Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:1-3
Câu gốc: Ê-phê-sô 1:3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.
Mục đích: Ma-thi-ơ 6:10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!
Ma-thi-ơ 5:1 Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. 2 Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:
I. ĐỨC CHÚA JESUS là Vua BÌNH AN: đem phước hạnh của Nước trời xuống cho trần gian
Ê-sai 9:5 Vì có một Con Trẻ sanh cho chúng ta, tức là một Con Trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ-lùng, là Đấng Mưu-luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời-đời, là Chúa Bình-an. (Mọi sự chúng ta có ở trong Chúa Jêsus)
    1. Đức Chúa Jêsus xem thấy: Ngài thấy và biết nhu cầu của đoàn dân
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:7 Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân Ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó; phải, Ta biết được nỗi đau đớn của nó. 8 Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Ca-na-an, dân Hê-vít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít ở.
    2. Đoàn dân đông: Ma-thi-ơ 4:25 Vả lại, từ xứ Ga-li-lê, xứ Đê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài.
   3. Bèn lên núi kia: Ngài dẫn dân sự lên núi
a. Đức Chúa Jêsus ban bố luật mới của nước trời tại trên núi:
Ê-sai 25:7 Tại trên núi nầy Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân, và cái màn che phủ mọi dân tộc. (1 Giăng 3:8b Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.)
   • Họ không còn ở dưới bóng tối nữa: Ê-sai 9:11 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. (Trũng bóng chết -> núi phước hạnh: Giăng 1:4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.  Ma-thi-ơ 5:14 Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được.)
b. Luật pháp cũ cũng đã được ban bố tại trên núi: Xuất 19:3 Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ở trên núi gọi người mà phán rằng: Ngươi hãy nói như vầy cho nhà Gia-cốp, và tỏ điều nầy cho dân Y-sơ-ra-ên (Núi Si-na-i).
   • Lời sự sống cho cuộc đời trên đất: Phục-truyền 32:45 Khi Môi-se đã đọc xong các lời nầy tại trước mặt cả Y-sơ-ra-ên, 46 thì người nói cùng chúng rằng: Hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay, mà truyền cho con cháu mình, để chúng nó cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy. 47 Vì chẳng phải một lời nói vô giá cho các ngươi đâu, nhưng nó là sự sống của các ngươi; nhờ lời nói nầy, các ngươi sẽ ở lâu ngày trên đất mà các ngươi sẽ đi nhận lấy, khi qua sông Giô-đanh.
    4. Khi Ngài đã ngồi (c1d): Các Ra-bi của Do Thái có thói quen ngồi khi giảng dạy: Giăng 1:38 Đức Chúa Jêsus vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu?
• Ni-cô-đem nhận biết Chúa là Ra-bi từ trời: Giăng 3:2 Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.
   5. Thì các môn đồ đến gần (c1e): Các học trò đến gần thầy để nghe giảng dạy
   6. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng (c2): Chúa khai phóng quyền năng sự sống: Giăng 6:63 Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là “Thần linh và sự sống”. Thi-thiên 147:15 Ngài ra lịnh mình trên đất, Lời của Ngài chạy rất mau.
   a. Ngài dạy như là có quyền: Ma-thi-ơ 7:28 Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ; 29 vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.
   b. Lời phải được thực hiện theo ý Chúa muốn: Ê-sai 55:10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.
II. TÁM PHƯỚC LÀNH TỪ THIÊN ĐÀNG
1. Ma-thi-ơ 5:3 PHƯỚC cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước Thiên-đàng là của những kẻ ấy! nghèo khổ, thiếu thốn trong tâm linh.  Lu-ca 6:21b Phước cho các ngươi hiện đang đói, vì sẽ được no đủ!
   a. Ngài là đồn lũy cho kẻ nghèo khó: Ê-sai 25:4 Vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn.
     • Ngài ban lương thực cho kẻ nghèo khó: Thi-thiên 132:15 Ta sẽ ban phước cho lương thực Si-ôn được dư dật, cho những kẻ nghèo của thành ấy được ăn bánh no nê.
     • Ngài làm cho linh hồn no nê: Thi-thiên 63:5 Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ; Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa.
   b. Không được phước vì tự thấy mình no đủ: Lu-ca 6:24 Song, khốn cho các ngươi và người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi! (Khải-huyền 3:17 Vả, ngươi nói: ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ.)
Khải 2:9 Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Sa-tan.
2. Ma-thi-ơ 5:4 PHƯỚC cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!
Lu-ca 6:21b Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc, vì sẽ được vui mừng!
   a. Vì Ngài là Đấng yên ủi: Ê-sai 61:2 đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; Ê-sai 66:13 Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giê-ru-sa-lem mà các ngươi sẽ được yên ủi. Giăng 14:16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 26 Nhưng Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân Danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi;
   b. Ngài yên ủi cho những kẻ:
    • Khóc cho những linh hồn hư mất: Thi 126:6 Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.
    • Khóc cho Giê-ru-sa-lem: Ê-sai 66:10 Các ngươi là kẻ yêu Giê-ru-sa-lem, hãy vui với nó, hãy mừng vì nó! Các ngươi là kẻ đã khóc vì Giê-ru-sa-lem, hãy cùng nó hớn hở vui cười;
    • Khóc về tình trạng tội lỗi của mình: Lu-ca 7:37 Vả, có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Jêsus đang ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. 38 Người đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Jêsus, khóc, sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi; lại hôn chân Ngài, và xức dầu thơm cho.
   c. Ngài đến để rịt tấm lòng của người than khóc (tan vỡ): Ê-sai 61:1a Ngài đã sai Ta đến đặng rịt những kẻ có lòng tan vỡ, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục;
    • Ngài đem phước hạnh cho những người than khóc: Ê-sai 61:3 đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.
   d. Không được phước vì không biết khóc: Lu-ca 6:25 Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang cười, vì sẽ để tang và khóc lóc!
3. Ma-thi ơ 5:5 PHƯỚC cho những kẻ nhu mì (khiêm nhu, hiền lành), vì sẽ hưởng được đất!  (Thi-thiên 37:11 Song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp, và được khoái lạc về bình yên dư dật.)
   a. Vì Đức Chúa Jêsus là Đấng nhu mì, khiêm nhường: Ma-thi-ơ 11:29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.
    • Chúa giảng Tin lành cho người nhu mì, khiêm nhường: Ê-sai 61:1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường.
    • Chúa sẽ chỉ dạy người nhu mì: Thi-thiên 25:9 Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì.
    • Người nhu mì nhận lấy Lời để cứu linh hồn mình: Gia-cơ 1:21 Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy Lời đã trồng trong anh em, là Lời cứu được linh hồn của anh em.
   b. Phước hạnh của người nhu mì:
     • Được Chúa binh vực: Ê-sai 11:4 Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác.
     • Được giấu kín trong ngày thạnh nộ: Sô-phô-ni 2:3 Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của đất, làm theo mạng lịnh của Chúa, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va.
   c. Không được phước vì không nhu mì: Gia-cơ 3:13 Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng: Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. 14 Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. 15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ. 16 Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn-lạo và đủ mọi thứ ác.
   • Bị Chúa chống cự vì không nhu mì: Gia-cơ 4:6 Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
4. Cầu nguyện: Xin Đức Chúa Thánh linh cho chúng ta nhận biết sự phước hạnh thật của nước Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài biến đổi bản tánh của chúng ta để mỗi ngày giống Chúa hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − nine =