Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Nê hê mi 7

Mục đích: Muốn xây dựng lại nơi đổ nát, trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại nơi đổ nát trong đời sống của mình. Ngài không muốn chúng ta chỉ là những kẻ sống sót thất bại, nhưng được dấy lên và phục hồi cho vương quốc của Ngài.
Câu gốc: Êsai 61:4 Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời.

IX. CÁCH NÊ-HÊ-MI ỔN ĐỊNH VÀ TRẬT TỰ DÂN SỰ CỦA CHÚA: (
       A.  Bảo vệ Giê-ru-sa-lem
Nê hê mi 7: 1 Khi vách thành đã xây xong, và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát, và người Lê-vi trong chức việc của họ.
1) Thành xây xong.
2) Tra các cánh cửa.
3) Lập những người giữ cửa (bảo vệ công việc đã làm).
4) Kẻ ca hát và người Lê-vi trong chức việc của họ (Ban Thờ phượng).
       B.  Giao việc bảo vệ cho người khác:
Nê-hê-mi 7:2 thì tôi giao phó việc cai trị Giê-ru-sa-lem cho Ha-na-ni, em tôi, và cho Ha-na-nia, quan tể cung; vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác.
1.  Trung tín:
Châm 6:6 Phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình; nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành?
Môi-se (Dân 12:7), Ca-lép (Phục 1:36)
Ma-thi-ơ 25:21 Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.
2.  Kính sợ Chúa:
*   Áp ra ham: Sáng 22:12 Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi.
*   Phao lô: 2 Cô rinh tô 5:11 Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin; Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình.
*   Hàng hai: 2 Các vua 17:33 Các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va, song cũng hầu việc các thần mình, theo thói tục của những dân tộc mà họ bị dời ra khỏi đó.
     C.  Dạy cách bảo vệ thành:
Nê-hê-mi 7:3 Tôi dặn chúng rằng: Chớ mở các cửa Giê-ru-sa-lem trước khi mặt trời nắng nóng; người ta phải đóng cánh cửa, và gài then lại trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại đó; lại phải đặt người trong dân Giê-ru-sa-lem theo phiên mà canh giữ, mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình. 4 Vả, thành thì rộng rãi lớn lao, còn dân sự ở trong nó lại ít, và nhà mới thì chưa có cất.
1.  Chớ mở cửa trước khi trời nắng nóng (trong sự sáng).
2.  Phải đóng cánh cửa và gài then trong lúc kẻ giữ cửa còn ở đó (chắc chắn an toàn).
3.  Đặt người trong dân trong Giê ru sa lem thay phiên nhau mà canh giữ.
4.  Mỗi người đứng canh đối ngang nhà mình (giúp đỡ lẫn nhau)!
       D. Đưa dân sự về bổn thành mình:
1.  Đức Chúa Trời cảm động:
Nê-hê-mi 7:5a Đức Chúa Trời tôi có cảm động lòng tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng, và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ.
2.  Tìm được cuốn bộ gia phổ:
Nê-hê-mi 7:5b Tôi có tìm đặng một cuốn bộ gia phổ của những người đã trở lên lần đầu, và trong đó tôi thấy có ghi rằng: 6 Này là các người tỉnh Giu-đa từ nơi làm phu tù được trở lên, tức những kẻ thuộc trong bọn bị Nê-bu-ca-nết-sa bắt dẫn tù; chúng trở lại Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đa, ai nấy đều về bổn thành mình…
Nê hê mi 7:60 Tổng cộng các người Nê-thi-nim và con cháu các đầy tớ của Sa-lô-môn, là ba trăm chín mươi hai người. (Ê-xơ-ra 8: 20 còn trong những người Nê-thi-nim mà Đa-vít và các quan trưởng đã đặt giúp việc người Lê-vi, thì có được hai trăm hai mươi người, thảy đều gọi đích danh.)
3.  Gặp sự khó khăn:
a.   Không tìm ra gốc của tổ phụ: Nê hê mi 7:61a Nầy là những người ở từ Tên-Mê-la, Tên-Hạt-sa, Kê-rúp, A-đôn, và từ Y-mê mà đi lên; nhưng chúng nó không thể chỉ ra nhà của tổ phụ mình và gốc gác của họ.
b) Không biết thuộc về YSREL chăng? 7:61b hoặc thuộc về Y-sơ-ra-ên hay chăng: 62 con cháu Đê-la-gia, con cháu Tô-bi-gia, và con cháu Nê-cô-đa, đều sáu trăm bốn mươi hai người.
c) Không tìm ra trong gia phổ: 63 Về những thầy tế lễ: Con cháu Ha-ba-gia, con cháu Ha-cốt, con cháu Bạt-xi-lai, là người lấy vợ trong vòng con gái của Bạt-xi-lai, người Ga-la-át, và được gọi bằng tên của họ. 64 Các người ấy tìm kiếm gia phổ mình, nhưng không thấy, bèn bị trừ ra chức tế lễ, kể cho là ô uế.
4.  Cách giải quyết:
65 Quan tổng trấn cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng có một thầy tế lễ dấy lên dùng U-rim và Thu-nim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời (Xuất 28: 30).
5.  Dân số:
Nê-hê-mi 7:66 Cả hội chúng hiệp lại được bốn vạn hai ngàn ba trăm sáu mươi người (42,360) 67 không kể những tôi trai tớ gái của dân, số được bảy ngàn ba trăm ba mươi bảy người (7,337); cũng có hai trăm bốn mươi lăm kẻ ca hát, nam và nữ (245).
6.  Súc vật: 7:68 Chúng có bảy trăm ba mươi sáu con ngựa, hai trăm bốn mươi lăm con la, 69 bốn trăm ba mươi lăm con lạc đà, và sáu ngàn bảy trăm hai mươi con lừa.
         E.   Kết cuộc
1.  Tài chánh dư dật để lo công việc trong thành: Nê-hê-mi 7: 70 Có mấy trưởng tộc đem của cung tiến đặng giúp làm công việc. Quan tổng trấn dâng cho kho một ngàn đa-riếc vàng, năm mươi cái chậu, và năm trăm ba mươi cái áo thầy tế lễ. 71 Có mấy trưởng tộc dâng vào kho tạo tác hai vạn đa-riếc vàng, và hai ngàn hai trăm min bạc. 72 Còn vật dân sự khác dâng, được hai vạn đa-riếc vàng, hai ngàn min bạc, và sáu mươi bảy cái áo thầy tế lễ.
2.  Dân sự được ổn định trong thành của mình: 73 Ấy vậy, những thầy tế lễ, người Lê-vi, kẻ giữ cửa, kẻ ca hát, mấy người trong dân, và người Nê-thi-nim, cùng cả Y-sơ-ra-ên, đều ở trong các thành của mình. Khi tháng bảy đến, thì dân Y-sơ-ra-ên đều ở trong các thành của mình.

CẦU NGUYỆN: Cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh đã ban sự khôn ngoan, ơn lãnh đạo cho Nê-hê-mi để giúp dân sự của Ngài xây dựng lại nơi đổ nát, và biết cách bảo vệ họ khỏi kẻ thù cũng như giúp họ sống ổn định theo cách Chúa muốn.  Xin Chúa xức dầu cho con để con mặc lấy ơn nầy giúp đỡ gia đình con, hội thánh của con và cộng đồng của con.  Cảm ơn Chúa Jesus, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 12 =