Tải MP3Tải Dàn Bài


(THUỘC LOẠT BÀI QUYỀN NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA THIÊN ĐÀNG)
Câu ghi nhớ: Đức Chúa Jesus là Đấng mà hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng về Ngài rằng “Hễ ai tin Ngài sẽ nhận được sự tha tội nhờ Danh Ngài.” (Công-vụ 10:43)
Mục đích: Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. (1 Phi-e-rơ 2:21)

I. ĐƯỢC GỌI RA KHỎI XỨ Ê-DÍP-TÔ
Ô-sê, con của Bê-ên, đã nói tiên tri trong một thời gian, từ năm 760 đến 720 TC
Ô-sê 11:1 Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, Ta yêu dấu nó; Ta gọi Con Trai Ta ra khỏi Ê-díp-tô.
Ứng nghiệm: Ma-thi-ơ 2:15 Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con Ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.
• 2 Cô-rinh-tô 6:17 Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. 18 Ta sẽ làm Cha các ngươi, các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.
• Cô-lô-se 1:13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài.
• Giăng 17:16 Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian.

II. CHỨC VỤ ĐƯỢC XỨC DẦU
Tiên tri Ê-sai viết: Trong khoảng 740-695 TC
Ê-sai 61:1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; 2 đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu.
Ứng nghiệm: khoảng 700 năm sau Chúa Jêsus liên hệ những câu Kinh Thánh này với Ngài
Lu-ca 4:18 Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; 19 Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; và để đồn ra năm lành của Chúa … 21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.
• Giăng 14:12 Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha.
• Ma-thi-ơ 10:8 Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.
III. CHÚA JESUS VÀO THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM
Tiên tri Xa-cha-ri viết khoảng 520-518 TC
Xa-cha-ri 9:9 Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái.
Ứng nghiệm: Ma-thi-ơ 21:5 Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cỡi lừa – Và lừa con, là con của lừa cái mang ách. (500 năm sau)
IV. CHÚA JESUS VÀO ĐỀN THỜ
Ma-la-chi tiên tri vào khoảng 430-400 TC
Ê-sai đã dự đoán điều này (Ê-sai 40:3-5) 250 năm trước Ma-la-chi.
Ma-la-chi 3:1 Nầy, Ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt Ta; và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Nầy, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
Mác 11:15 Đoạn, đến thành Giê-ru-sa-lem; Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc, và ghế những kẻ bán bồ câu.
• 1 Cô-rinh-tô 3:16 Anh em há chẳng biết mình là đền thờ Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?
• 2 Cô-rinh-tô 6:16 Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta … 18 Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.

V. ĐẤNG TỪNG TRẢI SỰ BUỒN THẢM
Ê-sai 53:3 Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.
Ứng nghiệm: Ma-thi-ơ 26:67 Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài, 68 mà nói rằng: Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi; cho chúng ta biết ai đánh ngươi.
Ma-thi-ơ 11:28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.
VI. ĐẤNG MANG BỊNH TẬT, TỘI LỖI CỦA CHÚNG TA
Ê-sai 53:4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.
Ứng nghiệm: Ma-thi-ơ 8:16 Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Jêsus nhiều kẻ bị quỉ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi quỉ ra; cũng chữa được hết thảy những người bịnh, 17 vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta.
• 1 Phi-e-rơ 2:23 Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.
VII. BỊ RỦA SẢ TRÊN CÂY GỖ
Dân-số ký 21:8 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. 9 Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống. (Sách của Môi-se viết)
Ứng nghiệm: Giăng 3:14 Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, 15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 12:32-33)
• Ga-la-ti 3:13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.

VIII. ÁO XỐNG NGÀI BỊ CHIA
Thi 22:18 Chúng nó chia nhau áo xống tôi, bắt thăm về áo dài tôi.
Ứng nghiệm: Giăng 19:24 Vậy, họ nói với nhau rằng: Đừng xé áo nầy ra, song chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh nầy: chúng đã chia nhau áo xống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm.
• Ma-thi-ơ 5:40 Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa.

CẦU NGUYỆN: Cảm ơn Đức Chúa Jesus vì Ngài đã làm gương cho con để noi theo. Xin giúp con bước đi với Ngài từng bước bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, và soi dẫn con bởi Lời Ngài. Trong Danh Chúa Jesus Christ, Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + one =