Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8

Câu gốc: Êsai 61:4 Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổnát lâu đời.
Mục đích: Muốn xây dựng lại nơi đổ nát, trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại nơi đổ nát trong đời sống của mình. Ngài không muốn chúng ta chỉ là những kẻ sống sót thất bại, nhưng được dấy lên và phục hồi cho vương quốc của Ngài.

A. TẤM LÒNG CỦA DÂN SỰ
1. Tự nguyện hiệp một: Nê hê mi 8:1 Bấy giờ, dân sự đều nhóm hiệp như thể một người, tại phố ở trước cửa Nước.
Công vụ 2:1 Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ.
2. Thấy nhu cầu về Lời Chúa: Chúng nói với E-xơ-ra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Y-sơ-ra-ên. 2 Ngày mồng một tháng bảy, thầy tế lễ E-xơ-ra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ, cùng những người có thông sáng nghe hiểu được.
Thi thiên 119:125 Tôi là kẻ tôi tớ Chúa; xin hãy ban cho tôi sự thông sáng, để tôi hiểu biết các chứng cớ của Chúa
Thi thiên 119:130 Sự bày giải lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà.
3. Khao khát Lời Chúa:
a. Thời gian: Nê hê mi 8:3a Người đứng tại phố ở trước cửa Nước, đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa.
Thi 143:6 Tôi giơ tay lên hướng về Chúa. Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy.
Thi 63:1 Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.
b. Thái độ: Nê-hê-mi 8:3b Có mặt các người nam và nữ, cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp.
4. Chuẩn bị chỗ cho thầy giảng: Nê-hê-mi 8:4 Thầy thông giáo E-xơ-ra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy; Ma-ti-thia, Sê-ma, A-na-gia, U-ri, Hinh-kia, và Ma-a-xê-gia, đứng gần người ở bên hữu; còn bên tả người thì có Phê-đa-gia, Mi-sa-ên, Manh-ki-gia, Ha-sum, Hách-ba-đa-na, Xa-cha-ri, và Mê-su-lam. (Có tấm lòng → có sứ điệp→ có tòa giảng → có người nghe.)
5. Tôn trọng Lời Chúa:
Nê-hê-mi 8:5 E-xơ-ra giở sách ra trước mặt cả dân sự, vì người đứng cao hơn chúng; khi người giở sách ra, thì dân sự đều đứng dậy.
Thi 138:2 Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thinh Chúa.
6. Ngợi khen, thờ phượng Chúa:
Nê-hê-mi 8:6 E-xơ-ra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả; cả dân sự bèn giơ tay lên, mà đáp lại rằng: A-men, A-men! rồi chúng cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Giê-hô-va.
B. TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO
1. Giải nghĩa: Nê-hê-mi 8:7 Giê-sua, Ba-ni, Sê-rê-bia, Gia-min, A-cúp, Sa-bê-thai, Hô-đi-gia, Ma-a-xê-gia, Kê-li-ta, A-xa-ria, Giô-xa-bát, Ha-nan, Bê-la-gia, và người Lê-vi, đều giải nghĩa cho dân sự hiểu luật pháp; và dân sự đứng tại chỗ mình.
2. Đọc rõ ràng trong sách luật pháp: Nê-hê-mi 8:8 Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc.
3. Dạy cách ứng dụng Lời Chúa:
Nê-hê-mi 8:9 Nê-hê-mi, quan tổng trấn, E-xơ-ra, thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; chớ để tang, cũng đừng khóc lóc. Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. 10 Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. 11 Vậy, người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn, mà rằng: Khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi.
Thi 107:9 Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt.
Ê-sai 55:2 Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo.
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6 Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó.
1 Sử ký 16:27 Ở trước mặt Ngài có sự vinh hiển, oai nghi. Tại nơi Ngài ngự có quyền năng và sự vui vẻ.
C. THÁI ĐỘ CỦA DÂN SỰ
1. Vâng lời lãnh đạo: Nê-hê-mi 8:12
a. Cho mình: Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống.
b. Gởi cho người khác: Gởi cho những phần (c.10)
c. Cùng nhau kinh nghiệm: cùng vui vẻ lắm.
d. Làm trong sự hiểu biết Lời Chúa: vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình.
Khải 10:8 Tiếng mà tôi đã nghe đến từ trời, lại nói cùng tôi và bảo rằng: Hãy đi, lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ đang đứng trên biển và đất. 9 Vậy, tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán: Ngươi hãy lấy và nuốt đi; nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. 10 Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi; trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi, thì đắng ở trong bụng. 11 Có lời phán cùng tôi rằng: Ngươi còn phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa.
Công vụ 2:46 Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà.
2. Trung tín & chú ý đọc Lời Chúa. Nê-hê-mi 8:13 Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ, và người Lê-vi, đều nhóm lại bên E-xơ-ra, là người thông giáo, đặng chú ý nghe các lời của luật pháp (câu 18).
a) Thấy: Nê-hê-mi 8:14 Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Y-sơ-ra-ên phải ở trong nhà lều đang lúc lễ tháng bảy.
Thi 119:18 Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.
b) Công bố ra: Nê-hê-mi 8:15 và chúng phải hô truyền trong các thành và tại Giê-ru-sa-lem nghe, rằng: Hãy đi kiếm trong núi những nhánh ô-li-ve và ô-li-ve rừng, những nhánh cây sim, những tầu lá kè, và những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều, y như đã chép.
Lê-vi ký 23:24 Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày mồng một tháng bảy, sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy.
Lê-vi ký 23:34 Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày rằm tháng bảy nầy là lễ lều tạm, trải qua bảy ngày đặng tôn kính Đức Giê-hô-va. (Phục 16:13-17)
c) Làm theo: Nê-hê-mi 8:16 Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa Nước, và nơi phố của cửa Ép-ra-im.
3. Kết cuộc:
a. Kinh nghiệm sự rất vui mừng: Nê-hê-mi 8:17 Cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về bèn cất những nhà lều, và ở trong đó. Từ đời Giô-suê, con trai của Nun, cho đến ngày ấy, dân Y-sơ-ra-ên chẳng có làm gì giống như vậy. Bèn có sự rất vui mừng.
Phục 16:15 Trong bảy ngày ngươi phải giữ lễ nầy cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho các mùa màng và mọi công việc của tay ngươi; rồi ngươi sẽ vui mừng trọn vẹn.
Ê-sai 61:10 Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu.
Giăng 15:11 Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.
b. Giữ sự trung tín: Nê-hê-mi 8:18 Mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót, người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ăn lễ bảy ngày; còn qua ngày thứ tám, có một lễ trọng thể, tùy theo luật lệ.
Giô-suê 1:8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.

CẦU NGUYỆN: Đức Chúa Thánh Linh ơi! Con cầu xin Ngài ban cho con sự khao khát về Lời của Ngài, và kinh nghiệm được những gì Chúa đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ của Nê-hê-mi. Con cảm ơn Chúa về Nê-hê-mi, ông đã kinh nghiệm Chúa một cách rõ ràng và giúp dân sự của Ngài cũng kinh nghiệm được Chúa giống như ông. Con cũng xin Chúa hành động mạnh mẽ trong con bởi quyền năng của Ngài, thay đổi cuộc đời con và dùng con giống như Nê-hê-mi vậy. Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × one =