Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 5:17-25
Câu gốc: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12 Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em.
Mục đích: Ê-xê-chi-ên 33:7 Nầy, hỡi con người, Ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Y-sơ-ra-ên; nên hãy nghe lời từ miệng Ta, và thay Ta răn bảo trước cho chúng nó.

1 Ti-mô-thê 5:17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ.
1.   Trưởng lão là người được lập trong mỗi thành: Tít 1:5 Là Người quản lý nhà Đức Chúa Trời; Tít 1:7 hay Giám mục (1 Ti-mô-thê 3:1); Là Quan trưởng: Nê-hê-mi 11:9
  • Hệ thống làm việc của Hội thánh trong thời kỳ Phao-lô:
o  Tại Giê-ru-sa-lem: Phi-e-rơ + Gia-cơ + Giăng như là cột trụ, có các sứ đồ & Trưởng lão. (Phao-lô liên kết: Ga-la-ti 2:9 và nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha, Giăng là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi,)
 Nơi giải quyết những rắc rối: Về việc dạy chịu cắt bì: Công vụ 15:1 Vả, có mấy người từ xứ Giu-đê đến, dạy các anh em rằng: Nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se, thì không thể được cứu rỗi. 2 Nhân đó, có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó, người ta nhất định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Giê-ru-sa-lem, đến cùng các sứ đồ và trưởng lão đặng hỏi về việc nầy.)
 o  Phao-lô làm việc với Ti-mô-thê  tại Ê-phê-sô 1 Ti-m 1:3 và với Tít tại Cơ-rết. Tít 1:5 và các Hội thánh khác => Trưởng lão -> Chấp sự…
  • Trưởng lão phải khéo cai trị: 1 Ti-mô-thê 3:13 Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jêsus Christ. (Lu-ca 19:17 Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm; vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành.) Math 25:23 Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.)
Chúa tôn trọng các trưởng lão: Xuất 24:9 Đoạn, Môi-se và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão dân Y-sơ-ra-ên đều lên núi, 10 ngó thấy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, dưới chân Ngài có một vật giống bích ngọc trong ngần, khác nào như sắc trời thanh-quang. 11 Ngài chẳng tra tay vào những người tôn trọng trong vòng dân Y-sơ-ra-ên; nhưng họ ngó thấy Đức Chúa Trời, thì ăn và uống.) Giăng 12:26 Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ hầu việc Ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc Ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.
2.    Kính trọng bội phần những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ: Vì họ chịu trách nhiệm lớn trước mặt Chúa: (Ê-xê-chi-ên 33:1-6)
•    Đại diện cho Chúa: Ê-xê- 33:1 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 7 Nầy, hỡi con người, Ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Y-sơ-ra-ên; nên hãy nghe lời từ miệng Ta, và thay Ta răn bảo trước cho chúng nó. 8 Khi Ta phán cùng kẻ dữ rằng: Hỡi kẻ dữ, mầy chắc chết! nếu ngươi không răn bảo để cho kẻ dữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dự ấy sẽ chết trong sự gian ác mình; nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Hê-bơ-rơ 13:17 Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. (1 Tê-sa- 5:12 Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em.) Lê-vi Ký 6:10 Thầy tế lễ sẽ mặc áo lá trong và quần bằng vải gai che thân mình, rồi hốt tro của lửa đã đốt của lễ thiêu trên bàn thờ, và đổ gần bên bàn thờ; 11 đoạn cổi áo nầy, mặc áo khác, đem tro nầy ra ngoài trại quân, đổ trong một nơi tinh sạch.
1 Ti-mô-thê 5:18 Vì Kinh Thánh rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa; và người làm công thì đáng được tiền công mình
3.    Nhu cầu về tài chánh: Phục-truyền 25:4 Chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa.
1 Cô-rinh-tô 9:7 Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình? 8 Tôi nói vậy, nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu? Luật pháp há chẳng nói như vậy sao? 9 Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao?
4.    Thời kỳ Đức Chúa Jêsus thi hành chức vụ:
•    Nhiều người ủng hộ của cải: Lu-ca 8:3 Gian-nơ vợ Chu-xa, là quan nội vụ của vua Hê-rốt, Su-xan-nơ và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài.
•    Chúa cho phép các môn đồ khi đi ra rao giảng: (Lu-ca 10:5-6)
Lu-ca 10:7 Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà nầy sang nhà khác. 8 Hễ các ngươi vào thành nào, mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho. 9 Hãy chữa kẻ bịnh ở đó, và nói với họ rằng: Nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. (Lu-ca 22:35 Đoạn, Ngài lại phán rằng: Khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng: Không thiếu chi hết.)
1 Ti-mô-thê 5:19 Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. 20 Kẻ có lỗi, hãy quở trách họ trước mặt mọi người, để làm cho kẻ khác sợ.
5.    Bảo vệ các trưởng lão về sự kiện cáo: Theo ý Chúa
•   Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. (C19) = Phục-truyền 19:6 Cứ theo lời của hai hoặc ba người chứng mới xử tử kẻ đáng bị chết; nhưng cứ lời của một người chứng không đủ xử tử người. 15 Chứng độc chiếc không đủ cớ định tội cho người nào, bất luận gian ác, tội lỗi nào mà người đã phạm; cứ theo lời của hai hay ba người chứng, thì sự mới định tội được.
•   Kẻ có lỗi, hãy quở trách họ trước mặt mọi người, để làm cho kẻ khác sợ. (C20) = Phục-truyền 19:16 Khi một người chứng dối dấy lên cùng kẻ nào đặng phao tội cho, 17 thì hai đàng có tranh tụng nhau phải ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt những thầy tế lễ và quan án làm chức đang thì đó. 18 Các quan án phải tra xét kỹ càng, nếu thấy người chứng nầy là chứng dối, đã thưa gian cho anh em mình, 19 thì các ngươi phải làm cho hắn như hắn đã toan làm cho anh em mình; vậy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình. 20 Còn những người khác hay điều đó, sẽ sợ, không làm sự hung ác như thế ở giữa ngươi nữa.
1 Ti-mô-thê 5:21 Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ, và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó, đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào. 22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác; hãy giữ mình cho thanh sạch.
6.    Gương tốt của Phao-lô:
•    Dù nói hay làm đều ở trước sự chứng kiến của thiên đàng: Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ, và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó (21a) = 2 Ti-mô-thê 4:1 Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng = Hê-bơ-rơ 12:1 Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, 22 nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, 23 gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, 24 gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy:
•    Khuyên Tim-mô-thê: Cẩn thận khi chọn lựa hay can thiệp vào công việc của các trưởng lão (hay người khác) = 1 Ti-mô-thê 4:12; 2 Ti-mô-thê 1:7.
   a.   Đừng in trí trước (21b) = Không định kiến/thành kiến, phải vô tư
b.   Phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào (21c) = Không thiên vị /tây vị
   c.   Đừng vội vàng đặt tay trên ai,
d.   Chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác; hãy giữ mình cho thanh sạch. (C22)
Châm-ngôn 20:24 Các bước của loài người do nơi Đức Giê-hô-va nhất định; Vậy, loài người hiểu đường lối mình sao được? 25 Nói cách hớp tớp rằng: Vật nầy là vật thánh! Và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy xét đến, ấy quả một cái bẫy cho người ta.
7.    Làm thế nào để được những điều này:
•    Nhờ cậy nơi sự giúp đỡ của Chúa: Châm-ngôn 3:6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. 1 Cô-rinh-tô 2:10 Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. 11 Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.
•    Chúa sẽ làm: Ma-thi-ơ 10:26 Chúa Jêsus dạy: Vậy, các ngươi đừng sợ; vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết.
   a.   Tội lỗi sẽ bị bày tỏ ra 1 Ti-mô-thê 5:24 Có người thì tội lỗi bị bày tỏ và chỉ người đó ra trước khi phán xét; còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra.
   b.   Các việc lành bày tỏ ra: 1 Ti-mô-thê 5:25 Các việc lành cũng vậy: có việc thì bày ra, lại có việc thì không bày ra, mà sau rồi cũng không giấu kín được.
8.    Lòng quan tâm của Phao-lô: 1 Ti-mô-thê 5:23 Đừng chỉ uống nước luôn; nhưng phải uống một ít rượu, vì cớ tì vị con, và con hay khó ở.
9.    Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, nhờ Chúa ứng dụng vào đời sống và chia sẻ cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + 7 =