Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu gốc: Giăng 19:30b Đức Chúa Jêsus…bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn;
Mục đích: Phi-líp 1:6 Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.
Ma-thi-ơ 5:17 Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.
I. Các người đừng tưởng Ta đến để phá luật pháp và lời tiên tri (Câu 17a):
   1. Hiểu lầm, hiểu sai về Chúa:
a. Họ tưởng Chúa đến để phá: Công-vụ 6:14 Vì chưng chúng ta đã nghe người nói rằng Jêsus ở Na-xa-rét nầy sẽ phá nơi đây và đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta.
b. Họ hiểu sai ý Chúa muốn nói: Giăng 2:19 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại! 20 Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày! 21 Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình.
     2. Những nguyên nhân khiến họ tưởng Đức Chúa Jêsus đến để phá:
a. Kẻ chăn làm cho chúng nó lộn đường: Giê-rê-mi 50:6 Dân Ta vốn là một bầy chiên lạc mất; những kẻ chăn làm cho lộn đường, để chúng nó lầm lạc trên các núi, đi từ núi qua gò, quên chỗ mình an nghỉ. (Những nhà lãnh đạo tôn giáo của Y-sơ-ra-ên)
       • Họ muốn làm thầy dạy luật:1 Ti-mô-thê 1:7 họ muốn làm thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết.
       • Họ buộc những gánh nặng cho người ta: Ma-thi-ơ 23:4 Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào.
b. Họ nhìn thấy Chúa Jêsus không làm giống như họ: Mác 7:1 Bấy giờ các người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến, nhóm lại cùng Đức Chúa Jêsus, 2 thấy một vài môn đồ Ngài dùng tay chưa tinh sạch mà ăn, nghĩa là không rửa tay.
     • Vì người Pha-ri-si và Giu đa giữ lời truyền khẩu: Mác 7:3 Vả, người Pha-ri-si và người Giu-đa thường giữ lời truyền khẩu của người xưa, nếu không rửa tay cẩn thận thì không ăn; 4 khi họ ở chợ về, nếu không rửa cũng không ăn. Họ lại còn theo lời truyền khẩu mà giữ nhiều sự khác nữa, như rửa chén và bình bằng đất hoặc bằng đồng.
c. Họ bắt bớ Chúa và các môn đồ: Mác 7:5 Vậy, các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo hỏi Ngài rằng: Sao môn đồ thầy không giữ lời truyền khẩu của người xưa, dùng tay chưa tinh sạch mà ăn như vậy?
d. Họ thờ phượng Chúa bằng mội miệng: Mác 7:6 Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân nầy lấy môi miếng tôn kính Ta; Nhưng lòng chúng nó xa Ta lắm. 7 Sự chúng nó thờ lạy Ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.
e. Họ bỏ hẳn điều răn của Chúa giữ lời truyền khẩu: Mác 7:8 Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời, mà giữ lời truyền khẩu của loài người! 9 Ngài cũng phán cùng họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình.
f. Họ dạy và làm sai mục đích Chúa muốn: Mác 7:10 Vì Môi-se có nói: Hãy tôn kính cha mẹ ngươi; lại nói: Ai rủa sả cha mẹ, thì phải bị giết. 11 Nhưng các ngươi nói rằng: Nếu ai nói với cha hay mẹ mình rằng: Mọi điều tôi sẽ giúp cha mẹ được, thì đã là co-ban (nghĩa là sự dâng cho Đức Chúa Trời), 12 vậy người ấy không được phép giúp cha mẹ mình sự gì nữa; 13 dường ấy, các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy.
       • Chúa nói họ bị lầm: Math 22:29 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thể nào.
II. Luật pháp là do Chúa ban cho Môi se để dạy dân sự: Được gọi là luật của Môi-se hay luật ở núi Si-na-i: Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên núi, đến cùng Ta và ở lại đó; Ta sẽ ban cho ngươi bảng đá, luật pháp và các điều răn của Ta đã chép đặng dạy dân sự.
     1. Cho một dân Chúa tuyển chọn: Thi-thiên 147:19 Ngài truyền lời mình cho Gia-cốp, Luật lệ và mạng lịnh mình cho Y-sơ-ra-ên. 20a Ngài chẳng hề làm như vậy cho dân nào khác; → (Xuất 19:6 Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho Ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên.)
     2. Mục đích của luật pháp trong Mười điều răn: (Xuất 20:1-17) 4 điều đối với Chúa; 6 điều đối với người. Và từ đó có nhiều luật khác để bảo vệ hôn nhân, gia đình, con cái khỏi con đường ác. Có khoảng 613 luật gồm 365 lần nhắc đừng làm và 248 lần khuyên hãy làm.
a. Hễ ai vâng giữ luật pháp thì được sống: Lê-vi Ký 18:5 Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng lịnh Ta, người nào làm theo, thì sẽ nhờ nó mà được sống: Ta là Đức Giê-hô-va.
b. Được sống những ngày của trời trên đất: Phục-truyền 11:21 hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất.
c. Được Chúa ban phước vượt trội hơn mọi dân trên đất: Phục-truyền 28:1-15
     3. Trong thời kỳ luật pháp ai phạm tội sẽ bị giết: Phục-truyền 24:16 Phàm người nào phạm tội, thì phải giết người nấy.
a. Vì bản tánh của Đức Chúa Trời: Dân-số Ký 14:18 Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, và nhơn tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời.
• Chúa sai lửa đốt cháy khi dân sự lằm bằm vì không có những đồ ăn của Ê-díp-tô: Dân-số Ký 11:1-6
• Lửa thiêu đốt những kẻ tranh giành với chức vụ với A-rôn: Dân-số Ký 11:35
• Mi-ri-am bị phung vì tranh giành chức vụ với Môi-se: Dân-số Ký 12:10
• Đất nứt ra nuốt những kẻ phản loạn của phe Cô-rê: Dân-số Ký 16:31-33
• Rắn lửa cắn những kẻ nói phạm đến Chúa và Môi-se khi bị ngã lòng: Dân- 21:6
• Những rủa sả khi dân sự không vâng giữ luật lệ Chúa: Phục-truyền 28:15-68
b. Chúa ra lịnh cho Môi-se và các lãnh đạo xử kẻ phạm tội:
     • Bị ném đá khi nói phạm danh của Chúa: Lê-vi Ký 24:16 → (Phục-truyền 21:21 Bấy giờ, chúng dân thành ấy sẽ ném đá cho nó chết; như vậy ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình, và cả Y-sơ-ra-ên sẽ hay điều đó mà bắt sợ.)
     • Bị treo trên cây trụ hình khi phạm tôi đáng chết: Phục-truyền 21:22 Khi một người nào phạm tội đáng chết, thì hãy giết nó, và treo lên trụ hình.
III. Lời tiên tri về Chúa Jêsus được ứng nghiệm:
     1. Chúa Jêsus xuất hiện tại sông Giô đanh để công bố Tin lành của nước trời bắt đầu: Lu-ca 16:16 Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng (Báp-tít) mà thôi; từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó.
     2. Cả Kinh Thánh nói tiên tri về Đức Chúa Jêsus: Giăng 5:39 Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy.
     3. Chúa làm chứng về Ngài được chép trong Kinh Thánh: Lu-ca 24:27 Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. → (Lu-ca 24:44 Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi Ta còn ở với các ngươi, Ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về Ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm. 45 Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh.)
IV. Đức Chúa Jêsus phán: Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Ma-thi-ơ 5:17b
     1. Vì bản tánh của Đức Chúa Trời là yêu thương nhưng thánh khiết: Dân-số Ký 14:18
a. Luật pháp không làm trọn sự cứu rỗi: Hê-bơ-rơ 7:19 bởi chưng luật pháp không làm trọn chi hết, lại có một sự trông cậy hay hơn đem vào thay cho luật pháp, và bởi sự trông cậy đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.
b. Con người nhận biết nhưng không tự làm được: Rô-ma 7:14 Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. 15 Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. 16 Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. 17 Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. 18 Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; 19 vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. 20 Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. 21 Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. 22 Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; 23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. 24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?
     • Phao-lô nhận biết điều này: Phi-líp 3:5 tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ri-si; (Ga-la-ti 1:13-14 = phá Hội thánh Chúa)
     • Con người bị rủa sả vì không làm trọn luật lệ của Đức Chúa Trời:
Gia-cơ 2:10 Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. → (Ga-la-ti 3:10 Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy)
     2. Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Jêsus đã làm thế hết cho chúng ta: Rô-ma 8:3 Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt,
a. Đức Chúa Jêsus là của lễ chuộc tội cho nhân loại: 1 Giăng 4:10 Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. → (Hê-bơ-rơ 10:18 Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa.) → Rô-ma 6:10 Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả ; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời.
b. Nhờ Chúa mà được sống: 1 Giăng 4:9 Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.
c. Ngài tha thứ hết khi chúng ta xưng tội mình: 1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
d. Chúa làm việc trong chúng ta bởi Đức Thánh Linh: Phi-líp 4:13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. → (Cô-lô-se 1:29 Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi.)
e. Chúng ta được xưng công bình và làm vững bền luật pháp: Rô-ma 3:28 vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp. → (Rô-ma 3:31 Vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.)
Cầu nguyện: Con tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong chúng con, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ, Amen! (Phi-líp 1:6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 5 =