Tải MP3Tải Dàn Bài

I. TẤM MÀN LUÔN ĐƯỢC DÙNG Ở TẠI CÁC LỐI VÀO
1. Cổng vào đền tạm: Còn được gọi là cửa hành lang
Xuất Ê-díp-tô Ký 27:16 Còn cửa hành lang có một bức màn dài hai chục thước bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, có thêu, cùng bốn cây trụ và bốn lỗ trụ.
2. Cửa vào nơi thánh: Còn được gọi là cửa Trại: Có màn thêu cực xảo.
Xuất 26:36 Về cửa Trại ngươi hãy làm một bức màn bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, vải gai đậu mịn, có thêu cực xảo; 37 rồi làm cho bức màn nầy năm cái trụ bằng cây si-tim, bọc vàng; đinh nó cũng bằng vàng, và đúc năm lỗ trụ bằng đồng.
     • Hay gọi cửa hội mạc: Nơi cầu khẩn Chúa
Xuất 33:7 Môi-se lấy Trại đem dựng xa ra ngoài trại quân, gọi là hội mạc, phàm ai muốn cầu khẩn Đức Giê-hô-va, thì ra đến hội mạc ở ngoài trại quân.  Là căn lều mà Môi-se dựng bên ngoài trại trước khi đền tạm được dựng lên. Sau khi đền tạm được xây dựng, đền này cũng thường được gọi bằng tên này, biểu thị sự gặp gỡ của Đức Chúa Trời với dân Ngài. Cụm từ này cũng được dịch là đền tạm. Hầu hết các đề cập đến đền tạm của buổi nhóm đều xuất hiện trong các sách: Xuất Ê-díp-tô Ký; Lê-vi Ký; Dân-số Ký.
Xuất 27:21 Trong hội mạc, ở ngoài màn, trước hòm bảng chứng, A-rôn cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn, hầu cho trước mặt Đức Giê-hô-va đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân Y-sơ-ra-ên phải giữ. -> Xuất 40:34 Áng mây bao phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm,
3. Tấm màn nơi chí thánh: Có thêu những hình chê-ru-bin cực xảo.
Xuất 26:31 Ngươi hãy làm một bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, có thêu những hình chê-ru-bin cực xảo; 32 rồi xủ màn đó trên bốn trụ bằng cây si-tim, bọc vàng, dựng trên bốn lỗ trụ bằng bạc; các móc trụ đều bằng vàng. 33 Ngươi sẽ treo màn đó vào móc dưới bức bong, rồi ở phía trong màn để hòm bảng chứng; màn nầy dùng phân biệt cho các ngươi nơi thánh và nơi chí thánh.
 • Cả ba lối vào đều được làm bằng cùng một chất liệu: Xuất 38:18 Tấm màn nơi cửa hành lang làm thêu thùa bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, và vải gai đậu mịn; bề dài hai chục thước, bề cao (tùy theo bề khổ của vải) năm thước, đồng cỡ với bề cao của các bố vi chung quanh hành lang.  Theo bản KJV và Bản dịch 2011= Tấm màn chắn ở cổng vào sân đền được dệt rất mỹ thuật bằng chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm, và vải dệt bằng sợi gai mịn.  (Được dệt tự một loại vải lanh dệt mịn màu trắng với các sợi màu xanh dương (lam), tím và đỏ tươi chạy dọc theo chất liệu.
II. ĐỨC CHÚA JESUS LÀ CỔNG, CỬA, ĐƯỜNG VÀO
1. Ngài là Cái cửa: Giăng 10:1 Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. 2 Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên. 3 Người canh cửa mở cho chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. 4 Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. 5 Nhưng chiên chẳng theo người lạ; trái lại nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ. 7 Đức Chúa Jêsus lại phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Ta là cửa của chiên. 8 Hết thảy những kẻ đã đến trước Ta đều là quân trộm cướp; nhưng chiên không nghe chúng nó. 9 Ta là cái cửa: nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. 11 Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. 27 Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta.
2. Ngài là đường đi: Giăng 14:6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi
Công-vụ 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
     • Chúa dạy Nô-ê xây dựng chiếc tàu để cứu nhà mình: Sáng-thế Ký 6:16 Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ, bề cao một thước, và chừa một cửa bên hông; ngươi sẽ làm một từng dưới, một từng giữa và một từng trên
III. Ý NGHĨA CỦA BỐN MÀU SẮC TRÊN TẤM MÀN: Về Đức Chúa Jêsus, là ý nghĩa về bốn sách Phúc Âm
1. Màu tím: Màu hoàng gia. Theo sách Phúc Âm Ma-thi-ơ  Đức Chúa Jêsus là Vua (Đấng Mê-si-a = Christ = Đấng Được xức dầu) Jêsus = Joshua  Chúa cứu.
• Phúc Âm Ma-thi-ơ viết cho người Do Thái, là những người lãnh đạo tôn giáo: Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét, thuộc dòng vua Đa-vít là Đấng Mê-si-a đã hứa trong Cựu Ước, là vị Vua mà người Do Thái đang mong đợi. -> Ma-thi-ơ 1:23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ma-thi-ơ 2:6 Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một Tướng, là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.  (Ma-thi-ơ 21:9 Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na Con vua Đa-vít ! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!  (Ý nghĩa đến từ: Thi-thiên 118:25;26)  Ma-thi-ơ 22:42 Về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thể nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua Đa-vít.
2. Màu đỏ điều = (Đỏ thắm): Màu của máu. Theo sách Phúc Âm Mác: Ngài là Đấng đau khổ, hy sinh, Đấng Cứu rỗi của chúng ta.
• Phúc Âm Mác viết đặc biệt cho người La-mã. Trong thời đó, người La-mã đang thống trị thế giới cả ngàn năm với sự độc tài, họ luôn dùng luật pháp và bạo lực để cai trị con người. Ngược với sự cai trị đó, Đức Chúa Jêsus xuất hiện là Đầy tớ, đầy năng quyền và không mệt mỏi, đáp ứng mọi nhu cầu của con người và trung tín công bố lẽ thật của Đức Chúa Trời. -> (Mác 10: 45 Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người) -> Ê-sai 42:1 Nầy, đầy tớ Ta đây, là kẻ ta nâng đỡ; là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. 2 Người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình
3. Vải gai mịn: Màu trắng = Thánh khiết  (Khải-huyền 19:14 Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo Ngài.)
• Phúc Âm Lu-ca đã trình bày Đức Chúa Jêsus như Con người hoàn hảo. Ngài là lời giải đáp đầy đủ cho mọi nhu cầu và nguyện vọng của con người. Phúc Âm này rất thích hợp với tâm trí của người ngoại bang và nhất là người Hy Lạp (La mã)  Như vậy hình ảnh của Chúa Đức Chúa Jêsus trong sách Lu-ca được xem là câu trả lời cho người Hy Lạp đang tìm kiếm lẽ thật. Trong Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời đã cung cấp một Cứu Chúa vô tội giữa một dòng dõi tội lỗi luôn luôn thiếu hụt sự trọn vẹn. -> (Lu-ca 5:24a Vả, hầu cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội;) 6:5 Ngài lại phán rằng:Con người cũng là Chúa ngày Sa-bát;  19:10 Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.) Lu-ca đoạn 15 Khung cảnh của người con trai hoang đàng trở về nhà cha
Phi-lát/ Hê-rốt/Thầy đội đều xác nhận về Ngài: Lu-ca 23:14 Các ngươi đã đem nộp người nầy cho ta, về việc xui dân làm loạn; nhưng đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây, thì ta không thấy người mắc một tội nào mà các ngươi đã cáo; 15a vua Hê-rốt cũng vậy, 47 Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Thật người nầy là người công bình.
4. Đỏ sặm = Xanh dương: Bản tánh thiên thượng: Đức Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời.
• Phúc Âm Giăng nhấn mạnh Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời nhập thể. Đây là hình ảnh quí giá của những ai có đức tin, dù là người Do Thái hay dân ngoại bang. Đây là Phúc Âm dành cho cả loài người vì nó giới thiệu ân sủng của Đức Chúa Trời dành cho mọi người. Nó lôi cuốn mọi người khắp mọi nơi tiếp nhận món quà sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ. -> (Giăng 1:1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2 Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. 14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. 34 Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời) -> Giăng 20:31 Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.
5. Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và biết ơn về ân điển và lẽ thật của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Jêsus là Cứu Chúa của chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × four =