Tải MP3Tải Dàn Bài


(THUỘC LOẠT BÀI QUYỀN NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA THIÊN ĐÀNG)
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:13
Câu ghi nhớ: Ma-thi-ơ 5:13 Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.
Mục đích: Đức Chúa Jesus muốn con dân của Ngài là muối của đất. Chúa đặt để bạn trong thế gian này để tích cực giúp đỡ mọi người khỏi sự hư hoại của ma quỉ, giúp họ trở nên những muối kế tiếp của đất, và Ngài được vinh hiển qua đời sống của mỗi chúng ta.
I. TẠI SAO CHÚA JESUS DÙNG HÌNH ẢNH MUỐI CỦA ĐẤT
Ma-thi-ơ 5:13 Các ngươi là muối của đất
•   MUỐI là dấu hiệu về sự GIAO ƯỚC Đức Chúa Trời đã lập với dân sự Ngài (Lê-vi-ký 2:13)
•   Muối nhắc về bóng của sự yêu thương Chúa đối với dân sự Ngài chẳng hề hư mất; vì muối chỉ về sự lâu bền, trung tín, và tinh sạch.
•   GIAO ƯỚC: là một hiệp ước, một tờ ký kết, lời thề giữa đôi bên cần phải giữ
1. Một giao ước không thay đổi:
Dân-số Ký 18:19 Ta cứ lệ định đời đời ban cho ngươi, các con trai và các con gái ngươi, hết thảy lễ vật thánh mà dân Y-sơ-ra-ên dâng giơ lên cho Đức Giê-hô-va: ấy là một giao ước bằng muối đời đời, không bỏ được, trước mặt Đức Giê-hô-va cho ngươi và cho dòng dõi ngươi.
2. Một giao ước luôn tồn tại và tiếp diễn:
2 Sử-ký 13:5 Bởi sự giao ước bằng muối, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã ban nước Y-sơ-ra-ên cho Đa-vít và cho các con trai người đến đời đời, các ngươi há chẳng biết sao?
2 Ti-mô-thê 2:13 nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.
II. NHỮNG ÍCH LỢI CỦA MUỐI TRONG KINH THÁNH
1. Muối làm những vật lạt lẽo có hương vị ngon:
Gióp 6:6 Vật chi lạt lẽo, người ta nào ăn chẳng bỏ muối?
(Muối được sử dụng ích lợi thực tế trong đời sống hằng ngày)
2. Muối đem sự chữa lành cho nguồn nước độc, đất chai: Vùng đất bị rủa sả
2 Các Vua 2:19 Dân cư của Giê-ri-cô nói cùng Ê-li-sê rằng: Chỗ xây cất thành này tốt lắm y như chúa tôi thấy; nhưng nước thì độc và đất thì chai 20 Người đáp: Hãy đem cho ta một cái bình mới, và đựng muối ở trong. Chúng đem bình đến cho người. 21 Người bèn đi đến nguồn nước, đổ muối xuống nước, mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta đã chữa lành cho nước này, tự nó sẽ chẳng còn gây ra sự chết, hoặc sự nân nữa. 22 Vậy, theo lời của Ê-li-sê phán ra, nước được chữa lành còn đến ngày nay. (Đem sự giải cứu cho vùng đất đó)
3. Muối làm sạch em bé mới sanh: Ê-xê-chi-ên 16:4 Về sự mầy sanh ra, trong ngày mầy mới đẻ, rún mầy chưa cắt, chưa rửa mầy trong nước cho được thanh sạch, chưa xát bằng muối, chưa bọc bằng khăn.
4. Muối đối với của lễ dâng cho Chúa:
Lê-vi Ký 2:13 Phải nêm muối các của lễ chay; chớ nên dâng lên thiếu muối; vì muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng ngươi; trên các lễ vật ngươi phải dâng muối.
Ê-xê-chi-ên 43:24 Ngươi sẽ đem hai vật đó gần trước mặt Đức Giê-hô-va, các thầy tế lễ rưới muối lên, và dâng làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va.
(Nhắc lại giao ước của Chúa dành cho mình, dâng lên Chúa từ nơi tấm lòng)
5. Muối cho bản thân: Mác 9:51 Các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau. (2 Các Vua 2:20 một cái bình mới, và đựng muối ở trong)
“Muối là biểu tượng tốt đẹp về sự hoạt động của Đức Chúa Trời trong đời sống một con người, vì nó thẩm thấu, bảo quản, và giúp cho sự chữa lành. Hãy để Ngài bước vào đời sống bạn, thấu suốt vào mọi lãnh vực trong đời sống của bạn, gìn giữ bạn khỏi những điều ác đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngày ở giữa thế gian, và chữa lành những vết thương do tội lỗi hay do sự khiếm khuyết của mình gây ra.”
Ê-xơ-ra 4:14 Vả, vì chúng tôi ăn muối của đền vua, và chẳng nỡ chứng kiến việc gây thiệt hại cho vua như vậy, nên chúng tôi sai sứ giả đến tâu rõ cùng vua.
(Trong thời điểm đó muối rất giá trị lớn cho chế độ ăn uống)
6. Muối cho người ngoại:
Cô-lô-se 4:5 Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ. 6 Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.
1 Phi-e-rơ 2:12 Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.
III. CẢNH BÁO KHI MUỐI MẤT MẶN
Ma-thi-ơ 5:13b Song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.
Lu-ca 14:34 Muối là giống tốt; nhưng nếu muối mất mặn, thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? 35 Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân; người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe.
1. Mất mặn: Trở nên dại dột, đánh mất những phẩm chất, và những gì Chúa hứa ban cho! (Người đã phạm, từ bỏ, giày đạp, hay phản bội giao ước)
2. Lấy giống chi làm cho mặn lại:
Hê-bơ-rơ 10:26 Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa.
Hê-bơ-rơ 6:4 Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, 5 nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, 6 nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.
3. Không dùng chi được nữa: Trở nên vô dụng, có xác nhưng không có hồn
(giống như những người pha-ri-si và thầy thông giáo họ là những người bắt bớ Chúa ngăn trở sự phát triển của nước thiên đàng)
4. Bị quăng ra ngoài bị chà đạp dưới chân: Lu-ca 13:26 Bấy giờ các ngươi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. 27 Chủ lại sẽ trả lời rằng: Ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu; hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta! 28 Khi ấy, các ngươi thấy Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng (Ma-thi-ơ 8:11-12, Ma-thi-ơ 22:13)
Cầu nguyện: Cảm tạ Đức Chúa Jesus vì Ngài đã đến để làm cho cuộc đời lạc lẽo của con đầy hương vị của Thiên đàng. Con là muối của đất để giữ cho thế gian này khỏi sự hư hoại của tội lỗi, của Satan ma-quỉ, và đem họ đến sự cứu rỗi của Ngài. Xin Chúa giúp cho con luôn luôn có muối trong lòng để giữ mình khỏi sa vào tội lỗi và sống đẹp lòng Ngài. Trong Danh Chúa Jesus, Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 8 =