Tải MP3Tải Dàn Bài

Kinh Thánh 1 Ti-mô-thê 3:1-7
Câu ghi nhớ: 1 Cô-rinh-tô 4:2 Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành.
Mục đích: Công vụ 20:28 Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.
1. Gương tốt cần noi theo: 1 Ti-mô-thê 3:1 Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm. (Khích lệ cho ai có lòng muốn hầu việc Chúa)
           Giám mục là gì?
• Là Quan trưởng: Nê-hê-mi 11:9 Giô-ên, con trai của Xiếc-ri, làm quan trưởng của chúng; còn Giu-đa, con trai của Ha-sê-nua, làm phó quản thành.
• Là Trưởng lão: Tít 1:5 Ta đã để con ở lại Cơ-rết, đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành.
• Là kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời: Tít 1:7 Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, ghiền rượu, hung tàn, tham lợi;
2. Mệnh lệnh phải vâng theo: 1 Ti-mô-thê 3:2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. (Trong Tít 1:7-8)
•    Các phẩm chất và đạo đức của người giám mục cần có: Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, (C2a)
     a. Làm thế nào để không chỗ trách được vì chúng ta là con người: Nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ để được Chúa biến đổi và kiện toàn
o   Phi-e-rơ: Để Chúa làm Giám mục của linh hồn mình: 1 Phi-e-rơ 2:24 Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình. (Ông chối Chúa ba lần: Được Chúa tha thứ Lãnh đạo HT đầu tiên chết cho Chúa)
o   Phao-lô: Nhờ ân điển và sự thương xót của Chúa biến đổi: Trước/sau khi gặp Chúa (1 Ti-mô-thê 1:12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc; 13 ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin. 14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ.)
Phao-lô, người giết hại Hội thánh đã được gặp Chúa Người được Chúa dùng xây dựng cho vương quốc của Đức Chúa Trời cách lớn lao.
     •    Chồng chỉ CÓ một vợ: Ma-la-chi 2:16 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng Ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.
     •    CÓ tiết độ: Ga-la-ti 5:22 Trái của Đức Thánh Linh: … Tiết độ,
     •    CÓ tài trí và xứng đáng: Xuất 18:21 Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người; (Công-vụ 6:3 Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. 4 Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.)
b. Làm thế nào để có tài trí và xứng đáng?
•    Xin Đức Chúa Cha ban Đức Thánh Linh: Lu-ca 11:13 Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!
       o Vì tài năng đến từ Ngài: 2 Cô-rinh-tô 3:5 không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; 1 Cô-rinh-tô 12:11 Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.)
      o Kính sợ Chúa: Châm-ngôn 8:13 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà. 14 Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về Ta; Ta là sự thông sáng; năng lực vốn thuộc về Ta. 15 Nhờ Ta, các vua cai trị, và những quan trưởng định sự công bình. 16 Nhờ Ta, các quan trưởng, người tước vị, và các quan xét thế gian đều quản hạt.
•    HAY tiếp khách: Hê-bơ-rơ 13:2 Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết.
•    KHÉO dạy dỗ: Xuất 35:34 Ngài lại phú cho người tài dạy dỗ,
Ê-phê-sô 4:11 Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư,
2 Ti-mô-thê 2:24 Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, 25 dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, 26 và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.
3. Những điều không nên có: 1 Ti-mô-thê 3:3 Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc;
•    ĐỪNG mê rượu: Ê-phê-sô 5:18 Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.
•    ĐỪNG hung bạo: Thi-thiên 11:5 Nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo. (Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái của Thánh Linh: … mềm mại)
•    Lại ĐỪNG ham tiền bạc: Mi-chê 3:11 Các quan trưởng xét đoán vì của hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc; rồi chúng nó nương cậy Đức Giê-hô-va mà rằng: Đức Giê-hô-va há chẳng ở giữa chúng ta sao? Tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta! (1 Tim 6:10 Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. (Giu-đa Ích-ca-ri-ốt: Giăng 12:6 Anh ta nói vậy chẳng phải vì quan tâm gì đến người nghèo, nhưng vì vốn là tay trộm cắp mà lại giữ túi tiền, nên hễ có tiền vào là anh lấy bớt.) Lu-ca 16:10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn. 11 Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? 12 Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình?
•    Về gia đình: 1 Ti-mô-thê 3:4 Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn; 5 vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội thánh của Đức Chúa Trời? (Đọc Tít 1:7-10)
       o  So sánh Gia đình thầy tế lễ Hê-li: Biết mà không dạy: 1 Sa-mu-ên 3:13 Ta có báo trước rằng Ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình, mà không cấm… 30 Bởi cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt Ta. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán, điều đó chẳng hề được như vậy! Vì phàm ai tôn kính Ta, Ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ Ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại.
     o  Gia đình Tiên tri Sa-mu-ên: Dạy mà không biết: 1 Sa-mu-ên 8:1 Khi Sa-mu-ên đã già, thì lập các con trai mình làm quan xét cho Y-sơ-ra-ên …3 Nhưng hai con trai người chẳng noi theo gương người, xiêu lòng tham của, nhận lấy hối lộ, và trái lệch sự công bình. 4 Hết thảy những trưởng lão đều hiệp lại, đến tìm Sa-mu-ên tại Ra-ma, 5 và nói rằng: Kìa, ông đã già yếu, còn các con trai ông lại chẳng noi theo gương của ông. Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đã có rồi. 6 Các lời chúng nói rằng: Hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi; chẳng đẹp ý Sa-mu-ên; Sa-mu-ên bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. 7 Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi; ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối Ta đó, hầu cho Ta chẳng cai trị chúng nó nữa. (Chúa không quở trách Sa-mu-ên)
4. Chúa muốn đức tin được chuyển giao cho con cái: 2 Ti-mô-thê 1:5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. (Phục 11:19 Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. (Châm- 22:6 Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. Châm 29:17 Hãy kỷ luật con cái, nó sẽ cho con an lành; Và làm cho linh hồn con vui vẻ. Châm 23:24 Cha người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn, và người nào sanh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi nó.)
5. Cảnh báo phải để ý: 1 Ti-mô-thê 3:6 Người mới tin đạo KHÔNG được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ chăng. (2 Côr 2:11 Mưu chước của ma-quỉ)
•    Người mới tin đạo KHÔNG được làm giám mục: Vì thiếu sự thông biết lẽ thật của Chúa (Ô-sê 4:6 Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì Ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi.)
•    E người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ chăng: 1 Phi-e-rơ 5:5 Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. (Phục 18:20 Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh Ta nói điều chi Ta không biểu người nói hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết.)
6. Mệnh lệnh cần vâng theo: 1 Ti-mô-thê 3:7 Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy (lưới) ma quỉ.
•    Tim-mô-thê được Anh em ở thành Lít-trơ và thành Y-cô-ni đều làm chứng tốt trước khi Phao lô đem Ti-mô-thê đi với mình Công-vụ 16:1-2.
•    Nếu anh em bị dân ngoại gièm chê vô cớ: 1 Phi-e-rơ 2:12 phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.
7. Ứng dụng: Con cầu xin trong Danh Đức Chúa Jêsus, bởi Thánh Linh Ngài giúp con giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập con làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Công 20:28 Vì con phải trả lời với Chúa về mọi điều Chúa giao cho con trên đất này. Trong Danh Đức Chúa Jêsus. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 7 =