Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 27
Câu ghi nhớ: Một anh em bị mếch lòng lấy làm khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố; Sự tranh giành dường ấy khác nào những chốt cửa đền. (Châm Ngôn 18:19)
Mục đích: Chớ tranh giành vô cớ với ai. (Châm Ngôn 3:30)
I.  NHỮNG ĐIỀU Y-SÁC MUỐN LÀM TRƯỚC KHI QUA ĐỜI
A. Tình trạng của Y-sác:
Sáng Thế Ký 27: 1 Bởi Y-sác đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Ê-sau, con trưởng nam, mà rằng: Hỡi con! Ê-sau thưa rằng: Có con đây. 2 Người bèn nói rằng: Nầy, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết.
1. Đã già (câu 1a): Tình trạng tuổi tác
2. Mắt làng chẳng thấy được (câu 1b): Tình trạng của mắt
3. Gọi con trưởng nam đến (câu 1c): Người ông yêu thương
4. Chẳng biết ngày nào phải chết. (câu 2b): Phải chuẩn bị cho người thừa kế
B. Muốn chúc phước cho Ê-sau:
Sáng Thế Ký 27:3 vậy bây giờ, cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung con, ra đồng săn thịt rừng cho cha, 4 dọn một món ngon tùy theo cha sở thích; rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết.
1. Ra đồng săn thịt rừng cho cha (câu 3a): Đáp ứng điều cha ưa thích.
2. Dọn cho cha một món ăn ngon, dâng lên cho cha ăn (câu 4a): Quan tâm, tôn trọng cha.
3. Linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết (câu 4c): Chuyển giao sự thừa kế.
Sáng Thế Ký 25: 28 Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng.

II. THÁI ĐỘ CỦA RÊ-BÊ-CA KHI NGHE ĐIỀU NÀY
Sáng Thế Ký 27:5 Vả, đang khi Y-sác nói cùng Ê-sau con trai mình, thì Rê-be-ca có nghe. Ê-sau vâng lời cha: Ê-sau bèn ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha.
1.RÊ-BÊ-CA nghe Y-sác nói với Ê-sau (câu 5):
Sáng Thế Ký 27: 6 Rê-be-ca nói cùng Gia-cốp, con trai mình, rằng: Nầy, mẹ có nghe cha nói cùng Ê-sau, anh con, và dặn rằng: 7 Hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn; đặng trước khi qua đời, cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va.
2. RÊ-BÊ-CA tường thuật lại cho Gia-cốp (câu 6-7):
Sáng Thế Ký 25: 21 Y-sác khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình, vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó, nên cho Rê-be-ca thọ thai. 22 Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng, thì nàng nói rằng: Nếu quả thật vậy, cớ sao điều nầy xảy đến làm chi? Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. 23 Đức Giê-hô-va phán rằng: Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ.

III. RÊ-BÊ-CA LÊN KẾ HOẠCH CƯỚP LỜI CHÚC PHƯỚC CỦA Ê-SAU
1. Theo cách của mẹ: Sáng Thế Ký 27:8 Vậy, con ơi! bây giờ, hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu.
Truyền đạo 8:9 Ta có thấy các điều đó; ta chuyên lòng suy nghĩ về mọi việc làm ra ở dưới mặt trời. Có khi người nầy cai trị trên người kia mà làm tai hại cho người ấy.
2. Làm theo sở thích của cha: Sáng Thế Ký 27: 9 Hãy ra ngoài bầy, bắt hai dê con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon, tùy theo người sở thích; 10 con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước con trước khi qua đời.
3. Gia-cốp gặp trở ngại để biến thành Ê-sau: Sáng Thế Ký 27: 11 Gia-cốp thưa lại cùng mẹ rằng: Thưa mẹ, Ê-sau, anh con, có lông, còn con lại không.
4. Gia-cốp không muốn bị cha phát hiện: Sáng Thế Ký 27:12 Có lẽ cha sẽ rờ mình chăng, coi con như kẻ phỉnh gạt, thì con chắc lấy cho mình sự rủa sả, chớ chẳng phải sự chúc phước đâu.
5. RÊ-BÊ-CA trấn an Gia-cốp: Sáng Thế Ký 27:13 Mẹ đáp rằng: Con ơi! Xin sự rủa sả đó để cho mẹ chịu; hãy cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai dê con.
6. Gia-cốp vâng lời: Sáng Thế Ký 27:14 Vậy, Gia-cốp đi bắt hai dê con, đem lại cho mẹ, làm món ngon, tùy theo cha sở thích.
Sáng Thế Ký 18:7 Áp-ra-ham bèn chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn; 8 rồi lấy mỡ-sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong, dọn ngay trước mặt các Đấng; còn người thì đứng hầu trước mặt, dưới cội cây. Vậy các Đấng đó bèn ăn.

IV. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CƯỚP PHƯỚC
A. Rê-bê-ca:
1. Lấy đồ của Ê-sau: Sáng Thế Ký 27:15 Đoạn Rê-be-ca lấy quần áo tốt nhất của Ê-sau, con trưởng nam, sẵn để trong nhà, mà mặc vào cho Gia-cốp, con út mình.
2. Lấy da dê để giả dạng Ê-sau: Sáng Thế Ký 27:16 rồi người lấy da dê con bao hai tay và cổ, vì tay và cổ Gia-cốp không có lông.
3. Lấy dê nuôi thế cho dê núi: Sáng Thế Ký 27:17 Rê-be-ca bèn để món ngon và bánh của mình đã dọn vào tay con út mình.
B. Gia-cốp:
1. Dối cha: Sáng Thế Ký 27:18 Gia-cốp bưng đến cha mình và nói rằng: Thưa cha! Y-sác đáp: Có cha đây; con là đứa nào đó? 19 Gia-cốp thưa: Tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha; con đã làm theo lời cha dặn biểu; xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ chúc phước cho con.
2. Dối Chúa: Sáng Thế Ký 27:20 Y-sác hỏi rằng: Sao con đi săn được mau thế? Thưa rằng: Ấy nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha xui tôi gặp mau vậy.
C. Y-sác:
1.  Y-sác nghi ngờ: Sáng Thế Ký 27:21 Y-sác nói cùng Gia-cốp rằng: Hỡi con! hãy lại gần đặng cha rờ thử xem có phải là Ê-sau, con của cha chăng?
2. Y-sác không nhận ra nổi: Sáng Thế Ký 27:22 Gia-cốp bèn lại gần Y-sác; người rờ và nói rằng: Tiếng nói thì của Gia-cốp, còn hai tay lại của Ê-sau. 23 Người chẳng nhận biết đặng vì hai tay cũng có lông như của anh, là Ê-sau. Vậy Y-sác chúc phước cho.
3. Y-sác kiểm tra lại lần nữa: Sáng Thế Ký 27:24 Người lại hỏi rằng: Ấy con thật là Ê-sau, con trai ta, phải chăng? Gia-cốp thưa: Phải, con đây. 25 Y-sác bèn nói: Hãy dọn cho cha ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Gia-cốp dọn cho người ăn, cũng có đem rượu cho người uống nữa.
4. Lần nữa: Sáng Thế Ký 27:26 Rồi Y-sác cha người nói rằng: Hỡi con! hãy lại gần và hôn cha. (Yêu thương bằng hành động)
5. Nhận biết mùi thơm của Ê-sau: 27:27 Gia-cốp bèn lại gần và hôn người. Y-sác đánh mùi thơm của áo con, liền chúc phước cho, và nói rằng: Nầy, mùi hương của con ta khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. (Khen con)

V. LỜI CHÚC PHƯỚC
A. Thịnh vượng từ nơi Chúa: Sáng Thế Ký 27:28 Cầu xin Đức Chúa Trời cho con sương móc trên trời xuống, được màu mỡ của đất, và dư dật lúa mì cùng rượu.
1. Cầu xin Chúa cho con sương móc từ trên trời xuống (câu 28a): được Chúa ban phước.
2. Được màu mỡ của đất (câu 28b): phát triển và kết quả.
3. Dư dật lúa mì cùng rượu (câu 28c): Thịnh vượng.
Phi-líp 4:19 Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.
B. Đứng hàng đầu với uy quyền đắc thắng: Sáng Thế Ký 27:29 Muôn dân phải phục con, các nước phải quỳ lạy trước mặt con! Hãy được quyền chủ các anh em, các con trai của mẹ con phải quỳ lạy trước mặt con! Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả lại, ai cầu phước cho con, sẽ được ban phước lại!
1. Muôn dân phải phục con (câu 29a): uy quyền trên muôn dân.
2. Các nước quỳ lạy trước mặt con (câu 29b): các nước phải suy phục.
3. Hãy được quyền chủ các anh em (câu 29c): lãnh đạo trong gia đình.
4. Các con trai của mẹ con phải quỳ lạy trước mặt con: tôn trọng, suy phục.
5. Đối diện với kẻ thù nghịch và người chúc phước (câu 29d)
Hê-bơ-rơ 11:20 Bởi đức-tin, Y-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự hầu đến.

VI. Ê-SAU ĐI SĂN VỀ
1. Vừa khi Y-sác chúc phước xong: Sáng Thế Ký 27:30 Vừa khi Y-sác chúc phước cho Gia-cốp xong, và vừa khi Gia-cốp lùi ra khỏi nơi cha mình, thì Ê-sau, anh người, đi săn trở về.
2. Ê-sau làm đúng lời cha dặn: Sáng Thế Ký 27:31a Người cũng dọn một món ngon, dâng lên cho cha và thưa rằng:
3. Xin cha chúc phước: Sáng Thế Ký 27:31b Xin dậy, ngồi ăn thịt săn của con trai cha, đặng linh hồn cha chúc phước cho con.
4. Y-sác kinh ngạc: Sáng Thế Ký 27:32 Y-sác, cha người, hỏi: Con là đứa nào? Thưa rằng: Tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha.
5. Y-sác cho Ê-sau biết điều vừa mới xảy ra: Sáng Thế Ký 27:33 Y-sác lấy làm cảm động quá đỗi mà nói rằng: Vậy, còn đứa nào đã săn thịt rừng, và đã dâng lên cho cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết rồi, và chúc phước cho nó; nó lại sẽ được ban phước vậy.
6. Ê-sau đau-đớn xin cha chúc phước: Sáng Thế Ký 27:34 Vừa nghe dứt lời cha, thì Ê-sau la lên một tiếng rất lớn, và rất thảm thiết mà thưa cùng cha rằng: Cha ơi! xin hãy chúc phước cho con luôn nữa!
7. Ê-sau thật sự cảm nhận sự mất mát lớn: Sáng Thế Ký 27:35 Nhưng Y-sác lại đáp: Em con đã dùng mưu kế đến cướp sự chúc phước của con rồi. 36 Ê-sau liền nói rằng: Có phải vì người ta gọi nó là Gia-cốp mà nó hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi, và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng: Cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao?
8. Ê-sau năn-nỉ cha: Sáng Thế Ký 27:38 Ê-sau thưa rằng: Cha ơi! Cha chỉ có sự chúc phước đó thôi sao? Hãy chúc phước cho con với, cha! Rồi Ê-sau cất tiếng lên khóc.
Hê-bơ-rơ 12:16 Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. 17 Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi.

VII. Y-SÁC NHẬN VỊ TRÍ CỦA Ê-SAU SAU KHI LỜI CHÚC PHƯỚC ĐƯỢC KHAI PHÓNG
Sáng Thế Ký 27:37 Y-sác đáp rằng: Nầy, cha đã lập nó lên làm chủ con, và đã cho các anh em làm tôi nó; và đã dự bị lúa mì và rượu cho nó. Vậy, cha sẽ làm chi cho con đây?
1. Cha đã lập nó lên làm chủ con (câu 37a): đánh mất vị trí con trưởng vĩnh viễn.
2. Đã cho các anh em làm tôi nó (câu 37b): trở nên lãnh đạo trong gia đình.
3. Đã dự bị lúa mì dư dật cho nó (câu 37c): được tài sản, được thịnh vượng
4. Vậy cha làm chi cho con đây? (câu 37d): không còn gì cho con.

VIII. LỜI CHÚC PHƯỚC CHO Ê-SAU
Sáng Thế Ký 27:39 Y-sác cha người, đáp rằng: Nầy, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất cùng sương-móc trên trời sa xuống. 40 Con sẽ nhờ gươm mới được sống và làm tôi tớ cho em con. Song khi con lưu lạc rày đó mai đây sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy.
1. Nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất cùng sương móc trên trời sa xuống (câu 39): Thiếu sự ban phước của Chúa.
2. Phải nhờ gươm mới được sống (câu 40a): luôn phải chiến trận
3. Làm tôi em con (câu 40b): địa vị thấp hơn em
4. Lưu lạc rày đây mai đó (câu 40c): đời sống không ổn định
5. Sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con (câu 40d): được giải cứu

IX. KẾT CUỘC
A. Ê-sau bị tổn thương:
Sáng Thế Ký 27:41 Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng: Ngày tang của cha đã hầu gần; vậy, ta sẽ giết Gia-cốp, em ta, đi.
1. Trở lòng ghét (câu 41a): cay đắng, không tha thứ em mình.
2. Muốn giết em trước khi cha chết.
1 Giăng 3:15 Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.
B. RÊ-BÊ-CA biết mưu báo thù của Ê-sau:
Sáng Thế Ký 27:42 Họ đem lời Ê-sau, con lớn, thuật lại cùng Rê-be-ca, thì người sai gọi Gia-cốp, con út mình, mà nói rằng: Nầy, Ê-sau, anh con, toan giết con để báo thù.
C. RÊ-BÊ-CA lên kế hoạch cho Gia-cốp:
1. Chạy trốn: Sáng Thế Ký 27:43 Vậy, bây giờ, hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy, chạy trốn qua nhà La-ban, cậu con, tại Cha-ran. (Sợ hãi, phải ra khỏi chỗ đất Chúa hứa cho mình thừa hưởng).
2. Vô thời hạn: 27:44 và hãy ở cùng người ít lâu, cho đến lúc nào cơn giận của anh con qua hết.
3. RÊ-BÊ-CA biết việc cướp phước gây tổn thương cho Ê-sau: 27:45a Khi cơn giận anh con bỏ qua rồi, và nó quên việc con đã gây nên với nó, thì mẹ sẽ biểu con về. (Nhưng bà không gặp lại Gia-cốp sau đó: Kinh thánh không đề cập sự qua đời của bà).
4. Sợ hãi vì có thể xảy ra chết chóc: 27:45b Có lẽ đâu mẹ phải chịu mất cả hai đứa trong một ngày ư?
D. RÊ-BÊ-CA kiếm cớ để Gia-cốp ra đi một cách hợp pháp:
Sáng Thế Ký 27:46 Rê-be-ca nói cùng Y-sác rằng: Tôi đã chán, không muốn sống nữa, vì cớ mấy con gái họ Hếch. Nếu Gia-cốp cưới một trong mấy con gái họ Hếch mà làm vợ, tức một người con gái trong xứ như các đứa đó; thôi, tôi còn sống mà chi?
1. Chán sống về nan đề của Ê-sau, về hai nàng dâu (câu 46a): Ê-sau gây cho cha mẹ bị tổn thương!
2. Không muốn Gia-cốp cưới vợ ngoại như Ê-sau! (câu 46b)
Đức tin của cha mẹ sẽ giúp được con cái: Ê-sai 29:24 Những kẻ lòng vốn sai lầm sẽ trở nên khôn sáng, kẻ hay oán trách sẽ được dạy dỗ.
Hê-bơ-rơ 11:23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua.
1 Cô-rinh-tô 7:14 Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhơn vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhơn chồng mình tin Chúa được nên thánh; bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh.

“Cầu xin Đức Thánh Linh giúp con biết vâng theo mạng lịnh của Chúa cho con cái của mình, không ép con cái làm theo ý mình, và cư xử thiên vị, làm khổ con cái và mất tình đoàn kết yêu thương trong gia đình để phải sống tổn thương và chia lìa! Con cầu nguyện trong Danh Cứu-Chúa Jesus. Amen!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four − 3 =