Tải MP3Tải Dàn Bài


Ngày 4: NHỮNG ĐIỀU ƯU TIÊN
Trọng tâm cầu nguyện:
– Xin Chúa sắp xếp trật tự ưu tiên trong đời sống bạn theo tiêu chuẩn của Ngài.
– Xin Chúa giúp bạn đặt Chúa là quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn – không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động.
– Cầu xin Chúa giúp bạn biết ưu tiên cho việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, đi thờ phượng, phục vụ, dâng hiến, và chứng đạo trở nên những nhu cầu quan trọng nhất trong cuộc sống bạn.
– Xin Chúa giúp hội thánh địa phương bạn luôn đặt Chúa làm trọng tâm trong tất cả mọi sinh hoạt.
1. Kinh Thánh: Xuất 20:3-6 Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. 4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
Ưu tiên Chúa trước hết: Thi Thiên 63:1 Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.
Trước hết, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài: Ma-thi-ơ 6:33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
Hết lòng yêu Chúa: Mác 12:30 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.
2. Kinh Thánh Lu-ca 14:16-24 Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Có người kia dọn tiệc lớn,mời nhiều người ăn. 17 Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng: Hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. 18 Song họ đồng tình xin kiếu hết. Người thứ nhứt nói rằng: Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi;xin cho tôi kiếu. 19 Kẻ khác rằng: Tôi có mua năm cặp bò, phải đi xem thử; xin cho tôi kiếu. 20 Kẻ khác nữa rằng: Tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. 21 Đầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận,biểu đầy tớ rằng: Hãy đi mau ra ngoài chợ, và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đui, què vào đây. 22 Sau lại đầy tớ trình rằng: Thưa chủ, điều chủ dạy, đã làm rồi, mà hãy còn thừa chỗ. 23 Chủ nhà lại biểu rằng: Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào,cho được đầy nhà ta. 24 Vì,ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu.
Ưu tiên đọc Kinh Thánh: Giê-rê-mi 15:16 Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!
Ưu tiên cầu nguyện: Ê-phê-sô 6:18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Lời hứa: Giê-rê-mi 33:3 Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.
Ưu tiên đi thờ phượng: Hê-bê-rơ 10:25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
Ưu tiên phục vụ Chúa: Cô-lô-se 3:23-24 Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa.
Ưu Tiên dâng hiến: 2 Cô-rinh-tô 9:7 Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng.
Ưu tiên chứng đạo: Công Vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.
3. Kinh Thánh Cô-lô-se 1:18 Ấy cũng chính Ngài (Đấng Christ) là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.
Ưu tiên Đấng Christ là Đầu của hội thánh Ê-phê-sô 1:20 Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, 21 cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, 23 Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
Đấng Christ là Chủ của gia đình: “Đức Chúa Giê-xu Christ là Chủ nhà này, là Khách vô hình dự mỗi bữa ăn, là Đấng yên lặng nghe mọi lời nói.”
Yêu Chúa hơn hết: Ma-thi-ơ 10:37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 2 =