Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:23-26
Câu gốc: Rô-ma 12:18 Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.
Mục đích: Gia-cơ 3:17 Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.
1. Đức Chúa Jêsus dạy dỗ về sự sự bất hòa khi vào nhà Chúa:
Ma-thi-ơ 5:23 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, (vào sự hiện diện của Chúa)
a. Phải giải quyết sự bất hòa:
• Trở về làm hòa: Ma-thi-ơ 5:24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. (Chúa chờ nhậm của lễ của chúng ta sau khi giải quyết sự bất hòa) → Ê-sai 57:14 Người sẽ nói rằng: Hãy đắp đường, hãy đắp đường! hãy ban cho bằng! hãy cất lấy sự ngăn trở khỏi đường dân Ta!
• Hãy tha thứ: Mác 11:25 Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi.
b. Hậu quả của sự bất hòa:
• Không được Cha tha thứ: Mác 11: 26 [Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.]
• Không được Cha nhậm lời cầu nguyện: Ê-sai 58:4 Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cộc cằn; các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao.
• Không được phước: Giê-rê-mi 5:25 Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi; tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước.
2. Đức Chúa Jêsus dạy dỗ về sự sự bất hòa trong cuộc sống: Ma-thi-ơ 5:25a-26 Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù.  Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được.
a. Phải lập tức làm hòa với họ: Nhờ Chúa giải quyết cho bằng được!
Châm-ngôn 6:3-5 Hỡi con, bởi vì con đã sa vào tay kẻ lân cận con, hãy làm điều nầy và giải cứu mình con: Hãy đi hạ mình xuống, nài xin người lân cận con;  Chớ để cho hai mắt con ngủ, hoặc mí mắt con chợp lại;  Hãy giải cứu mình khỏi người như con hoàng dương thoát khỏi tay thợ săn, như con chim thoát khỏi tay kẻ đánh rập.
b. Hậu quả của sự bất hòa:
• Bị nộp cho quan án (C25a): Bị kiện cáo
• Bị giao cho thầy đội mà ngươi phải ở tù (25b): Mất sự tự do, bị giới hạn = bị nô lệ
• Chúa khẳng định: Quả thật, Ta nói cùng ngươi (26a) = Điều chắn chắn
• Bị phạt tiền: Ảnh hưởng đến tài chánh
Ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. (26b)
c. Phước hạnh cho ai giải quyết sự bất hòa:
• Được Chúa đối diện với người thù nghịch mình: Châm-ngôn 16:7 Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người.
• Được tiếp tục ở trong sự hòa thuận với Chúa: Cô-lô-se 1:20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.
• Được tiếp tục đi trong chức vụ giảng hòa mà Chúa giao phó: 2 Cô-rinh-tô 5:18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta.
• Được tiếp tục ở trong sự sự xức dầu, sự ban phước của Chúa:
Thi-thiên 133:1-3 Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!  Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người;  lại khác nào sương móc Hẹt-môn sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời.
3. Chúa cảnh báo về những sự bất hòa trong những ngày cuối cùng:
2 Ti-mô-thê 3:1-5 Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn.  Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.
4. Đức Chúa Trời giải quyết sự bất hòa trong Cưụ ước:
4.1. Nguyên nhân Ca-in bất hòa với A-bên: vì không được Chúa nhậm của lễ.  Sáng-thế Ký 4:3-5 Vả, cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người; nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt.
Đức Giê-hô-va giải quyết sự bất hòa:
Chúa cảnh báo Ca-in: Sáng-thế Ký 4:6-8 Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó. Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi. → (1 Giăng 3:12 Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ.)
• Ca-in bị đất rủa sả: Sáng-thế Ký 4:11-12 Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra.  Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh, trên mặt đất. → Phục-truyền 28:38-40 Ngươi sẽ đem gieo nhiều mạ trong ruộng mình, nhưng mùa gặt lại ít, vì sẽ bị cào cào ăn sạch.  Ngươi trồng nho, song không được uống rượu và không gặt hái chi hết, vì sâu bọ sẽ ăn phá đi.  Ngươi sẽ có cây ô-li-ve trong cả địa phận mình, nhưng lại không được xức dầu, vì cây ô-li-ve sẽ rụng trái. 66 Sự sống ngươi vẫn không chắc trước mặt ngươi; ngày và đêm ngươi hằng sợ hãi, khó liệu bảo tồn sự sống mình.
Lê-vi Ký 26:36 Còn ai trong các ngươi sống sót lại, Ta sẽ làm cho họ nhát gan trong xứ của thù nghịch mình; tiếng lá khua sẽ làm cho họ chạy trốn, khác nào chạy trốn trước lưỡi gươm, té ngã mà không ai đuổi theo.
4.2. Nguyên nhân gây ra sự bất hòa của Gia-cốp và Ê-sau:
• Gia cốp mua quyền trưởng nam của Ê-sau bằng tô canh đậu đỏ: Sáng- 25:31-33
 • Gia-cốp cùng mẹ lừa cha và anh để nhận được sự chúc phước của cha: Sáng- đoạn 27
a. Cách Rê-bê-ca và Gia-cốp giải quyết sự bất hòa:
• Chạy trốn: Sáng-28:6 Gia-cốp đi qua xứ Pha-đan-A-ram, đến nhà La-ban, … là anh của Rê-bê-ca. Gia-cốp ở đó cho đến Sáng- 31:2 = khoảng 20 năm
b. Cách Chúa giải quyết sự bất hòa:
    • Chúa kêu gọi Gia cốp phải trở về làm hòa với anh mình: Sáng-thế Ký 31:3 Đức Giê-hô-va phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi, Ta sẽ phù hộ ngươi.
c. Thái độ của Ê-sau khi nghe em mình, là kẻ gây bất hòa với mình trở về: Sáng 32:6 Các sứ giả trở về nói cùng Gia-cốp rằng: Chúng tôi đã đi đến Ê-sau, anh của chủ; nầy người đang đem bốn trăm người đến để rước chủ.
d. Thái độ của Gia-cốp khi nghe gặp lại người mình đã gây nên sự bất hòa:
    • Gia-cốp sợ hãi, sầu não và tính toán: Sáng-thế ký 32:7-8 Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não, bèn chia các dân đi theo, cùng các bầy chiên, bò, lạc đà ra làm hai đội, mà rằng: Nếu Ê-sau đến hãm đánh một trong hai đội, thì đội còn lại sẽ thoát được.
    • Gia-cốp cầu nguyện xin Chúa giải cứu khỏi anh mình: Sáng 32:11 Cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau, anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa.
e. Chúa đến và Gia-cốp vật lộn với Chúa suốt đêm: Sáng-thế Ký 32:24-26 Vả, một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông.  Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp; xương hông liền trặt trong khi vật lộn. Người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi để cho ta đi; nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi.
f. Chúa đổi tên Gia-cốp: Sáng 32:27-29 Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp.  Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng làm Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng.  Gia-cốp hỏi: Xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: Làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người nầy ban phước cho Gia-cốp tại đó. → (Ô-sê 12:3-6)
h. Được Chúa giải cứu: Sáng-thế Ký 32:30-30 Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, và nói rằng: Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi; và người đi giẹo cẳng.
g. Chúa làm cho anh em được giảng hòa: Sáng-thế Ký 33:1 Gia-cốp nhướng mắt lên và nhìn, kìa, Ê-sau dẫn bốn trăm người đi đến. 4 Nhưng Ê-sau chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc.
5. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và nhờ Ngài giải quyết sự bất hòa trong cuộc sống: → Châm-ngôn 17:1 Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, Còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 12 =