Tải MP3Tải Dàn Bài


(Sáng-thế Ký 28)
Câu ghi nhớ: Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. (Giê-rê-mi 29:11)
Mục đích: Vì cớ lời hứa của Chúa cho Áp-ra-ham, Y-sác mà Chúa ban phước cho Gia-cốp.  Và chúng ta là dòng dõi của Áp-ra-ham bởi đức tin cũng được thừa hưởng như vậy.

I. Y-SÁC SAI GIA-CỐP ĐẾN CHA-RAN
1. Lời dặn của Y-sác cho Gia-cốp
a. Đừng cưới vợ Ca-na-an: Sáng 28: 1a. Y-sác bèn gọi Gia-cốp, chúc phước cho và dặn rằng: Con chớ chọn một người vợ nào hết trong bọn con gái Ca-na-an.
* Lý do:
– Tội lỗi: Sáng 15:16 Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân A-mô-rít chưa được đầy dẫy. (Sáng 10:15- 20 Dòng dõi của Cham)
– Áp-ra-ham biết ý muốn của Chúa: Sáng 24: 3 và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng: ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Ca-na-an, tức giữa dân ấy ta trú ngụ, làm vợ cho con trai ta.
– Mạng lịnh của Chúa:
Phục 7:3 Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, 4 vì các dân tộc nầy sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác, rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. 25 Anh chị em phải thiêu hủy các thần tượng của họ. Đừng tham lam và chiếm giữ cho mình bạc vàng dùng bọc trên các tượng này kẻo anh chị em mắc bẫy vì CHÚA, Đức Chúa Trời anh chị em ghê tởm những thứ đó. 26 Đừng đem các thứ đáng ghê tởm vào nhà anh chị em để lãnh họa diệt vong. Phải ghê tởm và ghét các thứ này là thứ để dành cho lửa thiêu hủy. (Xuất 34: 11-16)
– Vì Ca-na-an trong tương lai: Xuất 23:23 Vì thiên sứ ta sẽ đi trước mặt, đưa ngươi vào xứ của dân A-mô-rít, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Ca-na-an, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, rồi ta sẽ diệt chúng nó. (Dân-số ký 21: 21-24)
b. Địa điểm để Gia-cốp cưới vợ: Sáng 28: 2. Hãy đứng dậy, đi qua xứ Pha-đan-A-ram, tại nhà Bê-tu-ên, ông ngoại con, và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của La-ban, là cậu con. (Nơi Áp-ra-ham, Y-sác đã cưới vợ)
2. Lời Chúc phước cho Gia-cốp:
a. Xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước: (Sáng 28:3) Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con, làm con sanh sản, thêm nhiều và trở nên một đám dân đông.
Sáng 17: 1 Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. (Giê 32: 27, Lu 1: 37)
b. Xin Chúa ban phước lành của Áp-ra-ham: (Sáng 28: 4) Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Áp-ra-ham, hầu cho xứ con đã kiều ngụ sẽ làm sản nghiệp cho con, tức xứ Ngài đã ban cho Áp-ra-ham!
Sáng 17: 8 Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đang kiều ngụ, tức toàn xứ Ca-na-an, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy, Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.
c. Gia-cốp được cha sai đi: (Sáng 28:5) Rồi Y-sác sai Gia-cốp đi qua xứ Pha-đan-A-ram, đến nhà La-ban, con trai Bê-tu-ên, vốn người A-ram, lại là anh của Rê-bê-ca, mẹ của Gia-cốp và Ê-sau.

II. Ê-SAU NHẬN THỨC VỀ HÔN NHÂN MÌNH
1. Ê-sau thấy Y-sác: Sáng 28:6  Ê-sau thấy Y-sác đã chúc phước cho Gia-cốp, và sai đi qua xứ Pha-đan-A-ram đặng cưới vợ; và trong lúc đang chúc phước có dặn rằng: Chớ cưới vợ trong bọn con gái Ca-na-an; 7. lại đã thấy Gia-cốp vâng lời cha mẹ đi qua xứ Pha-đan-A-ram đó,
2. Biết mình đã làm sai: Sáng 28:8 Thì biết rằng bọn con gái Ca-na-an không vừa ý Y-sác, cha mình;
3. Ê-sau muốn sửa đổi: Sáng 28:9  Nên người bèn đi đến nhà Ích-ma-ên (ngoài hai người vợ đã có rồi) cưới thêm nàng Ma-ha-lát, con gái của Ích-ma-ên, cháu nội của Áp-ra-ham và em của Nê-ba-giốt.

III.   HÀNH TRÌNH CỦA GIA-CỐP VỀ NHÀ CẬU MÌNH
1. Khoảng đường: Sáng 28:10 Gia-cốp từ Bê-e-Sê-ba đi đến Cha-ran
2. Gia-cốp được gặp Chúa:
a. Ngủ: Sáng 28:11 Tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu, và nằm ngủ tại đó;
b. Thấy sự hiện diện của Thiên sứ: Sáng 28:12 bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. (Có khoảng 301 lần Kinh Thánh đề cập đến chữ Thiên sứ)
Giăng 1:51 Ngài lại phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người. (Là Chúa Jesus)
* Thiên sứ là thần hầu việc của Đức Chúa Trời: Hê-bơ-rơ 1:14 Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?
Thi-thiên 103:20 Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va, là các đấng có sức lực làm theo mạng lịnh Ngài, hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!
* Thiên sứ Gáp-ri-ên: Thiên sứ mang hay bày tỏ sứ điệp.
– Thiên sứ đến với Thầy tế lễ XACHARI: Lu ca 1:19
– Thiên sứ đến MARI: Lu ca 1:26 27; 31
– Thiên sứ đến ĐANIÊN: Đa-ni-ên 8:16
– Thiên sứ đến với GIĂNG: Khải Huyền 1:1
* Thiên sứ Mi-ca-ên: Quan trưởng đầu nhất.
Đa-ni-ên 10:13 Song vua nước Phe-rơ-sơ đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày; nhưng, nầy Mi-ca-ên là một trong các quan trưởng đầu nhất, đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Phe-rơ-sơ. 21 Nhưng ta sẽ truyền bảo cho ngươi biết mọi điều đã ghi chép trong sách chân thật. Không có ai giúp ta để chống với chúng nó, ngoài Mi-ca-ên, là vua các ngươi. (Đa-ni-ên 12: 1)
* Thiên sứ giải cứu: Sáng thế ký 19:16 Nhưng Lót lần lữa; vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tai kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẫn ra khỏi thành.
Ê-sai 63:9 Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đang thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng, và mang họ trong các ngày thuở xưa.
Công vụ 12:11 Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Hê-rốt cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi.
* Thiên sứ chiến trận: 2 Các vua 19:35 Trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi đến trong dinh A-si-ri, và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người tại đó. Sáng ngày mai, người ta thức dậy, bèn thấy quân ấy, kìa, chỉ là thây đó thôi. (2 Sử 32: 2)
* Các Thiên sứ khác: Xuất 23:20 Đây nầy, ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị.
– Ma-thi-ơ 2:13  Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết.
– Lu-ca 2:9 Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. 10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. 12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. 13 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: 14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người
– Lu-ca 22:43 Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài.
– Khải huyền 16:1 Bấy giờ, tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra, phán với bảy vị thiên sứ rằng: Hãy đi, trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất.
c. Gia-cốp thấy sự hiện diện của Chúa: (Sáng 28: 13) Nầy, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng:
d. Chúa nhắc lại Lời hứa về lãnh thổ: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây.
e. Chúa nhắc lại lời hứa cho dòng dõi(Sáng 28: 14) Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước.
f. Lời hứa về sự ở cùng: Sáng 28: 15  Nầy, Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì Ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi Ta làm xong những điều Ta đã hứa cùng ngươi. (Ngài đã ở cùng Áp-ra-ham, Y-sác)
* Nầy, Ta ở cùng ngươi (c 15a)
– Phục 2:7 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho mọi công việc làm của tay ngươi; Ngài đã biết cuộc đi đường ngươi ngang qua đồng vắng lớn lao nầy. Trong bốn mươi năm nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi; ngươi không thiếu chi hết. (Ma-thi-ơ 28: 20)
* Ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó! (c 15b)
– Chúa là Đấng gìn giữ: Thi 121:3 Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. 4 Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ.
– Cách Chúa gìn giữ:
+ Bởi các thiên sứ: Thi-thiên 91:11 Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. (Lu-ca 4:10)
+ Bởi Lời của Ngài: Châm ngôn 6:22 Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con; Lúc con ngủ, nó gìn giữ con; Và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con.
+ Bởi sự vinh hiển của Ngài: Ê-sai 58:8d Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi.
+ Bởi sự bình an của Ngài: Phi líp 4:7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.
* Và đem ngươi về xứ này (c 15c): Đoạn 32 Gia-cốp trở về nhà cha.
Phục 30:5 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đem ngươi về xứ mà tổ phụ ngươi đã nhận được, và ngươi sẽ nhận lấy nó; Ngài sẽ làm ơn cho ngươi và gia thêm ngươi nhiều hơn tổ phụ ngươi: (Sô-phô-ni 3: 20)
* Vì Ta không bao giờ bỏ ngươi (c 15d)
Giô suê 1:5 Trót đời ngươi sống, thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như Ta đã ở cùng Môi-se; Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. (Phục 4: 31)
– Tại sao Chúa bỏ: 2 Sử ký 12:5 Tiên tri Sê-ma-gia đến cùng Rô-bô-am và các kẻ làm đầu Giu-đa, đang nhóm tại Giê-ru-sa-lem để trốn khỏi Si-sắc, mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Các ngươi đã bỏ Ta, nên Ta cũng đã bỏ các ngươi vào tay Si-sắc
– Chúa bỏ bao lâu: Ê-sai 54:7 Ta đã bỏ ngươi trong một lát; nhưng Ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại.
* Cho đến khi Ta làm xong những điều Ta hứa cùng ngươi, (c 15e)
+ Chúa Jesus xác nhận sự thành tín của Lời Ngài: Ma-thi-ơ 5:18
+ Vua Sa-lô-môn xác nhận Chúa làm những điều Chúa hứa: 1 Các vua 8:24
+ Tiên tri Mi-chê xác nhận: Mi-chê 7:20
+ Thánh Pha- Lô xác nhận: Rô ma 4: 21

IV. GIA-CỐP NHẬN BIẾT SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA

1. Nhận biết Ngài có thật: Sáng 28: 16. Gia-cốp thức giấc, nói rằng: Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết! (Chưa kinh nghiệm về Ngài)
2. Kính sợ Chúa: Sáng 28: 17. Người bắt sợ và nói rằng: Chốn nầy đáng kinh khủng thay! Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của Trời! (Sợ)
3. Xức dầu nơi đó: Sáng 28: 18. Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó; (Tỏ lòng tôn trọng)
4. Đặt tên chốn đó: Sáng 28:19. rồi đặt tên chốn nầy là Bê-tên; còn nguyên khi trước tên thành là Lu-xơ. (Là Nhà hay đền của Đức Chúa Trời) Áp-ra-ham: Sáng 12: 8

V.  GIA-CỐP KHẨN NGUYỆN VỚI CHÚA

1. Trình bày cho Chúa về nhu cầu của mình: Sáng 28:20 Gia-cốp bèn khấn nguyện rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, 21 và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. 22 Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, Và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi.
a. Lo sợ về sự an toàn: (c 20a). Gia-cốp bèn khấn nguyện rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường,
Thi 64:1 Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng than thở tôi, Gìn giữ mạng sống tôi khỏi sợ kẻ thù nghịch (Thi 41:2).
b. Lo lắng về nhu cầu vật chất: (c 20b) Cho bánh ăn, áo mặc,
c. Lo lắng cho ngày trở về: (c 21a) Và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi,
2. Những điều Gia-cốp hứa làm trong tương lai:
a. Sẽ chấp nhận Ngài cho chính mình: (c 21b) thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. (Biết Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham và Y-sác)
b. Sẽ biệt riêng chỗ này cho Chúa: (c 22a) Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời,
c. Sẽ nộp phần mười cho Chúa: (c 22b) Và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi.

* Áp-ra-ham Người đầu tiên dâng một phần mười: Hê-bơ-rơ 7:2
* Mạng lịnh của Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên về một phần mười: Phục-truyền 14:22
* Người Lê-vi dâng một phần mười: Hê-bơ-rơ 7:9
* Cách thâu thuế một phần mười: Nê-hê-mi 10:38.
* Cách sử dụng một phần mười: Phục 26:12. (Đọc hết Phục-truyền đoạn 26)
* Chúa Jesus dạy về một phần mười thật: Lu-ca 11:42.
* Không muốn dâng một phần mười: Ma-la-chi 3: 8-9.
* Lời hứa cho người dâng một phần mười: Ma-la-chi 3:10-11

Cầu nguyện: “Cảm ơn Đức Chúa Trời là Đấng đầy lòng yêu thương, nhân từ và thương xót, chậm giận và giàu ơn đối với Gia-cốp cũng như đối với chính cuộc đời của con. Xin Chúa cho chúng con nhạy bén về sự hiện diện của Ngài và nhận biết được chương trình của Ngài dành cho con và cho dòng dõi con từ nay cho đến đời đời. Amen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + nine =