Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu gốc: Ê-phê-sô 1:3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời,
Mục đích: Ma-thi-ơ 6:10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, Ở đất như trời!
1. Ma-thi-ơ 5:4 PHƯỚC cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!
Lu-ca 6:21b Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc, vì sẽ được vui mừng!
     a. Vì Ngài là Đấng yên ủi: Ê-sai 61:2 đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; Ê-sai 66:13 Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giê-ru-sa-lem mà các ngươi sẽ được yên ủi.  Giăng 14:16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 26 Nhưng Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân Danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi;
       b. Ngài yên ủi cho những kẻ:
• Khóc cho những linh hồn hư mất: Thi 126:6 Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.
• Khóc cho Giê-ru-sa-lem: Ê-sai 66:10 Các ngươi là kẻ yêu Giê-ru-sa-lem, hãy vui với nó, hãy mừng vì nó! Các ngươi là kẻ đã khóc vì Giê-ru-sa-lem, hãy cùng nó hớn hở vui cười;
• Khóc về tình trạng tội lỗi của mình: Lu-ca 7:37 Vả, có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Jêsus đang ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. 38 Người đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Jêsus, khóc, sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi; lại hôn chân Ngài, và xức dầu thơm cho.
     c. Ngài đến để rịt tấm lòng của người than khóc (tan vỡ): Ê-sai 61:1a Ngài đã sai Ta đến đặng rịt những kẻ có lòng tan vỡ, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục;
• Ngài đem phước hạnh cho những người than khóc: Ê-sai 61:3 đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.
      d. Không được phước vì không biết khóc: Lu-ca 6:25 Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang cười, vì sẽ để tang và khóc lóc!
2. Ma-thi ơ 5:5 PHƯỚC cho những kẻ nhu mì (khiêm nhu, hiền lành), vì sẽ hưởng được đất!  Thi-thiên 37:11 Song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp, và được khoái lạc về bình yên dư dật.
   a. Vì Đức Chúa Jêsus là Đấng nhu mì, khiêm nhường: Ma-thi-ơ 11:29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.
• Chúa giảng Tin lành cho người nhu mì, khiêm nhường: Ê-sai 61:1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường.
• Chúa sẽ chỉ dạy người nhu mì: Thi-thiên 25:9 Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì.
• Người nhu mì nhận lấy Lời để cứu linh hồn mình: Gia-cơ 1:21 Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy Lời đã trồng trong anh em, là Lời cứu được linh hồn của anh em.
   b. Phước hạnh của người nhu mì:
• Được Chúa binh vực: Ê-sai 11:4 Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác.
• Được giấu kín trong ngày thạnh nộ: Sô-phô-ni 2:3 Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của đất, làm theo mạng lịnh của Chúa, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va.
   c. Không được phước vì không nhu mì: Gia-cơ 3:13 Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng: Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. 14 Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. 15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ. 16 Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn-lạo và đủ mọi thứ ác.
• Bị Chúa chống cự vì không nhu mì: Gia-cơ 4:6 Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
3. Ma-thi-ơ 5:6 PHƯỚC cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!
(Đói khát= mong muốn, tìm kiếm sự công bình của Chúa)
   a. Chúa là Đấng công bình: Thi-thiên 11:7 Vì Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài yêu sự công bình: Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.
• Tâm trạng của người đói khát sự công bình: 2 Phi-e-rơ 2 :7 nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia, 8 (vì người công bình nầy ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình)  (Nhưng rất tiếc ông không ở với người công bình và bước theo Đấng công bình)
• Ngài đoán xét công bình = (giải quyết) binh vực cho những người bị hà hiếp:
Thi-thiên 10:18 Đặng xét công bình việc kẻ mồ côi và người bị hà hiếp, hầu cho loài người, vốn bởi đất mà ra, không còn làm cho sợ hãi nữa.
   b. Phước cho người tìm kiếm sự công bình của Chúa:
Ma-thi-ơ 6:33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
   c. Không được phước vì tự lập sự công bình riêng: Rô-ma 10:1 Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Y-sơ-ra-ên cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. 2 Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn. 3 Bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời; (Công bình của người Pha-ri-si, thầy thông giáo.)  Ê-sai 64:6 Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.
4. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và ứng dụng vào đời sống để kinh nghiệm được nước Thiên Đàng trên đất này và chia sẻ cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =