Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 3:8-13
Câu ghi nhớ: Công vụ 20:28 Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.
Mục đích: Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. (1 Cô-rinh-tô 4:2)
Giải nghĩa: “Chấp sự” trong Tiếng Anh được chuyển từ của tứ Hy-lạp “diakonos”, có nghĩa là “Người tôi tớ, người trợ giúp” (Công-vụ 6:1-15); Các chấp sự ngày nay tại các Hội Thánh địa phương trợ giúp, san-sẻ bớt những gánh nặng khác cho các mục sư/trưởng lão để cho họ tập trung vào chức vụ cầu nguyện và giảng dạy lời Đức Chúa Trời.
Bảy chấp sự của Hội Thánh đầu tiên: Công vụ 6:1 Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày. 2 Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. 3 Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. 4 Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. 5 Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa; (Phi-líp: Công 8:12; 21:9)
Có nữ chấp sự: Rô-ma 16:1 Tôi gởi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của Hội thánh Xen-cơ-rê.
1. Mệnh lệnh cho các chấp sự: 1 Ti-mô-thê 3:8 Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trang, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa,
 Những điều KHÔNG nên có:
• Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trang (đứng đắn): Xem trọng công việc Chúa giao cho. Ê-phê-sô 5:4 Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. (Nhiều chuyện…)
• Không được nói hai lời: (Hai giọng) Ma-thi-ơ 5:37 Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra.
• Không được ghiền rượu: Châm-ngôn 20:1 Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào; Ê-phê-sô 5:18 Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh =>19 Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. 20 Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.
• Không được tham lợi phi nghĩa: Các chấp sự thường giữ tiền dâng hiến của nhà Chúa
 –   Không như Ba-la-am: Giu-đe 1:11 Khốn nạn thay cho chúng nó, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am; (Đọc Dân-số ký 22)
   –   Giu-đa Ích-ca-ri-ốt: Giăng 12:6 Anh ta nói vậy chẳng phải vì quan tâm gì đến người nghèo, nhưng vì vốn là tay trộm cắp mà lại giữ túi tiền, nên hễ có tiền vào là anh lấy bớt.) Lu-ca 16:11 Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? 12 Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình?
 Những điều CẦN phải có:
1 Ti-mô-thê 3:9 nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. 10 Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự.
• Phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin: 2 Cô-rinh-tô 1:12 Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian nầy, nhất là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Đức Chúa Trời.
• Phải chịu thử thách (thử nghiệm) trước đã: nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. 2 Cô-rinh-tô 4:2 nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt, và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng.
 Cho Vợ các chấp sự: 1 Ti-mô-thê 3:11 Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trang, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc.
        Phải nghiêm trang: Tít 3:2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dong thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn.
 Cho gia đình của các chấp sự: 1 Ti-mô-thê 3:12 Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình.
Ý Chúa cho vợ chồng:
• Trong Cựu ước: Ma-la-chi 2:14 Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. 15 Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình; chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. 16 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng Ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.
• Trong Tân ước: Ma-thi-ơ 19:6 Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! 7 Họ lại hỏi Ngài rằng: Vậy chớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi? 8 Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu.
Khéo cai trị con cái:
• Ân cần dạy dỗ con cái: Phục-truyền 6:7 khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy.
• Không chọc giận con cái: Cô-lô-se 3:20 Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. 21 Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng.
• Kỷ luật: Châm-ngôn 29:17 Hãy kỷ luật (sửa trị/dạy dỗ) con người, thì nó sẽ ban sự an tịnh cho người, và làm cho linh hồn người được khoái lạc. (Châm-ngôn 13:24 Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó. Châm-ngôn 23:13 Chớ tha sửa phạt trẻ thơ; Dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, 14 Ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ.)
Được dạn dĩ khi đối diện với kẻ thù: Thi-thiên 127:3 Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng. 4 Con trai sanh trong buổi đang thì, khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. 5 Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình! Người sẽ không hổ thẹn, khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành.
2. Lời hứa: 1 Ti-mô-thê 3:13 Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jêsus Christ.
• Được bực cao trọng: 1 Sa-mu-ên 2:30 Bởi cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt Ta. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán, điều đó chẳng hề được như vậy! Vì phàm ai tôn kính Ta, Ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ Ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại.
• Được trong đời này: 1 Giăng 3:21 Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời: 22 và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. (Lu-ca 1:75 Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết.)
• Được trong đời sau: Lu-ca 19:17 Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm; vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành.
(Ma-thi-ơ 25:23 Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.
3. Ứng dụng Tạ ơn Chúa đã sử dụng cuộc đời con. Xin Đức Thánh Linh giúp con làm trọn chức vụ mà Chúa giao cho con để giúp cho các đầy tớ Chúa chăn bầy chiên của Ngài. Chúng con làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm (1 Phi-e-rơ 5:2b). Trong Danh Đức Chúa Jêsus Con Đức Chúa Trời hằng sống. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + nine =