Tải MP3Tải Dàn Bài


(THUỘC LOẠT BÀI QUYỀN NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA THIÊN ĐÀNG)
Câu ghi nhớ: Thi 40:7 Bấy giờ tôi nói: Nầy tôi đến; Trong quyển sách đã có chép về tôi; (Xem thêm Giê-rê-mi 1:4, Ê-phê-sô 1:4)
Mục đích: Đức Chúa Jesus là Đấng mà hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng về Ngài rằng “Hễ ai tin Ngài sẽ nhận được sự tha tội nhờ Danh Ngài.” (Công-vụ 10:43)
1 Các Vua 8:56 Đáng khen ngợi Đức Giê-hô-va, là Đấng đã ban sự bình yên cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, tùy theo các lời Ngài đã hứa! Về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se, kẻ tôi tớ Ngài, phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm.

I. SỰ SAI TRẬT VỀ VIỆC TÍNH LỊCH
Một lập luận cuối cùng: hệ thống SC/TC là sai. Do sự hiểu lầm về những ngày tháng của Augustus Caesar, Dionysius the Little đã phỏng đoán Chúa Jesus được sinh ra, theo ước tính tốt nhất, vào khoảng năm 4 TC – một tuyên bố không có vấn đề trong ký hiệu thời đại chung, nhưng một trong những điều đó sẽ gây ra các vấn đề thần học tranh cải nên chúng ta nói rằng Chúa JESUS được sinh ra bốn năm TC (tính theo tây lịch là bị mất khoảng 4 năm…)
Ứng nghiệm: Hê-bơ-rơ 7:3 Người không cha, không mẹ, không gia phổ; Không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời, như vậy là giống Con Đức Chúa Trời, Mên-chi-xê-đéc nầy làm thầy tế lễ đời đời vô cùng: (Kinh thánh không cho chúng ta biết rõ thời gian một cách chính xác về ngày sinh của Chúa Jesus)

II. SỨ GIẢ CỦA ĐẤNG MÊ-SI-A
1. Lời Tiên tri Ê-sai được viết khoảng 740-695 TC [Ê-sai = “Đức Giê-hô-va cứu”]
Ê-sai 40:3 Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! 4 Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống; các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng; các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội.
2. Ứng nghiệm: Giăng 1:23 Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói (Ma-thi-ơ 3:1-3)
Cô-rinh-tô 5:20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời (là Đại sứ)
III. NƯỚC NGÀI CÒN ĐẾN ĐỜI ĐỜI
1. Đa-ni-ên viết Khoảng 537 TC, khoảng 500 năm trước khi Chúa Jesus sinh ra.
Đa-ni-ên 7:13 Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng Cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. 14 Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá.
2. Ứng nghiệm: Lu-ca 1:31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. 32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.
• Rô-ma 5:17 Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào!
• Khải-huyền 20:6 Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm
IV. NGÀI ĐƯỢC SINH RA BỞI DÒNG DÕI NGƯỜI NỮ
1. Tiên tri được viết vào khoảng 1400 trước TC
Môi-se, người viết 5 sách: Sáng thế ký → Phục truyền (Ngũ kinh Môi-se)
Tên Môi-se nghĩa là: cứu vớt; kéo ra; lấy ra; Công Chúa Pha-ra-ôn “Ta vớt nó ra khỏi nước”
Sáng 2:15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.
2. Ứng nghiệm: Ma-thi-ơ 1:18 Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.
V. ĐƯỢC SINH BỞI NGƯỜI NỮ ĐỒNG TRINH
1. Lời tiên tri Ê-sai được viết trong khoảng 745-695TC
Ê-sai 7:14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.
2. Ứng nghiệm: Ma-thi-ơ 1:23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
VI. NƠI CHÚA JESUS ĐƯỢC SINH RA
1. Lời tiên tri trong Kinh thánh Mi-chê, Tiên tri được viết: khoảng giữa 750-687 TC
Mi-chê 5:1 Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.
2. Ứng nghiệm: Ma-thi-ơ 2:6 Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng, là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.
Châm-ngôn 20:24 Các bước của loài người do nơi Đức Giê-hô-va nhất định; Vậy, loài người hiểu đường lối mình sao được?
VII. CUỘC TÀN SÁT CỦA HÊ-RỐT
1. Sách của Giê-rê-mi được viết trong khoảng từ 647 đến 580 TC.
Giê 31:15 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Tại Ra-ma nghe có tiếng than thở, khóc lóc đắng cay Ra-chên khóc con cái mình, mà không chịu yên ủi về con cái mình, vì chúng nó không còn nữa!
2. Ứng nghiệm: Ma-thi-ơ 2:16 Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. 17 Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: 18 Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Ra-ma: Ấy là Ra-chen khóc các con mình, mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa.
• Ma-thi-ơ 5:10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 11 Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. 12 Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.
• Giăng 16:2 Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội; vả lại, giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời.

CẦU NGUYỆN: Con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng Lạ-lùng và Ngài cũng tạo dựng nên chúng con một cách đáng-sợ lạ-lùng. Xin giúp cho con biết ơn Chúa và sống theo ý muốn của Ngài.  Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 14 =