Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu gốc: Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ. Phi-líp 3:8
Mục đích: Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài. Ê-phê-sô 1:17

1 Ti-mô-thê 2:5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là Người; 6 Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng được ban cho đúng thời điểm
1. Đức Chúa Trời: Có một và thật
Esai 45:5 Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Giăng 17:3 Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến. Giu-đe 1:25 là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A-men.
2. Đức Chúa Jêsus Christ: chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, … là Người; (Christ: Được xức dầu)
     a. Đấng trung bảo của giao ước mới: Hê-bơ-rơ 9:15 Nhân đó, Ngài là Đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. (Giao ước là nói đến mối tương giao của con người với Đức Chúa Trời; Giao ước cũ là phải vâng giữ luật pháp, khi con người không vâng giữ thì nó trở nên vô hiệu.)
     b. Một mình Môi-se đến gần Đức Chúa Trời: Xuất 24:1 Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ngươi và A-rôn, Na-đáp, và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão Y-sơ-ra-ên hãy lên cùng Đức Giê-hô-va ở đằng xa mà lạy. 2 Chỉ một mình Môi-se sẽ đến gần Đức Giê-hô-va mà thôi, còn họ không đến gần, và dân sự cũng không lên cùng người.
Hê-bơ-rơ 12: 18 Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối tăm, hoặc âm ế, hoặc gió dữ, 19 hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe đều nài xin đừng nói với mình nữa; 20 vì họ không chịu nổi lời phán nầy: Dẫu loài thú vật tới gần núi nầy cũng sẽ bị ném đá. 21 Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: Ta thật sợ sệt và run rẩy cả người.
     c. Nhờ Ngài tất cả chúng ta được đến gần: Hê-bơ-rơ 12:22 Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, 23 gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, 24 gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.
     d. Nhờ Đấng trung bảo chúng ta có giao ước tốt hơn: Hê-bơ-rơ 8:6 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Đấng Trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn
     e. Là Đấng phó chính mình Ngài làm giá chuộc*mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. ( 1 Ti-mô-thê 2:6 Chuộc: mua lại)
• Tại sao phải mua/chuộc? Vì con người đã bị bán. Rô-ma 7:14 Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán*cho tội lỗi)        Chỉ về bản tánh hư hoại của con người: trong A-đam khi bị sa ngã (Sáng-3)
 Luật của tội lỗi: Rô-ma 7:22 Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; 23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. 24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? 25 Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.
• Chúa chuộc lại: Xuất 15:13 Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân nầy mà Ngài đã chuộc lại; Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài.
Họ bị nô lệ: Xuất 12:41 Khi mãn bốn trăm ba mươi năm rồi, Xuất 13:3c Giê-hô-va dùng tay quyền năng rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ; các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ê-díp-tô.
• Chúa chuộc tội: 1 Giăng 4:10 Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. (Dùng chính thân và mạng sống của Ngài để chuộc chúng ta)
3. Gương tốt để noi theo: Phao lô được Chúa tin cậy và giao chức vụ truyền đạo
1 Ti-mô-thê 2:7 (ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật.
     a. Được cử làm thầy giảng (C7a): Ga-la-ti 1:15 Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng 16 bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền Con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu.
 Được giao: Cô-lô-se 1:25 Tôi làm kẻ giúp việc của Hội thánh đó, bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn; Rô-ma 15:19 bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là từ thành Giê-ru-sa-lem và các miền xung quanh cho đến xứ I-ly-ri, tôi đã đem đạo Tin Lành của Đấng Christ đi khắp chốn.
     b. Sứ đồ: Mác 3:14 Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, (Giăng 15:16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn)
     c. Giáo sư cho dân ngoại:
• Dạy họ về đức tin: Rô-ma 1:5 nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài, 17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin. 2 Cô-rinh-tô 5:7 vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.
• Dạy về lẽ thật:
     Lời Cha tức là lẽ thật (Giăng 17:17 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.)
     Đức Chúa Jêsus là lẽ thật (Giăng 14:6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.)
     Đức Thánh Linh tức là lẽ thật (1 Giăng 5:7 Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Giăng 16:13 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật;)
4. Mạng lịnh của Chúa cho chúng ta: Mác 16:15 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Châm-ngôn 24:11 Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó tới chốn hình khổ. Ma-thi-ơ 28:18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
5. Ứng dụng: Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Cha yêu thương đã ban Đức Chúa Jêsus Christ làm Đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và con để cầu thay và cứu chuộc con, Ngài cũng là Người để cảm thông và giải cứu con khỏi sự cám dỗ và ban sự đắc thắng cho con. Xin Đức Chúa Thánh Linh giúp con trở nên con người được Ngài tin dùng cho vương quốc của Ngài giống như Phao-lô vậy. Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ Con Đức Chúa Trời hằng sống. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 1 =