Tải MP3Tải Dàn Bài
Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 5:1-16
Câu gốc: Gia-cơ 1:27 Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.
Mục đích: Tít 2:7 Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, 8 nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi.
1. ĐỐI XỬ VỚI NAM GIỚI
1 Ti-mô-thê 5:1 Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em.
 Mệnh lệnh:
a. Đối với người già cả:
•   Chớ quở nặng người già cả (1a): Lê-vi Ký 19:32 Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già cả,và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va.
•   Nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha (1b): Tít 2:2 Khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. (1 Giăng 2:13 Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu.)
   o Gương của Ê-tiên: Công-vụ 7:2a Ê-tiên trả lời rằng: Hỡi các anh, các cha, xin nghe lời tôi!)
   o Gương của Phao-lô: Công-vụ 19:8 Phao-lô vào nhà hội, và trong ba tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó; giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình,
   o Khi dân YSRE phạm tội: Không có sự tôn trọng
Ê-sai 3:5 Dân sự hà hiếp nhau, người với người, lân cận với lân cận; con nít lấn lướt kẻ già cả, người hèn hạ lấn lướt người tôn trọng.
b. Đối với người trẻ tuổi: Còn kẻ trẻ thì như anh em (1a): Tít 2:6 Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ.
•   Hãy vâng phục: 1 Phi-e-rơ 5:5 Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường
•   Tránh tình dục trai trẻ: 2 Ti-mô-thê 2:22 Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.
•   Có lời Chúa ở trong: 1 Giăng 2:14c Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỉ.
2. ĐỐI XỬ VỚI NỮ GIỚI
1 Ti-mô-thê 5:2 Đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn.
 Mệnh lệnh:
a. Đàn bà có tuổi cũng như mẹ (C2a): Tôn trọng nhưng cũng khuyên dạy họ
Tít 2:3 Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh; đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ; phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo;
b. Bọn thiếu nữ như chị em (C2b): Tôn trọng, yêu thương
   o Khuyên dạy họ: Tít 2:4 Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, 5 có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào.*
   Mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn: Gióp 31:1 Tôi đã có lập ước với mắt tôi; Vậy, làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh?
3. ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI ĐÀN BÀ GÓA
1 Ti-mô-thê 5:3 Hãy kính những người đàn bà góa thật là góa. 4 Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. 5 Người thật góa ở một mình, đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. 6 Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi, thì dẫu sống cũng như chết. 7 Hãy nhắc lại những điều đó cho họ hầu cho họ không chỗ trách được.
 Mệnh lệnh:
a. Đối với đàn bà thật góa: Hãy kính những người đàn bà góa thật là góa (3)
• Đàn bà góa có con cháu: 1 Ti-mô-thê 5:4 Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. (Lu-ca 18:20 Ngươi đã biết các điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm; chớ giết người; chớ trộm cướp; chớ nói chứng dối; hãy hiếu kính cha mẹ.)
b. Đối với người thật góa ở một mình, đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. (C5)
•   Gương của An-ne: Lu-ca 2:36 Lại có bà tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm; 37 rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. 38 Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem.
•    Gương của người đàn bà góa vô danh: Lu-ca 21:1 Đức Chúa Jêsus vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, 2 lại thấy một mụ góa nghèo bỏ vào hai đồng tiền. 3 Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. 4 Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dâng; nhưng mụ nầy thiếu thốn, mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình.
c. Nhắc nhở họ: Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi, thì dẫu sống cũng như chết. 7 Hãy nhắc lại những điều đó cho họ hầu cho họ không chỗ trách được (C6-7). (1 Cô-rinh-tô 7:8 Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả, và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn. 9 Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả; vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình un đốt.)
 Cảnh báo:
1 Ti-mô-thê 5:8 Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.
•   Đức Chúa Jêsus cảnh báo: Ma-thi-ơ 15:4 Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều nầy: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. 5 Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng: Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. 6 Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. 7 Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: 8 Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. 9 Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra! (Thi-thiên 68:5 Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa.)
4. TIÊU CHUẨN ĐỂ GHI TÊN VÀO DANH SÁCH ĐÀN BÀ GÓA
1 Ti-mô-thê 5:9 Cho được ghi tên vào sổ đàn bà góa, thì người đàn bà phải đủ sáu mươi tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, 10 phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn, và làm đủ các việc phước đức. 11 Nhưng hãy từ chối những đàn bà góa còn trẻ quá; vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi Đấng Christ, thì họ muốn lấy chồng, 12 bội lời thệ ước ban đầu mà chuốc lấy điều quở trách vào mình. 13 Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà nầy sang nhà khác; nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thày lay thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa. 14 Vậy ta muốn những gái góa còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu. 15 Vì đã có một vài bà góa bội đi mà theo quỉ Sa-tan.
 Mệnh lệnh Cho Hội Đàn Bà Góa
a. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà góa, thì người đàn bà phải đủ sáu mươi tuổi (C9a),
•    Phải Đạo đức tốt: vốn chỉ có một chồng mà thôi (C9b)
•   Yêu mến và hầu việc Chúa: Phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn, và làm đủ các việc phước đức. (C10)
Thời Cựu Ước: Tại đền thờ: Phục 26:12 Khi ngươi đã thâu xong các thuế một phần mười về huê lợi năm thứ ba, là năm thuế một phần mười, thì phải cấp thuế đó cho người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi, và cho người góa bụa, dùng làm lương thực trong các thành ngươi, và những người ấy sẽ ăn no nê;
Thời Tân Ước: Hội Thánh đầu tiên chăm sóc người góa bụa:
Công-vụ 6:1 Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày. 2 Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. 3 Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho.
b. Lý do từ chối những gái góa còn quá trẻ:
•   Ham vui: Vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi Đấng Christ, thì họ muốn lấy chồng (C11)
•   Bội lời thệ ước ban đầu mà chuốc lấy điều quở trách vào mình. (C12)
•   Nhiều chuyện: Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà nầy sang nhà khác; nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thày lay thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa. (C13)
•   Làm cớ cho kẻ thù nói xấu: Vậy ta muốn những gái góa còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu. (C14) Tít 2:4-5*
•   Những đàn bà góa bị quyến dụ theo sa-tan: 1 Ti-mô-thê 5:15 Vì đã có một vài bà góa bội đi mà theo quỉ Sa-tan: (1 Ti-mô-thê 4:1 Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, 2 bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì.) 2 Ti-mô-thê 3:6 Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, 7 vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được.
c. Gia đình của tín đồ có đàn bà góa: 1 Ti-mô-thê 5:16 Nếu tín đồ nào có đàn bà góa trong nhà mình, thì phải giúp đỡ họ, cho khỏi lụy đến Hội thánh, hầu cho Hội thánh có thể giúp đỡ những người thật góa. (Ê-sai 1:17 Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa.)
5. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, ứng dụng và chia sẻ cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × one =