Tải MP3Tải Dàn Bài


Phần 1: Trọn Luật pháp
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:17-20
CÂU GHI NHỚ: 1 Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.
MỤC ĐÍCH: Chúa Jesus làm trọn luật pháp để giúp cho chúng ta sống theo Lời Ngài

I. CHÚA JEUS LÀ ĐẤNG LÀM TRỌN LUẬT PHÁP VÀ LỜI TIÊN TRI
Ma-thi-ơ 5:17 Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. (Cả luật pháp và lời tiên tri đều chỉ về Ngài)
Công-vụ 6:14 Vì chưng chúng ta đã nghe người nói rằng Jêsus ở Na-xa-rét nầy sẽ phá nơi đây và đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. (Họ hiểu sai về Ngài)
1. Lý do họ hiểu sai:
• Thờ phượng Chúa bằng môi miệng: Ê-sai 29:13 Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho;
• Bỏ lời Chúa, giữ lời con người: Mác 7:8 Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời, mà giữ lời truyền khẩu của loài người
• Luật pháp thời CỰU ƯỚC: Của Môi-se hay luật ở núi Si-na-i: Có khoảng 613 luật gồm 365 lần nhắc “đừng làm” và 248 lần khuyên “hãy làm”
 Có 3 loại luật: Phục 11:21c Y như những ngày của trời ở trên đất. (Phục 33)
a. Luật về dân sự: Quyền sở hữu, hôn nhân và ly hôn, pháp luật xử phạt trộm cắp, giết người, và các tội ác khác; các quy định khác cho dân sự Ngài
Thi-thiên 147:19 Ngài truyền lời mình cho Gia-cốp, luật lệ và mạng lịnh mình cho Y-sơ-ra-ên. 20 Ngài chẳng hề làm như vậy cho dân nào khác; Chúng nó không có biết mạng lịnh của Ngài. Ha-lê-lu-gia! (Phục-truyền 7:6)
Mục đích của Chúa: Phục-truyền 28:9-11
b. Luật lễ nghi: Các nghi lễ thờ phượng: về tế lễ, về các ngày lễ, phép cắt bì, v.v.
• Đền tạm: Để Chúa hiện diện giữa dân sự, hướng dẫn, bảo vệ, ban phước cho họ
         – Thời kỳ cựu ước: CHÚA Ở GIỮA con người:
Xuất 25:8 Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và Ta sẽ ở giữa họ. ( Xuất 33:9; Châm 8:31-36)
Thời kỳ của Chúa Jesus: CHÚA Ở VỚI con người:
Giăng 7:33 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa; rồi ta đi về cùng Đấng sai ta đến. (Ma-thi-ơ 1:23)
Thời kỳ của Đức Thánh Linh: CHÚA Ở TRONG con người
1 Cô-rinh-tô 3:16 Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? (Mác 16:20) (Đọc Hê-bơ-rơ đoạn 9)
• Hình bóng của Đền tạm và của lễ: Hê-bơ-rơ 7:27 không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, cần phải hằng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân; Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ. (Hê-bơ-rơ 10:14)
c. Luật đạo đức: Những nguyên tắc đạo đức con người, hôn nhân, xã hội
Chính là MƯỜI ĐIỀU RĂN: Bốn điều đối với Chúa, Sáu điều đối với con người
Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó; ta sẽ ban cho ngươi bảng đá, luật pháp và các điều răn của ta đã chép đặng dạy dân sự
    • Cựu ước: Lê-vi 18:5 Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng lịnh ta, người nào làm theo, thì sẽ nhờ nó mà được sống: Ta là Đức Giê-hô-va (Nếu không vâng theo thì bị xử tử, ném đá, bị treo)
    • Tân ước: 1 Giăng 4:9 Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.
2. Chúa Jesus dạy về luật pháp và lời tiên tri:
Ma-thi-ơ 22:35 Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài: 36 Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? 37 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. 38 Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. 39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra
3. Luật cho người ngoại tin Chúa bởi Thánh Linh:
Công vụ 15:5 Nhưng có mấy kẻ về đảng Pha-ri-si đã tin đạo, đứng dậy nói rằng phải làm phép cắt bì cho những người ngoại, và truyền họ phải tuân theo luật pháp Môi-se…21 Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật pháp Môi-se, bởi mọi ngày Sa-bát, trong các nhà hội người ta có đọc luật ấy… 28 ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, 29 tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an.
(1 Giăng 5:2, 1 Cô-rinh-tô 13:13, Ga-la-ti-ơ 5:14)
II. SỰ TỒN TẠI CỦA LUẬT PHÁP
Ma-thi-ơ 5:18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.
1. Không qua đi: Một “CHẤM ở đây chỉ về chữ iota” trong tiếng Hy-lạp hoặc”yod” trong tiếng Hy-bá-lai, chữ cái nhỏ nhất trong hàng mẫu tự mỗi ngôn ngữ,”NÉT là dấu nhỏ dùng để phân biệt một số mẫu tự Hy-bá-lai” Chúa Jêsus cũng đưa ra một điểm tương đồng từ truyền thống này mà các Thầy thông- giáo, Pha-ri-si đã làm: thậm chí những chi tiết nhỏ nhất của luật pháp Đức Chúa Trời cũng là điều thiết yếu. (Lu-ca 16:17)
Ê-sai 55:11 thì lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.
2. Còn lại đời đời: 1 Phi- 1:24 Vì, mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, 25 nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em.
III. KẾT CUỘC VIỆC SỬ DỤNG LUẬT PHÁP CỦA CHÚA
Ma-thi-ơ 5:19 Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.
1. Bị cực nhỏ trong nước thiên đàng:
•   Nói dối: Châm-ngôn 30:6 Chớ thêm chi vào các lời Ngài. E Ngài quở trách ngươi, và ngươi bị cầm nói dối chăng.
•   Thêm tai nạn: Khải 22:18 Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy
•   Bị cất lấy phần về cây sự sống và thành thánh: Khải-huyền 22:19 Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.
2. Được lớn trong nước thiên đàng: Khải-huyền 1:3 Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi. (Đa-ni-ên 12:3)
IV. TIÊU CHUẨN SỐNG THEO LUẬT PHÁP CỦA CHÚA
Ma-thi-ơ 5:20 Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng (nếp sống công chính) Luật của Chúa Jesus dạy cao hơn luật cựu ước, có quyền năng và sự sống
1. Đời sống của người Pha-ri-si về luật pháp:
• Họ nắm quyền không thuộc về mình: Ma-thi-ơ 23:1-2 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se.
• Dạy đúng làm sai: Ma-thi-ơ 23:3, (Giô-suê 1:8, Gia-cơ 2:17)
2. Về đạo đức: Công bình giả tạo: Mat 23:27-28 : dẫn người ta vào sự hư mất đời đời
3. Về thuộc linh: Ngăn trở nước thiên đàng: Ma-thi-ơ 23:13 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở
•  Giết hại và từ chối tình yêu của Chúa: Ma-thi-ơ 23:37 Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Jesus kính yêu, xin Chúa mở mắt con để con thấy những điều lạ lùng (kỳ diệu) trong luật pháp của Ngài. Xin Đức Thánh Linh giúp con hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn mình mà yêu mến và vâng giữ lời Ngài. Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 5 =