Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu gốc: Ê-sai 60:1 Hãy dấy lên, và chiếu sáng ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.
Mục đích: Ma-thi-ơ 5:16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
1. Tại sao Chúa muốn chúng ta là sự sáng của thế gian: Ma-thi-ơ 5:14 Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được,
     a. Vì chính Ngài là sự Sáng của thế gian: Chúng ta là con cái của Ngài: Con cái của sự sáng:  Giăng 12:46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.  (Giăng 1:4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.)
     b. Chúa là sự sáng lớn: Ê-sai 9:1 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.
• Chúa đem đến sự vui mừng đắc thắng cho họ: Ê-sai 9:2 Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp.
• Chúa đem đến sự giải cứu: Ê-sai 9:3 Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an. 4 Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo xống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. Công-vụ 26:18 đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.
2. Tại sao một cái thành phải ở trên núi? Ma-thi-ơ 5:14b một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được.
     a. Một cái thành (thành phố): Một số lượng người đông được Chúa cứu chuộc, hiệp lại cùng nhau chiếu sáng hơn cho danh Chúa = Hội thánh = 1 Cô-rinh-tô 1:2 gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ –> (Ma-thi-ơ 16:18 Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.)
     b. Ý nghĩa núi: Thi-thiên 2:6 Dầu vậy, Ta đã lập Vua Ta Trên Si-ôn là núi thánh Ta.
• Tiên tri trước về nước của Chúa: Ê-sai 2:2 Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, 3 và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem.
• Nơi tin cậy, nơi bảo vệ: Thi-thiên 125:1 Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rúng động, hằng còn đến đời đời. 2 Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thể ấy. Từ rày cho đến đời đời.
• Ở nơi cao luôn luôn: Phục-truyền 28:13 Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay Ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào Ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, 14 thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp.
Lý do bị che khuất: 2 Cô-rinh-tô 4:3 Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, 4 cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.
3. Tại sao chúng ta là cái đèn? Để đèn soi sáng trong nhà: Ma-thi-ơ 5:15 cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.
     a. Ý nghĩa của đèn:
• Đức Chúa Trời là ngọn đèn: 2 Sa-mu-ên 22:29 Đức Giê-hô-va ôi! thật Ngài là ngọn đèn tôi, và Đức Giê-hô-va sẽ chiếu sáng sự tối tăm tôi.
• Đức Chúa Jêsus là ngọn đèn: Khải-huyền 21:22 Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào; vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con đều là đền thờ của thành.
• Đức Thánh Linh là ngọn đèn: Khải-huyền 4:5 Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm; và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi: đó là bảy vì thần của Đức Chúa Trời.
• Lời Chúa là cái đèn: Châm-ngôn 6:23 Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống,
• Linh tánh của loài người: Châm-ngôn 20:27 Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi ẩn bí của lòng. (Theo BDM: Tâm linh trong con người là ngọn đèn của Chúa.)
• Con mắt: Lu-ca 11:34 Mắt là đèn của thân thể; nếu mắt ngươi sõi sàng, cả thân thể ngươi được sáng láng; song nếu mắt ngươi xấu, thân thể ngươi phải tối tăm. 35 Ấy vậy, hãy coi chừng kẻo sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng. 36 Nếu cả thân thể ngươi sáng láng, không có phần nào tối tăm, thì sẽ được sáng hết thảy, cũng như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy.
• Một cuộc đời: Ma-thi-ơ 12:20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng.
 b. Không ai thắp đèn để dưới thùng: (C15a)
• Để dưới cái thùng: Bị che khuất, che giấu, bị đèn đốt cháy: Lu-ca 8:16 Không ai đã thắp đèn tại lấy thùng úp lại, hay là để dưới giường; nhưng để trên chân đèn, hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. (Lu-ca 11:33a Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất.) Châm-ngôn 6:27 Há có người nào để lửa trong lòng mình, mà áo người lại chẳng bị cháy sao?
• Mạng lịnh của Chúa: Đèn phải để trên chân đèn –> phải cháy luôn: Lê-vi Ký 24:4 A-rôn sẽ để các đèn trên chân đèn bằng vàng, cho đèn cháy luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va.
Phải giữ đèn trên chân đèn: Khải-huyền 2:5 Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, Ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì Ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. (Không còn ở vị trí của Chúa đặt để trong nhà Chúa)
 c. Đèn để soi sáng mọi người ở trong nhà: Thi-thiên 101:2 Tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn; Ồ! Chúa chừng nào sẽ đến cùng tôi? Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi.
4. Làm thế nào để có sự sáng:
a. Tiếp nhận Đức Chúa Jêsus là sự sáng: Giăng 12:46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. –> Thi-thiên 36:9 Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng.  Giăng 1:12
     b. Ra khỏi đám người chết: (Thế gian và tội lỗi) Ê-phê-sô 5:14 Cho nên có chép rằng: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi
     c. Nhận biết mình là con cái sự sáng: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5 Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối.
     d. Cầu nguyện để được Chúa chiếu sáng: Dân-số Ký 6:25 Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! –> (Nê-hê-mi 9:12 Ban ngày, Chúa dẫn dắt chúng bằng một trụ mây, và ban đêm bằng một trụ lửa, để chiếu sáng ngươi cho chúng trong con đường phải đi theo.)
   e. Biết cách để bảo vệ mình: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8 Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ (tỉnh thức, cẩn thận, và tiết độ), mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ.
   f. Bước đi trong sự sáng: Ê-sai 2:5 Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, chúng ta hãy bước đi trong sự sáng của Đức Giê-hô-va.  (Thi-thiên 119:105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.)
• Làm theo lẽ thật: Giăng 3:21 Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.
• Chú ý lời đấng tiên tri: 2 Phi-e-rơ 1:19 Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em.
• Không bị vấp vì đi trong sự sáng: Giăng 11:9 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong ban ngày há chẳng phải có mười hai giờ sao? nếu ai đi ban ngày, thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian nầy. 10 Nhưng nếu ai đi ban đêm, thì vấp, vì không có sự sáng.
     g. Thông công trong sự sáng: 1 Giăng 1:7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.
     h. Làm chứng về sự sáng: Giăng 1:7 Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin.  (Giê-rê-mi 20:9 Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa.)  Phi-líp 2:15 hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian;
i. Đức Chúa Cha được ngợi khen: Ma-thi-ơ 5:16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
5. Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và ứng dụng vào đời sống hằng ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − one =