Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu gốc: Ma-thi-ơ 5:13 Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.
Mục đích: Đức Chúa Jêsus muốn con dân của Ngài là muối của đất, Chúa đặt để chúng ta trong thế gian này để tích cực giúp đỡ mọi người khỏi sự hư hoại của ma-quỉ, giúp họ trở nên muối của đất và Ngài được vinh hiển qua đời sống của mỗi người.
I. TẠI SAO ĐỨC CHÚA JÊSUS DÙNG HÌNH ẢNH MUỐI?
Ma-thi-ơ 5:13 Các ngươi là muối của đất: Chúa đặt chúng có giá trị, ích lợi giữa thế gian.
1. Muối: Là dầu hiệu về giao ước của Đức Chúa Trời đã lập với dân sự Ngài;
Lê-vi Ký 2:13 Phải nêm muối các của lễ chay; chớ nên dâng lên thiếu muối; vì muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng ngươi; trên các lễ vật ngươi phải dâng muối.
2. Một giao ước không thay đổi: Dân-số Ký 18:19 Ta cứ lệ định đời đời ban cho ngươi, các con trai và các con gái ngươi, hết thảy lễ vật thánh mà dân Y-sơ-ra-ên dâng giơ lên cho Đức Giê-hô-va: ấy là một giao ước bằng muối đời đời, không bỏ được, trước mặt Đức Giê-hô-va cho ngươi và cho dòng dõi ngươi. (Bảo tồn, vĩnh cữu)
3. Một giao luôn tồn tại và tiếp diễn: 2 Sử-ký 13:5 Bởi sự giao ước bằng muối, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã ban nước Y-sơ-ra-ên cho Đa-vít và cho các con trai người đến đời đời, các ngươi há chẳng biết sao? (Muối nhắc về sự yêu thương của Chúa đối với dân sự Ngài không hư mất: Là một hiệp ước, một tờ ký kết vô hình, một lời thề giữa đôi bên cần phải giữ.)
II. NHỮNG ÍCH LỢI CỦA MUỐI TRONG KINH THÁNH
1. Muối được sử dụng trong đồ ăn: Gióp 6:6 Vật chi lạt lẽo, người ta nào ăn chẳng bỏ muối? Còn trong tròng trắng trứng gà, đâu có mùi lai gì?
2. Muối làm sạch em bé sơ sinh: Ê-xê-chi-ên 16:4 Về sự mầy sanh ra, trong ngày mầy mới đẻ, rún mầy chưa cắt, chưa rửa mầy trong nước cho được thanh sạch, chưa xát bằng muối, chưa bọc bằng khăn. (Để năng ngừa sự phát triển của vi khuẩn)
3. Muối cho bản thân: Mác 9:50 Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi, thì lấy chi làm cho mặn lại được? 51 Các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau. Muối nhắc giao ước của Chúa dành cho mình, và mình dâng lên của lễ cho Chúa với cả tấm lòng.  (E-xơ-ra 4:14 Vả, vì chúng tôi ăn muối của đền vua, và chẳng nỡ chứng kiến việc gây thiệt hại cho vua như vậy, nên chúng tôi sai sứ giả đến tâu rõ cùng vua,  –> Họ được phát lương bằng muối: Dùng câu nầy để nói lòng biết ơn
4. Muối đối với các của dâng lên cho Chúa: Lê-vi Ký 2:13 Phải nêm muối các của lễ chay; chớ nên dâng lên thiếu muối; vì muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng ngươi; trên các lễ vật ngươi phải dâng muối.  (Ê-xê-chi-ên 43:23 Khi ngươi đã xong sự làm sạch, thì khá dâng một con bò đực tơ không tì vít, và một con chiên đực không tì vít, bắt ra từ trong bầy. 24 Ngươi sẽ đem hai vật đó gần trước mặt Đức Giê-hô-va, các thầy tế lễ rưới muối lên, và dâng làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va.) Hình ảnh cho sự tha thứ tạm thời và hình ảnh trọn vẹn là Đấng Christ sẽ đến để hoàn tất sự tha thứ trọn vẹn.
5. Muối để sống giữa người ngoại: Cô-lô-se 4:5 Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ. 6 Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.  (Nghĩa là mùi vị của sự khôn ngoan thuộc linh tươi mới, phải bỏ mọi lời dữ, hư nát, hôi thúi, lạc lẽo, vô duyên, lãng nhách.) 1 Phi-e-rơ 2:12 Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.
6. Muối đem đến sự chữa lành cho nguồn nước bị độc, bị chai: 2 Các Vua 2:19 Dân cư của Giê-ri-cô nói cùng Ê-li-sê rằng: Chỗ xây cất thành này tốt lắm y như chúa tôi thấy; nhưng nước thì độc và đất thì chai. 20 Người đáp: Hãy đem cho ta một cái bình mới, và đựng muối ở trong. Chúng đem bình đến cho người. 21 Người bèn đi đến nguồn nước, đổ muối xuống nước, mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta đã chữa lành cho nước này, tự nó sẽ chẳng còn gây ra sự chết, hoặc sự nân nữa. “Muối là biểu tượng tốt đẹp về sự hoạt động của Đức Chúa Trời trong đời sống một con người, vì nó thẩm thấu, bảo quản, và giúp cho sự chữa lành. Hãy để Ngài bước vào đời sống bạn, thấu suốt vào mọi lãnh vực trong đời sống của bạn, gìn giữ bạn khỏi những điều ác đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngày ở giữa thế gian, và chữa lành những vết thương do tội lỗi hay do sự khiếm khuyết của mình gây ra.” Châm-ngôn 25:25 Tin Lành ở xứ xa đến, giống như nước mát mẻ cho người khát khao.
Nguồn nước bị hư: Châm-ngôn 25:26 Người công bình xiêu tó trước mặt kẻ gian ác, khác nào một suối nước bị dấy đục, một nguồn nước bị hư.
• Nguồn nước bị độc: Gia-cơ 3:8 nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết. 9 Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. 10 Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! Hỡi anh em, không nên như vậy. 11 Có lẽ nào một cái suối kia, đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao?
     • Vùng đất bị rủa sả: Các Quan Xét 9:45 A-bi-mê-léc hãm đánh thành trọn ngày, bèn chiếm lấy và giết hết thảy người ở trong, rồi phá thành và rắc muối ở đó.
III. TẠI SAO ĐỨC CHÚA JÊSUS CẢNH BÁO KHI MUỐI MẤT MẶN?
Ma-thi-ơ 5:13 Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.
1. Mất mặn (13b): Gia-cơ 1:26 Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. –> (Họ trở nên dại dột, đánh mất những phẩm chất và đặc ân Chúa ban cho, phản bội giao ước: bị giày đạp như hai con trai Hê-li, Người Pha-ri-si, Thông giáo …)
2. Lấy giống chi mà làm cho mặn lại: (13C): Hê-bơ-rơ 10:26 Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa,
Hê-bơ-rơ 6:4 Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, 5 nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, 6 nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. (Giu-đa ích ca-ri-ốt,)
3. Muối ấy không dùng chi được nữa: Trở nên vô dụng(13d)
Giu-đe 1:11 Khốn nạn thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am; và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê. 12 Những kẻ đó là dấu vít trong đám tiệc anh em, như người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, không lo sợ gì; như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu, không có trái, hai lần chết, trốc lên bựt rễ; 13 như sóng cuồng dưới biển, sôi bọt ô uế của mình; như sao đi lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời! 14 Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên tri rằng: 15 Nầy, Chúa ngự đến với muôn vàn thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài. 16 Ấy đều là những kẻ hay lằm bằm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng, và vì lợi mà nịnh hót người ta. 17 Nhưng anh em, là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà các sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã nói trước. 18 Các sứ đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. 19 Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh.
4. Bị quăng ra ngoài và bị giày đạp dưới chân: Lu-ca 14:34 Muối là giống tốt; nhưng nếu muối mất mặn, thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? 35 Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân; người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe.
Lu-ca 13:24 Ngài đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì, Ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. 25 Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi! Chủ sẽ trả lời rằng: Ta không biết các ngươi đến từ đâu. 26 Bấy giờ các ngươi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. 27 Chủ lại sẽ trả lời rằng: Ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu; hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi Ta! 28 Khi ấy, các ngươi thấy Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. (Mác 9:49 Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa)
Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Nhờ Chúa để ứng dụng vào đời sống hằng ngày, giữ muối trong lòng và chia sẻ muối của Chúa cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =