Tải MP3Tải Dàn Bài


(THUỘC LOẠT BÀI QUYỀN NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA THIÊN ĐÀNG)
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:14-16
Câu ghi nhớ: Ma-thi-ơ 5:16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
Mục đích: Ê-sai 60:1 Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.

I. Tại sao Đức Chúa Jesus muốn chúng ta là sự sáng của thế gian
Ma-thi-ơ 5:14 Các ngươi là sự sáng của thế gian.
1. Vì chính Ngài là sự SÁNG của thế gian: Giăng 12:46 Ta là sự sáng đã đến thế gian,
Giăng 8:12 Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. (Giống như Ngài)
2. Quyền năng của sự SÁNG khi Chúa Jesus đến thế gian:
•   Giải cứu khỏi sự tối tăm, sự chết:
Ê-sai 9:1 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết (Sự Sáng, sự sống đến sự chết và sự tối tăm phải đi)
1 Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; Công-vụ 26:18
•   Đem sự vui mừng đắc thắng:
Ê-sai 9: 2 Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm.
Giăng 15:11 Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của Ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn…16:22c và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được.
1 Tê-sa 5:16 Hãy vui mừng mãi mãi, 17 cầu nguyện không thôi, 18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.
•   Giải cứu khỏi sự rủa sả, áp bức của kẻ hà hiếp:
Ê-sai 9:3 Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an. 4 Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo xống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa.
3. Sự sáng cần được tiếp tục: Giăng 9:5 Đang khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian.
II. Tại sao thành phải ở trên núi
Ma-thi-ơ 5:14 Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được
1. Một cái thành: Một số lượng người đông hiệp lại cùng nhau chiếu sáng hơn cho Danh Chúa
2. Ý nghĩa của núi:
•   Về Nước của Đấng Mê-si-a: Đấng Christ: Đấng chịu xức dầu
Ê-sai 2:1 Lời mà Ê-sai, con trai A-mốt, đã thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2 Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, 3 và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem.
•   Nơi thờ phượng: theo cách của Chúa
Sáng-thế Ký 22:2 Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà Ta sẽ chỉ cho
Giăng 4:24 Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.
•   Nơi tin cậy: Thi-thiên 125:1 Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va Khác nào núi Si-ôn không rúng động, các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thể ấy. Từ rày cho đến đời đời.
3. Không khi nào bị khuất được: Phục-truyền 28:13 Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác14 thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp (Ma-thi-ơ 16:18)
III. Đèn soi sáng trong nhà
Ma-thi-ơ 5:15 cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.
1. Ý nghĩa của Đèn: Chúa là ngọn đèn
•   Đức Chúa Trời: 2 Sa-mu-ên 22:29 Đức Giê-hô-va ôi! thật Ngài là ngọn đèn tôi, và Đức Giê-hô-va sẽ chiếu sáng sự tối tăm tôi (Thi 18:28)
•   Đức Chúa Jesus: Khải-huyền 21:23 Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng; vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và Chiên Con là ngọn đèn của thành.
•   Đức Thánh Linh: Khải-huyền 4:5 Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm; và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi: đó là bảy vì thần của Đức Chúa Trời
•   Linh tánh loài người: Châm 20:27 Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, (BDM: Tâm linh trong con người là ngọn đèn của Chúa)
•   Mắt: Lu-ca 11:34 Mắt là đèn của thân thể; nếu mắt ngươi sõi sàng, cả thân thể ngươi được sáng láng; song nếu mắt ngươi xấu, thân thể ngươi phải tối tăm. 36 Nếu cả thân thể ngươi sáng láng, không có phần nào tối tăm, thì sẽ được sáng hết thảy, cũng như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy.
•   Cuộc đời: Ma-thi-ơ 12:20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng.
2. Không ai để dưới cái thùng: bị che khuất, che giấu, bị tắt, hoặc gây hỏa hoạn.
Lu-ca 8:16 Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại, hay là để dưới giường; nhưng để trên chân đèn, hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng…11:33 Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay là dưới thùng,
2 Cô-rinh-tô 4:3 Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất.
3. Chân đèn: Lê-vi Ký 24:4 A-rôn sẽ để các đèn trên chân đèn bằng vàng, cho đèn cháy luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va. (Chúa đã hướng dẫn Môi-se xây dựng đền tạm)
 Cảnh báo của Chúa: Khải-huyền 2:5 Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. (Không còn ở vị trí Ngài đặt để nữa)
Khải 1:20d còn bảy chân đèn là bảy Hội thánh vậy.
4. Soi sáng cho mọi người trong nhà: Thi 101:2c Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi.
Công-vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.
IV. Làm thế nào để có sự sáng
1. Tiếp nhận sự sáng: Giăng 12:46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. Thi-thiên 36:9 Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng.
2. Biết mình là con cái sự sáng: 1 Tê-sa 5:5 Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối…8b, nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ.
3. Bước đi trong sự sáng: Ê-sai 2:5 Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, chúng ta hãy bước đi trong sự sáng của Đức Giê-hô-va; Thi-119:105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. (2 Phi-e-rơ 1:19; Giăng 3:21)
4. Không vấp: Giăng 11:9 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong ban ngày há chẳng phải có mười hai giờ sao? nếu ai đi ban ngày, thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian nầy (1 Giăng 1:7; 2:10)
V. Soi trước mặt người ta
Ma-thi-ơ 5:16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
Ê-phê-sô 5:9 vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. (Ê- sai 58:10)
Châm-ngôn 13:9 Sự sáng của kẻ lành soi rạng ngời; Nhưng đèn kẻ ác lại bị tắt đi. (1 Phie-rơ 2:12)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Jesus, Ngài là sự sáng đã đến trong cuộc đời con, xin Ngài giúp con biết cách để chiếu sáng sự sáng của Ngài ở trong con ra cho những người chung quanh, để họ thấy được Tin Lành vinh hiển của Ngài bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, trong Danh Đức Chúa Jesus, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 10 =