Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu gốc: Ê-phê-sô 1:3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.
Mục đích: Ma-thi-ơ 6:10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, Ở đất như trời!
1. Ma-thi-ơ 5:7 PHƯỚC cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!
   a. Đức Chúa Trời là Đấng thương xót: Xuất 34:6 Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực,
• Ngài cứu chúng ta bởi lòng thương xót: Ê-phê-sô 2:4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, 5 nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu.
• Ngài dìu dắt chúng ta bởi lòng thương xót: Xuất 15:13 Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân nầy mà Ngài đã chuộc lại; Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở Thánh của Ngài.
   b. Chúa muốn kẻ được lựa chọn có lòng thương xót: Cô-lô-se 3:12 Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục.  Thi-thiên 18:25 Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại; Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại;
   c. Không được phước vì không có lòng thương xót: Gia-cơ 2:13 Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. (Theo bản dịch DBN: Vì ai không có lòng thương xót sẽ bị đoán xét một cách không thương xót, vậy hãy thương xót để được thương xót trong ngày phán xét.)
2. Ma-thi-ơ 5:8 PHƯỚC cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!
   a. Định nghĩa chữ “Trong sạch” = (Tiếng Hy-lạp= katharos) = “làm cho trở nên thanh khiết bằng cách tẩy rửa cho sạch”. Sự trong sạch nói về việc tẩy rửa cho tâm trí, ý chí, và tình cảm khỏi các sự ô uế; và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
   b. Đời sống của những người có lòng trong sạch: Gia-cơ 1:27 Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.)
   c. Phước hạnh của những người có lòng trong sạch: Thi-thiên 24:3 Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? 4 Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. 5 Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va, và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. 6 Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
   d. Không được phước vì không có lòng trong sạch:
• Tâm trí và lương tâm của họ bị ô uế: Tít 1:15 Mọi sự đều là trong sạch đối với những người trong sạch, nhưng đối với những kẻ ô uế và không tin thì chẳng có gì là trong sạch, vì tâm trí và lương tâm của họ đã bị ô uế.
• Vì chối bỏ Chúa = không vâng lời: Tít 1:16 Họ cũng xưng rằng họ biết Ðức Chúa Trời, nhưng qua những việc làm của họ, họ chối bỏ Ngài. Họ thật đáng tởm, không vâng lời, và không đủ tư cách để làm việc tốt gì.
• Vì ăn của cúng thần tượng: 1 Cô-rinh-tô 8:7 Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng; thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô-uế. 1 Cô-rinh-tô 10:19 Nói vậy có ý chi? Của cùng thần tượng có ra gì chẳng? 20 Chắc là không; nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỉ, chớ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỉ. 21 Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỉ; chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ.
3. Ma-thi-ơ 5:9 PHƯỚC cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời = Người hòa giải, xây dựng hòa bình
   a. Chúa làm cho chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời: 2 Cô-rinh-tô 5:18a Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài.
• Và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta (5:18a); 2 Cô-rinh-tô 5:19 Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi.
• Làm đại sứ quán của nước trời: 2 Cô-rinh-tô 5:20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
    b. Chúa dạy cho chúng ta cách để hòa thuận: Ma-thi-ơ 5:23 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. (Anh em với nhau)
   c. Phước cho những người sống hòa thuận: Thi-thiên 133:1 Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay! 2 Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người; 3 lại khác nào sương móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. (Liên kết với thiên đàng)
   d. Không được phước vì khó hòa thuận: 2 Ti-mô-thê 3:1 Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. 2 Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, 3 vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, 4 lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, 5 bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó.
4. Ma-thi-ơ 5:10 PHƯỚC cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước Thiên-đàng là của những kẻ ấy! 11 Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước (ngược đãi và vu cáo đủ điều ác).
   a. Phi-e-rơ khích lệ khi gặp sự bắt bớ về sự công bình: 1 Phi-e-rơ 4:12 Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. 13 Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. 14 Ví bằng anh em vì cớ Danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. 16 Nhưng nếu có ai vì làm tín-đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì Danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. 19 Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo-hóa thành tín.
   b. Chúa dạy về thái độ khi bị bắt bớ vì sự công bình: Ma-thi-ơ 5:12 Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.  Rô-ma 8:18 Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.
  c. Không được phước vì làm những điều không công bình: 1 Phi-e-rơ 4:15 Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác.  2 Ti-mô-thê 2:24 Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, 25 dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, 26 và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.
5. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và ứng dụng vào đời sống để kinh nghiệm được nước Thiên Đàng trên đất này và chia sẻ cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + sixteen =