Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.
2. Mệnh lệnh: CHO NGƯỜI NỮ
a. Quần áo: 1 Ti-mô-thê 2:9 Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn gàng, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá, 10 nhưng dùng việc lành, theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. (Sáng-thế Ký 3:21 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho. Xuất 28:42-43; Xuất 20:26)
Cách giải quyết: 1 Phi-e-rơ 3:3 Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt; (1 Sa-mu-ên 16:7c Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.)
• Hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong: 1 Phi-e-rơ 3:4 nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời.
b. Sự vâng phục: 1 Ti-mô-thê 2:11 Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. (1 Cô-rinh-tô14:40 Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự.)
Cách giải quyết: Ê-phê-sô 5:21 Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. 22 Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, 23 vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. 24 Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.
• Gương của những đàn bà tin kính Chúa:
o Sa-ra: 1 Phi-e-rơ 3:5 Vì các bà thánh xưa kia, trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau giồi mình dường ấy; 6 như Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham, gọi người là Chúa mình; nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sa-ra vậy.
     o Nữ tiên tri Đê-bô-ra: Tôn trọng Ba-rác nhưng Ba-rác không dám tự đi và làm theo sự bày tỏ của Chúa qua Đê-bô-ra: (Đọc thêm Các Quan Xét 4)
Các-Quan Xét 4:8 Ba-rác đáp rằng: Nếu bà đi với tôi, thì tôi sẽ đi; nhưng nếu bà không đi với tôi, tôi sẽ không đi. 9 Bà bèn đáp: Ừ, phải, ta sẽ đi với ngươi, song sự vinh hiển của việc nầy sẽ chẳng về ngươi; vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Si-sê-ra vào tay một người nữ. Vậy, Đê-bô-ra đứng dậy, đi cùng Ba-rác đến Kê-đe.
      o Hoàng hậu Ê-xơ-tê: Ê-xơ-tê 2:20 Ê-xơ-tê, y như lời Mạc-đô-chê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình; vì Ê-xơ-tê làm theo điều Mạc-đô-chê dặn nàng, như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người. (Cùng làm việc với nhau: 9:31 đặng làm chứng quyết định các ngày Phu-rim ấy theo thì tiết nhất định, y như Mạc-đô-chê, người Giu-đa, và hoàng hậu Ê-xơ-tê đã dạy biểu chúng.)
Có nữ chấp sự cầu nguyện/giảng trong thời kỳ Phao-lô: Rô-ma 16:1 Tôi gởi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của Hội thánh Xen-cơ-rê. 3 Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ. (1 Cô-rinh-tô 11:5 Nhưng phàm người đờn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình: thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy.)
Nữ tiên tri trong thời Phao-lô: Công-vụ 21:8 Ngày mai, chúng ta ở nơi đó đi, đến thành Sê-sa-rê; vào nhà Phi-líp, là người giảng Tin Lành, một trong bảy thầy phó tế, rồi ở lại đó. 9 Người có bốn con gái đồng trinh hay nói tiên tri. (Có 3 chức vụ tiên tri: giảng Tin lành, ơn tiên tri, chức vụ tiên tri.)
 Chúa không phân biệt nam nữ: Galati 3:28 Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một. (Công-vụ 2:16 Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: 17 Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. 18 Phải, trong những ngày đó, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên các đầy tớ trai và gái Ta, Chúng nó đều nói lời tiên tri; 19 Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời, và dấu lạ ở dưới đất; Tức là máu, lửa, và luồng khói; 20 Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến; 21 Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.) Giô-ên 2:28-32.
 Chúng ta là dòng dõi của đấng tiên tri: Công-vụ 3:25 Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri, và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta, khi Ngài phán cùng Áp-ra-ham rằng: Các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước
c. Về việc Phao-lô cấm dạy dỗ/ cầm quyền trên đàn ông: 1 Ti-mô-thê 2:12 Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông; nhưng phải ở yên lặng. 13 Vì A-đam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Ê-va. 14 Lại không phải A-đam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi.
      o Ê-va: 2 Cô-rinh-tô 11:3 Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng. (Bà tự giải quyết một việc rất lớn lao)
      o Mi-ri-am: Dân-số Ký 12:2 Hai người nói rằng: Đức Giê-hô-va chỉ dùng một mình Môi-se mà thôi sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó…10 Khi trụ mây rút khỏi trên đền tạm, thì kìa, Mi-ri-am đã bị phung trắng như tuyết. A-rôn xây lại phía Mi-ri-am, thấy người đã có bịnh phung.
      o Giê-sa-bên: 1 Các 21:25 Quả thật, chẳng có ai giống như A-háp, buông mình làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, vì bị hoàng hậu Giê-sa-bên: xui giục người. Khải-huyền 2:20 Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng. (Linh của an-ti Christ)
      o Với những người đàn bà mang tội lỗi/bị dỗ dành: 2 Ti-mô-thê 3:6 Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, 7 vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. 8 Xưa kia Gian-nét với Giam-be chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống trả lẽ thật thể ấy: lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. (1 Ti-mô-thê 4:1 Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, 2 bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì.)
      o Lý đo đàn bà phải ở yên lặng nghe sự dạy dỗ: Vì họ gây mất trật tự trong giờ nhóm: I Cô-rinh-tô 14:33 Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ, 34 đờn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em: họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy. 35 Nhược bằng họ muốn học khôn điều gì, thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà; bởi vì đờn bà nói lên trong Hội thánh là không hiệp lẽ.
3. 1 Ti-mô-thê 2:15 Dầu vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đỗ trong đức tin, trong sự yêu thương, và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi.
• Những người nữ của đức hạnh và đức tin trong sự nên thánh:
 Sa-ra mẹ của Y-sác => Gia-cốp => YSRE: Tuyển dân của Đức Chúa Trời Sáng-thế Ký 21:3
 Giô-kê-bết mẹ của Mi-ri-am, A-rôn và Môi-se: Tiên tri/ Thầy tế lễ/ Lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên Dân-số Ký 26:59.
 An-ne mẹ của tiên tri Sam-mu-ên: Đem phục hưng cho dân Y-sơ-ra-ên
1 Sa-mu-ên 1:20; 28; 1 Sa-mu-ên 3:20.
 Ru-tơ mẹ của Ô-bết => Y-sai => Vua Đa-vít; Ru-tơ 4:22.
 Ma-ri mẹ của ĐỨC CHÚA JÊSUS: Cứu Chúa của nhân loại Lu-ca 1:32-33.
 Lô-ít bà nội; Ơ-Nít mẹ của Ti-mô-thê: Mục sư trẻ; 2 Ti-mô-thê 1:5.
 Morrow Graham Mẹ của Billy Graham: Nhà truyền giáo đầy ơn đem hằng triệu linh hồn về với Chúa.
4. Cầu nguyện và ứng dụng theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh vào đời sống hằng ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 5 =