Tải MP3Tải Dàn Bài


Ngày 5: HỌC LỜI CHÚA

1. Kinh Thánh:
• Thi-thiên 119:1 Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va, 2 phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, và hết lòng tìm cầu Ngài. 3 Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong các lối Ngài. 4 Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. 5 Ô! chớ chi đường lối tôi được vững chắc, để tôi giữ các luật lệ Chúa! 6 Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, thì chẳng bị hổ thẹn. 7 Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa, thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. 8 Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa; xin chớ bỏ tôi trọn. 9 Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. 10 Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. 11 Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. 12 Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài. Xin dạy tôi các luật lệ Ngài. 13 Tôi lấy môi thuật lại các mạng lịnh miệng Chúa phán ra. 14 Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm. 15 Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. 16 Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa. (Thi-thiên 72)
• Châm-ngôn 6:20 Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con. 21 Khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn, và đeo nó nơi cổ con. 22 Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con; Lúc con ngủ, nó gìn giữ con; Và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con. 23 Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống.
• Gióp 23:12 Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi.
2. Suy gẫm: Kinh thánh nói rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành (2 Timothe 3:16-17). Mọi thứ sẽ qua đi, nhưng Lời của Chúa sẽ hằng còn mãi mãi. Lời Chúa nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, giúp chúng ta tấn tới, sửa trị, khích lệ, dẫn dắt, dạy dỗ, cảnh tỉnh, và trang bị cho chúng ta. Hơn tất cả, Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Jesus cho chúng ta! Chúa Jesus là Ngôi Lời. Không có Lời Chúa tức là không có Chúa Jesus trong lòng, chúng ta sẽ bị khô hạn, yếu đuối, sống trong thất bại, không có hy vọng, không vui, không bình an, không khải tượng, không hiểu biết. Nếu không thường xuyên đọc Kinh Thánh chúng ta sẽ không biết lẽ thật, và không có lẽ thật chúng ta sẽ dễ bị lừa dối. Chúng ta phải đọc Lời của Đức Chúa Trời, học Lời của Ngài, nói lời Ngài, và làm theo lời Ngài. Trong thời gian kiêng ăn và cầu nguyện này, hãy quyết định đọc Kinh Thánh. Hãy cam kết rằng Kinh Thánh luôn bên bạn, ít nhất là khi bạn đi đến nhà thờ. Hãy đọc nó, đánh dấu nó, nghiền ngẫm nó, công bố nó, và làm theo. Tôi hứa bạn sẽ không bao giờ hối tiếc!
3. Trọng tâm cầu nguyện:
• Xin Chúa đặt vào bạn lòng mong muốn bền đổ trong việc đọc Kinh Thánh.
• Xin Chúa phán dạy bạn trực tiếp khi bạn đọc Kinh Thánh.
• Xin Chúa ban cho bạn sự thông hiểu.
• Xin Chúa làm bùng cháy lòng mong ước được sống với Lời Ngài.
• Xin Chúa giúp hội thánh địa phương bạn không từ bỏ lẽ thật mà thỏa hiệp với Lời của Chúa.
• Xin Chúa khiến những người tại hội thánh địa phương bạn là người của Lời Chúa (sống theo Lời, có Lời Chúa, bước đi với Lời Chúa, và tin vào Lời Chúa).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 3 =